Suojelualueverkoston suunnittelu muuttuvassa ilmastossa (SUMI)

Luonnonsuojelualueverkoston rooli luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä korostuu ilmaston muuttuessa, ja suojelualueet voivat lieventää ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia lajistoon. Suojelualueilla on tärkeä rooli myös ilmastonmuutoksen hillinnässä (mm. hiilensidonnan kautta) ja siihen sopeutumisessa.

Suojelualuesuunnittelussa ei ole perinteisesti varauduttu voimakkaisiin muutoksiin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset suojelualueiden luontoon voivat kuitenkin olla nopeita ja niin merkittäviä, että tarvitaan sopeutuvaa, muutosten ennakointiin perustuvaa suojelusuunnittelua. Suojelualueverkoston arviointi ilmastonmuutoksen näkökulmasta on yksi askel kohti ilmastoviisasta luonnonsuojelua.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa suojelualueverkoston toimivuudesta ilmastonmuutoksen, maankäytön ja näiden yhteisvaikutusten aiheuttamien paineiden alla. Uutta tietoa tuotetaan erityisesti lajien ja luontotyyppien herkkyydestä ilmastonmuutokselle sekä suojelualueiden kyvystä säilyttää suojelullisesti merkittäviä lajeja ja luontotyyppejä. Erityisenä huomion kohteena on suojelualueiden välisen kytkeytyvyyden merkitys lajistolle (esimerkkinä metsälajisto), sään ääri-ilmiöiden merkitys suojelualueiden lajipopulaatioille (esimerkkeinä putkilokasvilajeja) sekä soiden, erityisesti aapasoiden, suojelun ja ennallistamisen haasteet  muuttuvassa ilmastossa. Hankkeessa tuotetaan myös ensimmäistä kertaa arvio suojelualueiden kivennäismaiden metsien hiilitaseesta nykyisessä ja muuttuvassa ilmastossa. Yhdistämällä suojelualueiden hiilitasearviot metsien monimuotoisuutta kuvaaviin paikkatietoaineistoihin voidaan tunnistaa sekä ilmastohyödyiltään että luontoarvoiltaan tärkeät kohteet.

Suojelualueverkoston paineiden ja riskitekijöiden synteesin perusteella tehdään ehdotuksia suojelualueverkoston ilmastoviisaasta kehittämisestä.

Tunturimaisema
Ilmastonmuutos on merkittävä uhkatekijä tunturipaljakan luontotyypeille, kuten lumenviipymille. Käsivarren erämaa-alue © Kimmo Syrjänen

Ajankohtaista

Ilmasto muuttuu – pysyvätkö lajit ja luontotyypit mukana?

Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (SUMI) -hankkeen tulosseminaari

Aika: 8.6.2023 kello 12.00–16.00
Paikka: Tieteiden talo, Sali 104 (Kirkkokatu 6, Helsinki) ja etäyhteys

Ilmastonmuutos on jo täällä. Minkälaisia muutoksia Suomen suojelualueiden ilmastossa on tapahtunut? Miten lajit ja luontotyypit selviävät muutoksesta? Tilaisuudessa avataan näkökulmia Ilmastoviisaaseen luonnonsuojeluun.

Ohjelma

Klo 12.00-13.40:

Kahvitauko

Klo 14.10-16.00:

Lisätiedot: Risto Heikkinen, risto.heikkinen(at)syke.fi, Kaisu Aapala, kaisu.aapala(at)syke.fi

Hankkeen julkaisut

Jussila, T., Heikkinen, R.K., Anttila, S., Aapala, K., Kervinen, M., Aalto, J. & Vihervaara, P. 2023. Quantifying wetness variability in aapa mires with Sentinel-2: towards improved monitoring of an EU priority habitat. Remote Sensing in Ecology and Conservation 10(2):172-187. https://doi.org/10.1002/rse2.363

Aalto, J., Lehtonen, I., Pirinen, P., Aapala, K. & Heikkinen, R.K. 2023. Bioclimate change across the protected area network of Finland. Science of the Total Environment  893 (2023) 164782. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.164782

Määttänen, A-M. 2023. Ilmastoviisaalla suunnittelulla kohti kestävämpää suojelualueverkostoa. Syken ratkaisuja-blogi. 12.6.2023. https://www.syke.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Ratkaisujablogi/AinoMaija_Maattanen_Ilmastoviisaalla_suu(65673)

Aapala, K., Salo, P., Aalto, J., Akujärvi, A., Anttila, S., Hällfors, M., Junttila, V., Jussila, T., Kartano, L., Kemppainen, E., Kervinen, M., Lehikoinen, P., Lehtonen, I., Leikola, N., Määttänen, A-M., Norros, V., Pirinen, P., Rajasärkkä, A., Suppula, M., Vihervaara, P., Virkkala, R. & Heikkinen, R. 2023. Ilmasto muuttuu – pysyvätkö lajit ja luontotyypit mukana? Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (SUMI) -hankkeen loppuraportti. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 17/2023, 1-166. http://hdl.handle.net/10138/358476

Jussila, T. 2023. Interannual variability of surface wetness and its climatic drivers in Finnish aapa mires based on Sentinel-2 satellite imagery. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto, geotieteiden ja maantieteen laitos. 48 s. http://hdl.handle.net/10138/358177

Suppula, M., Hällfors, M., Aapala, K., Aalto, J., Kemppainen, E., Leikola. N., Pirinen, P. & Heikkinen, R.K. 2023. Climate and land-use change drive population decline in a red-listed plant species. Global Ecology and Conservation, 45, September 2023, e02526.  https://doi.org/10.1016/j.gecco.2023.e02526

Heikkinen, R.K., Aapala, K., Määttänen, A-M., Leikola, N., Kartano, L. & Aalto, J. 2023. Climate change and land use threats to species of aapa mires, an EU priority habitat. Journal for Nature Conservation, 73, 2023, 126390. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2023.126390.

Hällfors,M.H. , Heikkinen, R.K., Lehikoinen, A., Luoto, M., Pöyry, J., Virkkala, R., Saastamoinen, M. & Kujala, H. 2023. Recent range shifts of moths, butterflies, and birds are driven by the breadth of their climatic niche. Evolution Letters, 2023, XX(XX), 1–12.  https://doi.org/10.1093/evlett/qrad004

Määttänen, A-M., Virkkala, R., Leikola, N., Aalto, J. & Heikkinen, R.K. 2023. Combined threats of climate change and land use to boreal protected areas with red-listed forest species in Finland. Global Ecology and Conservation 41 (2023), e02348. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2022.e02348

Pirinen, P., Lehtonen, I., Heikkinen, R.K., Aapala, K. & Aalto, J. 2022. Daily gridded evapotranspiration data for Finland for 1981–2020. FMI’s Climate Bulletin: Research Letters, 4 (2): 35-37. https://doi.org/10.35614/ISSN-2341-6408-IK-2022-11-RL

Virkkala, R. Leikola, N., Kujala, H., Kivinen, S., Hurskainen, P., Kuusela, S., Valkama, J. & Heikkinen, R.K. 2022. Developing fine-grained nationwide predictions of valuable forests using biodiversity indicator bird species. Ecological Applications 32, e2505. https://doi.org/10.1002/eap.2505

Heikkinen, R., Aapala, K., Leikola, N. & Aalto, J. 2022. Quantifying the climate exposure of priority habitat constrained to specific environmental conditions: boreal aapa mires. Ecological Informatics 72, (2022) https://doi.org/10.1016/j.ecoinf.2022.101828

Määttänen, AM. 2022. Red-listed boreal species are in trouble as forested PAs become more isolated. Behind the paper. Nature Portfolio Earth and Environment Community. Springer Nature. June 01, 2022. 

Määttänen, AM., Virkkala, R., Leikola, N. & Heikkinen, R.K. 2022. Increasing loss of mature boreal forests around protected areas with red-listed forest species. Ecological Processes 11, 17 (2022). https://doi.org/10.1186/s13717-022-00361-5

Heikkinen, R.K., Kartano, L, Leikola, N., Aalto, J., Aapala, K., Kuusela, S. & Virkkala, R. 2021. High-latitude EU Habitats Directive species at risk due to climate change and land use. Global Ecology and Conservation 28(2021) e01664. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01664

Lehikoinen, P., Tiusanen, M., Santangeli, A., Rajasärkkä, A., Jaatinen, K., Valkama, J., Virkkala, R. & Lehikoinen, A. 2021. Increasing protected area coverage mitigates climate-driven community changes. Biological Conservation 253 (2021) 108892. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108892.

Niittynen, P., Heikkinen, R.K., Aalto, J., Guisan, A., Kemppinen, J. & Luoto, M. 2020. Fine-scale tundra vegetation patterns are strongly related to winter thermal conditions. Nature Climate Change https://doi.org/10.1038/s41558-020-00916-4

Niittynen, P., Heikkinen, R. & Luoto, M. 2020. Decreasing snow cover alters functional composition and diversity of Arctic tundra. PNAS. https://doi.org/10.1073/pnas.2001254117

Virkkala, R., Lehikoinen, A. & Rajasärkkä, A. 2020. Can protected areas buffer short-term population changes of resident bird species in a period of intensified forest harvesting? Biological Conservation 244 (2020) 108526. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108526

Virkkala, R., Aalto, J., Heikkinen, R.K., Rajasärkkä, A., Kuusela, S., Leikola, N. & Luoto, M. 2020. Can Topographic Variation in Climate Buffer against Climate Change-Induced Population Declines in Northern Forest Birds? Diversity 12. 56. https://doi.org/10.3390/d12020056

Aapala, K., Akujärvi, A., Heikkinen, R., Pöyry, J., Virkkala, R., Aalto, J., Forss, S., Kartano, L., Kemppainen, E., Kuusela, S., Leikola, N., Mattsson, T., Mikkonen, N., Minunno, F., Piirainen, S., Punttila, P., Pykälä, J., Rajasärkkä, A., Syrjänen, K. & Turunen, M. 2020. Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa – kohti ilmastoviisasta suojelualuesuunnittelua. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1/2020: 1-66. http://hdl.handle.net/10138/311226

Pöyry, J. & Aapala, K. (toim.) 2020. Lajit ja luontotyypit muuttuvassa ilmastossa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2/2020: 1–207. http://hdl.handle.net/10138/311227

Heikkinen, R.K., Leikola, N., Aalto, J., Aapala, K., Kuusela, S., Luoto, M. & Virkkala, R. 2020. Fine-grained climate velocities reveal vulnerability of protected areas to climate change. Scientific Reports 10: 1678. https://doi.org/10.1038/s41598-020-58638-8

Virkkala, R., Heikkinen R., Kuusela, S. Leikola, N. & Pöyry, J. 2019. Significance of protected area network in preserving biodiversity in a changing northern European climate. Julk.: Leal Filho, W., Barbir, J. & Preziosi, R. (toim.): Handbook of Climate Change and Biodiversity, s. 377-390, Springer. DOI: 10.1007/978-3-319-98681-4_23

Kuusela, S., Aapala, K., Aalto, J., Heikkinen, R.K., Leikola, N., Pöyry, J. & Virkkala, R. 2018. Finnish protected area network in a changing climate. Poster presentation. CAFF, Arctic Biodiversity Congress, 9. - 11.10. 2018, Rovaniemi.

Virkkala, R., Rajasärkkä, A., Heikkinen, R.K., Kuusela, S., Leikola, N. & Pöyry, J. 2018. Birds in boreal protected areas shift northwards in the warming climate but show different rates of population decline. Biological Conservation 226: 271-279. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2018.08.015

Pöyry, J., Heikkinen, R.K., Heliölä, J., Kuussaari, M. & Saarinen, K. 2018. Scaling distributional patterns of butterflies across multiple scales: Impact of range history and habitat type. Diversity and Distributions 24: 1453–1463. https://doi.org/10.1111/ddi.12774

Virkkala, R., Lehikoinen A. 2017. Birds on the move in the face of climate change: High species turnover in northern Europe. Ecology and Evolution, 2017;7:8201–8209.https://doi.org/10.1002/ece3.3328 https://doi.org/10.1002/ece3.3328

Aapala, K., Akujärvi, A., Heikkinen, R., Kuhmonen, A., Kuusela, S., Leikola, N., Mikkonen, N., Ojala, O., Punttila, P., Pöyry, J., Raunio, A., Syrjänen, K., Vihervaara, P., & Virkkala, R. 2017. Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa – esiselvitys. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23/2017, 1–153. http://hdl.handle.net/10138/222916

Hankkeen tiedotteet

Lisätietoja

  • Vastuullinen johtaja, johtava tutkija Risto Heikkinen, Suomen ympäristökeskus, puh 0295 251 151, etunimi.sukunimi@syke.fi
  • Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus, puh. 0295 251 052, etunimi.sukunimi@syke.fi
Julkaistu 18.8.2017 klo 15.42, päivitetty 21.5.2024 klo 13.30