Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (SUMI)

+ Näytä tiedot

Hankkeen perustiedot

Luonnonsuojelualueverkoston rooli luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä korostuu ilmaston muuttuessa, ja suojelualueet voivat lieventää ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia lajistoon. Suojelualueilla on tärkeä rooli myös ilmastonmuutoksen hillinnässä (mm. hiilensidonnan kautta) ja siihen sopeutumisessa.

Suojelualuesuunnittelussa ei ole perinteisesti varauduttu voimakkaisiin muutoksiin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset suojelualueiden luontoon voivat kuitenkin olla nopeita ja niin merkittäviä, että tarvitaan sopeutuvaa, muutosten ennakointiin perustuvaa suojelusuunnittelua. Suojelualueverkoston arviointi ilmastonmuutoksen näkökulmasta on yksi askel kohti ilmastoviisasta luonnonsuojelua.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa suojelualueverkoston toimivuudesta ilmastonmuutoksen, maankäytön ja näiden yhteisvaikutusten aiheuttamien paineiden alla. Uutta tietoa tuotetaan erityisesti lajien ja luontotyyppien herkkyydestä ilmastonmuutokselle sekä suojelualueiden kyvystä säilyttää suojelullisesti merkittäviä lajeja ja luontotyyppejä.

Hankkeeseen sisältyy neljä työpakettia:

  1.  eliölajiston muutokset ja sopeutumiskyky,
  2.  ilmastonmuutokselle herkät elinympäristöt ja luontotyypit,
  3.  suojelualueiden uhkatekijät ja puskurointikyky sekä
  4.  suojelualueiden merkitys kivennäismaiden metsien hiilivarastona ja hiilinieluna.

Poikkileikkaavina teemoina tarkastellaan maankäytön muutoksia suojelualueiden ulkopuolella sekä valtakunnan rajat ylittäviä ekologisia yhteyksiä.

Hanke on osa Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävän käytön kansallisen toimintaohjelman  toteutusta. Se tukee erityisesti toimenpiteiden 30 (Lajien herkkyys ilmastonmuutokselle) ja 18 (Suojelun vaikuttavuus) toteutusta. Hankkeen tulosten perusteella tehdään ehdotuksia suojelualueverkoston ilmastoviisaasta kehittämisestä.

Tunturimaisema
Ilmastonmuutos on merkittävä uhkatekijä tunturipaljakan luontotyypeille, kuten lumenviipymille.
Käsivarren erämaa-alue © Kimmo Syrjänen

 

Ajankohtaista

 

Ennallistaminen ja luonnonhoito muuttuvassa ilmastossa - työpaja

14.11.2018, Ympäristöministeriö (Aleksanterinkatu 7, Helsinki)

Järjestäjät: SUMI-hanke, Metsähallitus Luontopalvelut, Ympäristöministeriö, ELO ohjausryhmä

Työpajamuistio

 

Ennallistaminen ja luonnonhoito muuttuvassa ilmastossa – seminaari

14.11.2018, Ympäristöministeriö (Pankkisali, Aleksanterinkatu 7, Helsinki)

Järjestäjät: SUMI-hanke, Metsähallitus Luontopalvelut, Ympäristöministeriö, ELO ohjausryhmä

Seminaarin esitelmät (pdf):

 

Hankkeen julkaisut:

Virkkala, R. , Heikkinen R., Kuusela, S. Leikola, N. & Pöyry, J. 2019. Significance of protected area network in preserving biodiversity in a changing northern European climate. Julk.: Leal Filho, W., Barbir, J. & Preziosi, R. (toim.):Handbook of Climate Change and Biodiversity, s. 377-390, Springer.

Kuusela, S., Aapala, K., Aalto, J., Heikkinen, R.K., Leikola, N., Pöyry, J. & Virkkala, R. 2018. Finnish protected area network in a changing climate. Poster presentation. CAFF, Arctic Biodiversity Congress, 9. - 11.10. 2018, Rovaniemi.

Virkkala, R., Rajasärkkä, A., Heikkinen, R.K., Kuusela, S., Leikola, N. & Pöyry, J. 2018. Birds in boreal protected areas shift northwards in the warming climate but show different rates of population decline. Biological Conservation 226: 271-279.

Pöyry, J., Heikkinen, R.K., Heliölä, J., Kuussaari, M. & Saarinen, K. 2018. Scaling distributional patterns of butterflies across multiple scales: Impact of range history and habitat type. Diversity and Distributions 24: 1453-1463.

Virkkala, R., Lehikoinen A. 2017. Birds on the move in the face of climate change: High species turnover in northern Europe. Ecology and Evolution, 2017;7:8201–8209.https://doi.org/10.1002/ece3.3328

Aapala, K., Akujärvi, A., Heikkinen, R., Kuhmonen, A., Kuusela, S., Leikola, N., Mikkonen, N., Ojala, O., Punttila, P., Pöyry, J., Raunio, A., Syrjänen, K., Vihervaara, P., & Virkkala, R. 2017. Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa – esiselvitys. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23/2017, 1 – 153.

 

Hankkeen tiedotteet:

Suojelualueiden lintutiheydet ovat pienentyneet ja lajit siirtyneet kohti pohjoista ilmaston lämmetessä. 29.8.2018

Suojelualueiden merkitys korostuu muuttuvassa ilmastossa. 13.9.2017

Suomen linnusto muuttuu voimakkaasti. 8.9.2017

Birds are on the move in the face of climate change. 7.9.2017

 

Lisätietoja:

Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 251 052, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 18.8.2017 klo 15.42, päivitetty 28.1.2019 klo 9.30