Paikkatietoanalyysien tuloksia

Suomen ympäristökeskus tuottaa ja ylläpitää ympäristöä kuvaavia paikkatietoaineistoja. Paikkatietoanalyysit ovat yksi tapa havainnollistaa näitä paikkaan sidottuja tietoja. Tälle sivulle on koottu valmiita tuloksia SYKEn keskeisimpien paikkatietoaineistojen avulla lasketuista analyyseista. Laskennassa on käytetty SYKEn aineistojen lisäksi myös Maanmittauslaitoksen kuntajakopohjaisia hallinnollisia rajoja 1:100 000 mittakaavassa.

Analyyseissa käytettyjä SYKEn tuottamia paikkatietoaineistoja voi ladata SYKEn Avoin tieto -palvelusta. Paikkatietoanalyysien tulokset ovat ladattavissa tältä sivulta Microsoft Excel-taulukoina.

Corine 2018 maanpeitejakauma
Maanpeitetyyppien jakautuminen Suomessa vuonna 2018. © SYKE
 

Maanpeiteanalyysit

Maanpeiteanalyyseissa on laskettu maanpeiteluokkien jakautumista esimerkiksi kuntien tai valuma-alueiden alueilla. Maanpeiteaineistona on käytetty Corine maanpeite 2018 -aineistojen tarkempaa kansallista rasteriaineistoa. Corine Land Cover on Euroopan laajuinen hanke, jossa kustakin maasta on tehty vektorimuotoinen maankäyttöluokitus yhtenevällä kolmitasoisella hierarkkisella luokittelulla. Suomessa vuoden 2018 tilannetta kuvaavan luokittelun on tuottanut SYKE. Suomesta tehty tarkempi rasterimuotoinen aineisto eroaa eurooppalaisesta vektoriaineistosta siten, että pienin kuvattu kohde on eurooppalaisen aineiston 25 hehtaarin sijasta 20 metriä ja hierarkkiseen luokitteluun on lisätty vielä neljäs taso joidenkin luokkien tarkentamiseksi.

Corine maanpeite 2018 -aineiston 4. tason luokittelu (.docx) 

Corine maanpeite 2018 -aineiston luokittelu kaikilla tasoilla (.xls)

Taulukoiden kenttien kuvaukset (.docx)

Maanpeite ja kunnat

Corine2018- ja kunta-aineiston välillä on laskettu paikkatietoanalyysit Corinen hierarkkisen luokittelun kaikilla neljällä tasolla. Kunta-aineisto perustuu Maanmittauslaitoksen ylläpitämiin kuntajakopohjaisiin hallinnollisiin rajoihin 1:100 000 mittakaavassa, ja aineisto on tammikuun 2021 tilanteen mukainen.

Maanpeite kunnittain 1. luokittelutasolla (.xlsx)

Maanpeite kunnittain 2. luokittelutasolla (.xlsx)

Maanpeite kunnittain 3. luokittelutasolla (.xlsx)

Maanpeite kunnittain 4. luokittelutasolla (.xlsx)

Maanpeite ja ELYt

Corine2018-aineistosta on lisäksi laskettu paikkatietoanalyysit ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen toiminta-alueita käyttäen. Nämäkin analyysit on tehty Corinen hierarkkisen luokittelun kaikilla neljällä tasolla. Edellä mainittu aineisto on myös osa Maanmittauslaitoksen kuntajakopohjaisia hallinnollisia rajoja 1:100 000 mittakaavassa ja vastaa tammikuun 2021 tilannetta.

Maanpeite ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen toiminta-alueittain 1. luokittelutasolla (.xlsx)

Maanpeite ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen toiminta-alueittain 2. luokittelutasolla (.xlsx)

Maanpeite ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen toiminta-alueittain 3. luokittelutasolla (.xlsx)

Maanpeite ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen toiminta-alueittain 4. luokittelutasolla (.xlsx)

Maanpeite ja valuma-alueet

Corine2018- ja valuma-alueaineiston välillä on laskettu useita paikkatietoanalyyseja. Corine-aineistosta on valittu ensimmäinen ja neljäs luokittelutaso ja valuma-alueaineistosta laskemiseen on käytetty sekä päävesistöalueita että kolmannen jakovaiheen mukaisia alueita. Valuma-alue -paikkatietokanta on vektorimuotoinen aineisto, johon on kuvattu Suomen valuma-alueet ja niiden osa-alueet.

Maanpeite päävesistöalueittain 1. luokittelutasolla (.xlsx)

Maanpeite kolmannen jakovaiheen alueittain 1. luokittelutasolla (.xlsx)

Maanpeite päävesistöalueittain 4. luokittelutasolla (.xlsx)

Maanpeite kolmannen jakovaiheen alueittain 4. luokittelutasolla (.xlsx)

Maanpeite ja pohjavesialueet

Corine2018-aineiston ja pohjavesialueaineiston väliset paikkatietoanalyysit on laskettu Corinen ensimmäisellä ja kolmannella luokittelutasolla. Analyysit on tehty erikseen pohjavesialueittain ja muodostumisalueittain, ja lisäksi on yhdistetty molempien aluejakojen analyysitulokset yhdeksi taulukoksi. Pohjavesialue-paikkatietoaineistossa on kuvattu pohjavesialueiden-, varsinaisten muodostumisalueiden- sekä osa-alueiden rajat. Aineistossa on ne pohjavesialueet, jotka ovat olleet ELY-keskusten tiedossa syyskuun lopussa 2018.

Maanpeite pohjavesialueittain 1. luokittelutasolla (.xlsx)

Maanpeite muodostumisalueittain 1. luokittelutasolla (.xlsx)

Maanpeite pohjavesi- ja muodostumisalueittain (yhdistelmä) 1. luokittelutasolla (.xlsx)

Maanpeite pohjavesialueittain 3. luokittelutasolla (.xlsx)

Maanpeite muodostumisalueittain 3. luokittelutasolla (.xlsx)

Maanpeite pohjavesi- ja muodostumisalueittain (yhdistelmä) 3. luokittelutasolla (.xlsx)

Julkaistu 28.5.2021 klo 9.49, päivitetty 28.5.2021 klo 9.49

Kohderyhmä: