Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Politiikan tekijät ja ministeriöt - esimerkkejä yhteistyöstä

Energiamurroksen kammessa

Aurinkopaneelit 260
© Unsplash

Ilmastonmuutoksen vastainen työ myllertää energiasektoria perusteellisesti. SYKE kumppaneineen on kartoittanut energiamurroksen vaikutuksia ja mahdollisuuksia Suomen taloudelle. Työssä on selvitetty, miten uusia teknologioita, kokeiluja ja liiketoimintamalleja voitaisiin hyödyntää muutoksessa. Tuloksena on syntynyt muun muassa suosituksia päätöksentekijöille, Energiaooppera, tietokanta energiakokeiluista ja vaikuttajille tarkoitettu Energiamurrosareena-prosessi. Näin University of Sussexenergiamurroksia voidaan paitsi ymmärtää, myös vauhdittaa.

Yhteistyössä

Lappeenrannan teknillinen yliopisto LUT,  Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto, Lappeenrannan kaupunki, University of Sussex, Heureka, Motiva, Teknologian tutkimuskeskus VTT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT.

Kiinnostuitko, lue lisää:

Miten kestävällä polulla kuljemme?

Kestävä kehitys logo 260

Maailmanlaajuisen Agenda2030-toimenpideohjelman hyväksyminen vuonna 2015 on ryhdistänyt ja sähköistänyt kestävän kehityksen työtä. SYKE on tukenut valtioneuvoston kanslian vetämää kestävän kehityksen työtä Suomessa. Työn avulla on löydetty kestävän kehityksen merkittävimmät kompastuskivet ja kartoitettu tapoja päästä haasteiden yli.

Tuemme myös kansainvälistä yhteisöä tarjoamalla välineitä, palveluita ja asiantuntija-apua kestävän kehityksen rakennemuutosten kirittämiseen ja arviointiin.

Yhteistyössä

Valtioneuvoston kanslia, kansainväliset kumppanit.

Kiinnostuitko, lue lisää:

Arktiset maat varautuvat paikallisiin ilmastonmuutoksiin

Talviretkeilijä
© Ari Meriruoko

Muuttuvassa ilmastossa on yhä tärkeämpää pystyä arvioimaan ja seuraamaan myös paikallisia muutoksia. EU:n Copernicus-palvelu antaa tietoa päivittäisestä lumitilanteesta Euroopan eri alueille. Palvelussa tieto lumipeitteen laajuudesta tuotetaan SYKEn kehittämällä menetelmällä. Näin EU-maiden viranomaiset varautuvat mm. tulviin ja lumivyöryihin ja yritykset voivat ennakoida toimintaansa.

SYKE myös tuottaa palveluun tietoa kaukokartoituksen keinoin yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja alan itävaltalaisen yrityksen kanssa. Copernicus-palvelu laajennetaan Euroopan alueelta koko pohjoiselle pallonpuoliskolle.

Yhteistyössä

Euroopan avaruusjärjestö, Euroopan ympäristökeskus, Ilmatieteen laitos

Kiinnostuitko, lue lisää:

Päätöksentekijöille tarkennettu kuva ilmastopolitiikan linjausten tekemiseen

Hiilinielut
© Riku Lumiaro

Metsien hiilinielujen muutokset on otettava huomioon kansainvälisessä ja kansallisessa ilmastopolitiikassa nykyistä kattavammin, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet saavutetaan. Näin todetaan SYKEn Policy Brief-julkaisussa (2016). Policy Brief selvensi metsien hiilitaseisiin liittyviä käsitteitä. Se helpotti yhteiskunnallista keskustelua päättäjien, yritysten, tutkijoiden ja kansalaisten välillä. SYKEn laatimia suosituksia on hyödynnetty sekä kotimaassa että EU:ssa keskusteltaessa metsien ja maankäytön merkityksestä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä sekä politiikkatoimista päätettäessä.

Kiinnostuitko, lue lisää:


Vesitilinpito kannustaa vesitehokkuuteen

Vesihana
© Unsplash

SYKEn johdolla vuorovaikutuksessa päättäjien, yritysten, viranomaisten, tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden kanssa laadittu yksityiskohtainen vesitilipito kertoo, kuinka paljon Suomessa otetaan pinta- ja pohjavettä eri tarkoituksiin ja kuinka veden käyttö jakaantuu kansantalouden eri toimintoihin. Kuvaus on tarkkuudessaan kansainvälisesti ainutlaatuinen.

Vesitilinpito kannustaa käyttäjiä veden säästämiseen ja tukee päättäjiä vesiviisasta kiertotaloutta edistävän ohjauksen kehittämisessä. Tilinpitoon perustuvat innovaatiot voivat auttaa löytämään ratkaisuja myös globaaleihin puhtaan makean veden riittävyyteen liittyviin ongelmiin.

Kiinnostuitko, lue lisää:


Vieraslajit kuriin merillä - Suomi ratifioi laivojen painolastivesisopimuksen

Mnemiopsis leidyi
© Maiju Lehtiniemi

Suomi teki historiaa ratifioimalla Kansainvälisen Merenkulkujärjestö IMO:n painolastivesiyleissopimuksen syksyllä 2016. Tämän johdosta sopimus astuu voimaan maailmanlaajuisesti. Sopimus takaa sen, että alusten painolastivesien mukana kulkevien haitallisten vieraslajien leviäminen vaikeutuu. SYKE tuotti sopimusta varten tietoa Itämeren vieraslajeista, niiden leviämisreiteistä ja torjunnasta sekä valmisteli meriympäristön asiantuntijana lainsäädäntöä. Kansainvälinen tutkimusyhteistyö on tukenut tiedon tuottamista vieraslajeista.

Kiinnostuitko, lue lisää:

Päätöksentekijöille välineitä luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen

Ahma
© Markus Sirkka

Luontotyyppien ja lajien uhanalaistuminen on tärkeä mittari sen selvittämiseksi, pystymmekö pysäyttämään maapalloa uhkaavan luonnon monimuotoisuuden kadon. SYKEn koordinoimien uhanalaisuusarviointien avulla on uudistettu lainsäädäntöä, jolla pystytään entistä tehokkaammin hidastamaan luonnon monimuotoisuuden vähenemistä.

Arviointien tulokset ovat vaikuttaneet myös maankäytön suunnitteluun sekä luonnonhoidon ja -suojelun kohdentamiseen. Näin lisää turvaa ovat saaneet mm. metsäiset luontotyypit, luonnontilaiset suot sekä uhanalaiset lajit elinalueineen. Suomi on kansainvälisesti tunnustettu edelläkävijä uhanalaisuuden arvioinnissa.

Kiinnostuitko, lue lisää:


Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen tehokkaita keinoja päättäjille

Ilmastonmuutos
© Riku Lumiaro

Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja luonnon turvaamiseen muuttuvassa ilmastossa tarvitaan uusia välineitä. SYKE yhteistyökumppaneineen on tutkinut ilmastonmuutoksen vaikutuksia eri eliöryhmissä, kuten linnuissa, perhosissa ja putkilokasveissa. Suomen kansallista ilmastonmuutosstrategiaa on tutkimusten perusteella parannettu ja tehostettu, jotta se vastaisi tehokkaammin tuleviin muutoksiin. Suojelualueverkoston on todettu lieventävän ilmastonmuutoksen kielteisiä vaikutuksia lajien esiintymiseen.

Yhteistyössä:

Ilmatieteen laitos, LUOMUS, Luonnonvarakeskus, Maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallitus Luontopalvelut, Metsähallitus Metsätalous Oy, Ympäristöministeriö (Rahoittaja)

Kiinnostuitko, lue lisää:


Vaarallisten aineiden päästöjä vähennetään arktisella alueella

Tynnyrit
© Riku Lumiaro

Kemikaalit aiheuttavat merkittäviä riskejä arktisella alueella, jossa ympäristö muuttuu nopeasti ilmastonmuutoksen takia. SYKE on koordinoinut pitkään monia kansainvälisiä Arktisen neuvoston hankkeita, joissa etsitään ratkaisuja vaarallisten aineiden päästöjen aiheuttamiin ongelmiin. Suurin päästönvähennyspotentiaali on Venäjällä, jossa on vähennetty yhdessä paikallisten viranomaisten kanssa vanhojen torjunta-aineiden ja muiden vaarallisten jätteiden, teollisuuslaitosten sekä kaatopaikkojen aiheuttamia riskejä.

Kiinnostuitko, lue lisää:

 

Asumisen ja rakentamisen ilmastohaittoja hillitty

Rakennusten ilmastovaikutus
© Olli-Pekka Pietiläinen

Suomen kansallisen energia- ja  ilmastostrategian valmistelussa käytettiin SYKEn kehittämiä energiankulutuksen ja päästöjen arviointimenetelmiä. Ilmaston lämpenemistä aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä jopa 80 % on peräisin energian tuotannosta ja kulutuksesta. Rakennusten energiankulutus vaatii nopeita ratkaisuja päästöjen vähentämiseksi, sillä rakennukset vastaavat neljäsosaa energian kokonaiskulutuksesta. 

SYKEn kehittämillä toimintamalleilla  lisättiin myös kansalaisten tietoisuutta kodin ja arjen ilmastovaikutuksista. 

Yhteistyössä:

Tampereen teknillinen yliopisto, ympäristöministeriö

Kiinnostuitko, lue lisää:

 

Julkaistu 12.1.2018 klo 13.53, päivitetty 7.3.2019 klo 12.42

Kohderyhmä: