Uppopuurakenteista uusi vesiensuojelumenetelmä

Uutinen 26.8.2020 klo 14.34
Rankakimppu PuuMaVesi
Savitaipaleen lukion kurssilaiset rankanippuja upottamassa © Metsä Group

PuuMaVesi-hanke tarjoaa työkaluksi uppopuupuhdistamoja torjumaan ilmastonmuutoksen myötä kasvavaa hajakuormitusta.

Uppopuut apuna vesistökuormituksen hallinnassa

Ilmastonmuutoksen edetessä maankäytön aiheuttama vesistökuormitus kasvaa. Vuonna 2018 käynnistyneessä PuuMaVesi-hankkeessa kehitetään vähäarvoisesta pienpuuaineksesta vesistökuormitusta pienentäviä luonnonmukaisia rakenteita: rankatukkeja sekä -kasetteja. Uppopuurakenteiden pinnoille kehittyvän biofilmin ja sitä hyödyntävän eliöstön on todettu suodattavan vedestä ravinteita, humusaineita ja metalleja. Rakenteet pidättävät tehokkaasti myös kiintoainesta.

Konetyönä ja talkoilla

Hankkeessa on testattu kahta prototyyppiä: rankanippuja sekä ns. kasettirakennetta. Rankanippuja on asennettu laskeutusaltaisiin ja ojiin opinnäytetyönä ja talkoiden yhteydessä. Laajempaa käyttöönottoa varten on tavoitteena liittää menetelmä osaksi laskeutusaltaiden rakentamisen konetyötä. Ohjeistusta testattiin keväällä 2020 Metsä Groupin toimesta Pohjois-Pohjanmaalla.

Kunnostus konetyönä
Hankkeen ohjeiden mukaisesti konetyönä toteutettu pilottikohde Lamujoen valuma-alueen kunnostusojituskohteella. © Metsä Group

Uppopuu on uusi kustannustehokas menetelmä vesiensuojelussa

Hankkeen seurantamittauksissa on todettu puukäsittelyn vähentävän merkittävästi vesistökuormitusta (Vuori ym. 2020, Vesitalous 2/2020). Puun lisääminen vesiensuojelurakenteisiin on helppo ja halpa tapa tehostaa vesiensuojelua. Hallittu liekopuuston lisääminen niin ojastoissa, vesiensuojelurakenteissa, purku-uomissa, pienvesissä kuin rantavyöhykkeillä voi merkittävästi tehostaa ravinteiden talteenottoa ja ehkäistä vesistöhaittoja. Samalla parannetaan vesiluontotyyppien ja kalakantojen tilaa monimuotoistamalla elinympäristöjä. Ilmastobonuksena on, että uponnut puuaines säilyy vedessä paitsi eliöstön ruokapöytänä, myös hiilivarastona jopa tuhansia vuosia.

Ympäristöministeriö rahoittaa PuuMaVesi-hanketta (2018-2020) 230 000 eurolla osana hallituksen kärkihanketta ”Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön”. Muita rahoittajia ovat mm. Metsä Group sekä Savitaipaleen kunta.

 

Teksti ja lisätietoja:

Johtava tutkija Kari-Matti Vuori, Suomen ympäristökeskus, p. +358 295 251 754, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Hankkeen verkkosivut https://www.syke.fi/hankkeet/PuuMaVesi

 


Kohderyhmä: