Vesistökunnostusverkoston Uutiskirje 3/2020

3.6.2020 klo 15.12
Hydrologia-LIFE

Kosteikot kuntoon EU-rahalla ja yhteistyöllä - Hydrologia-LIFE lähestyy puoliväliä

Purojen, soiden ja kosteikkojen heikkoa tilaa parannetaan lähes 9 miljoonan euron Hydrologia-LIFE-hankkeessa. Hankkeen alkuvaiheessa on koulutettu tekijöitä ja kerätty valtava määrä tietoa ennallistamisen ja kunnostamisen tueksi. Kohteiden kunnostaminen ja ennallistaminen on saatu hyvään vauhtiin. Samalla lämpenevät talvet kuitenkin haastavat ennallistajat. Lue lisää

 

Purojen ja rantametsien yhteys: mikrobiologisia näkökulmia

Puro

Virtavesiverkostojen latvaosissa sijaitsevat purot ovat kooltaan pieniä, mutta vesiemme laadun ja biologisen monimuotoisuuden kannalta hyvin merkityksellisiä. Ne syöttävät vettä suurempiin jokiin, järviin ja lopulta laskevat mereen vaikuttaen siten laajasti vesiekosysteemien tilaan. Lisäksi ne ovat erittäin monimuotoisia elinympäristöjä. Esimerkiksi sisävesiemme uhanalaisista lajeista 42 % elää puroissa ja lähteissä.  Lue lisää

 

Historiallisesti merkittävä valuma-aluekunnostushanke Pirkanmaan Kuivasjärvellä

Telkät

Vatajajoen ja Nivusjärven valuma-aluekunnostushanke 2019-2021 Pirkanmaan Kuivasjärvellä on historiallisesti merkittävä, sillä se pyrkii korjaamaan ensi kertaa isossa mittakaavassa vaurioituneen vesistön pääongelmia. Kuivasjärvi kärsii turvetuotannon, metsäojitusten ja ravinnekuormituksen samanaikaisista ongelmista. Korjausliikkeitä luotsaa Pro Kuivasjärvi ry ja toimia edistetään hyvässä yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa.  Lue lisää

 

Osakaskuntien toimintaa tulisi suunnata enemmän vesistöjen hoitoon ja kunnostukseen

Nuottaus

ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen viranomaisille tehdyn kyselytutkimuksen mukaan osakaskunnat ovat usein melko passiivisia omien vesialueidensa hoidossa. Osakaskunnat ovat kuitenkin perinteisen kalaston hoitoon ja kalastukseen keskittyvän toimintansa lisäksi aktivoituneet vesialueidensa tilan parantamiseksi ja hakevat yhä useammin erilaisia hankerahoituksia kunnostustoimintaan. Yhteisiä vesialueita on kiinteistörekisterissä yhteensä noin 20 000 kpl, ja ne kattavat 45 % Suomen merialueiden ja sisävesien kokonaispinta-alasta.  Lue lisää

 

Myös rannikolla voidaan kunnostaa kalojen lisääntymisalueita

Uoma

Rannikon kalojen, kuten ahvenen ja hauen, tärkeimpiä lisääntymisalueita ovat usein samat alueet, joilla myös ihmistoimintaa on eniten. Lisääntymisalueisiin haitallisesti vaikuttavat esimerkiksi ruoppaukset, rantarakentaminen ja rehevöityminen

Rannikolla kalojen lisääntymisalueet ovat melko rajallisia. Etenkin fladat ja kluuvijärvet ovat osoittautuneet merkittäviksi kevätkutuisten kalojen lisääntymisalueiksi.  Lue lisää

 

Uusia keinoja happamuusriskien ennakointiin ja hallintaan

Sulfa

Happamien sulfaattimaiden turvetuotannossa ohutkin turvekerros suojaa maaperää happamoitumiselta, ja tuotantoalueen muuttaminen kosteikoksi estää happamoitumista tuotannon päättymisen jälkeen. Näihin tuloksiin päädyttiin laajassa Sulfa II-yhteistyöhankkeessa, jossa laadittiin myös opas happamuusriskien kartoittamiseen ja varautumismalli haittojen ennakointiin.  Lue lisää

 

Taajamien pienvedet – lähiluonnon helmet -seminaari  28.9.2020 Tampereella.

Kulunut kevät on nostanut esiin lähiluonnon merkityksen asukkaiden hyvinvoinnille. Taajamien pienvesien kunnostamiseen kytkeytyy paljon mahdollisuuksia sekä asukkaiden virkistäytymisen että kalaston ja luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Tule mukaan keskustelemaan aiheesta Tampereella syyskuun lopulla järjestettävään puolipäiväiseen seminaariin. Seminaarin yhteydessä on mahdollisuus tutustua myös Ylöjärven Myllypuron monipuolisiin kunnostustoimiin. Lue lisää

  

Vesistökunnostusverkoston vuosiseminaari 27.-29.10. Joensuussa

Kohtaa uusia ja tuttuja kumppaneita Vesistökunnostusverkoston seminaarissa Joensuussa 27.-29.10. Vuosiseminaarin 2020 teemana on kalavesien hoito, vaelluskalat ja vesien kunnostukset. Seminaarin ensimmäinen päivä on kansainvälinen päivä, jonka teemana on kalavesien hoito ja vaelluskalakantojen tilan parantaminen. Toinen päivä on kansallinen vesistökunnostusverkostopäivä ja kolmas maastopäivä. Laitahan päivät jo kalenteriisi, ohjelma julkaistaan kesällä. Tervetuloa mukaan! Lue lisää

  

TAPAHTUMIA

 

 

Kohderyhmä: