Suojelualueverkoston suunnittelu muuttuvassa ilmastossa (SUMI)

Luonnonsuojelualueverkoston rooli luonnon monimuotoisuuden ylläpitäjänä korostuu ilmaston muuttuessa, ja suojelualueet voivat lieventää ilmastonmuutoksen haitallisia vaikutuksia lajistoon. Suojelualueilla on tärkeä rooli myös ilmastonmuutoksen hillinnässä (mm. hiilensidonnan kautta) ja siihen sopeutumisessa.

Suojelualuesuunnittelussa ei ole perinteisesti varauduttu voimakkaisiin muutoksiin. Ilmastonmuutoksen vaikutukset suojelualueiden luontoon voivat kuitenkin olla nopeita ja niin merkittäviä, että tarvitaan sopeutuvaa, muutosten ennakointiin perustuvaa suojelusuunnittelua. Suojelualueverkoston arviointi ilmastonmuutoksen näkökulmasta on yksi askel kohti ilmastoviisasta luonnonsuojelua.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa suojelualueverkoston toimivuudesta ilmastonmuutoksen, maankäytön ja näiden yhteisvaikutusten aiheuttamien paineiden alla. Uutta tietoa tuotetaan erityisesti lajien ja luontotyyppien herkkyydestä ilmastonmuutokselle sekä suojelualueiden kyvystä säilyttää suojelullisesti merkittäviä lajeja ja luontotyyppejä. Erityisenä huomion kohteena on suojelualueiden välisen kytkeytyvyyden merkitys lajistolle (esimerkkinä metsälajisto), sään ääri-ilmiöiden merkitys suojelualueiden lajipopulaatioille (esimerkkeinä putkilokasvilajeja) sekä soiden, erityisesti aapasoiden, suojelun ja ennallistamisen haasteet  muuttuvassa ilmastossa. Hankkeessa tuotetaan myös ensimmäistä kertaa arvio suojelualueiden kivennäismaiden metsien hiilitaseesta nykyisessä ja muuttuvassa ilmastossa. Yhdistämällä suojelualueiden hiilitasearviot metsien monimuotoisuutta kuvaaviin paikkatietoaineistoihin voidaan tunnistaa sekä ilmastohyödyiltään että luontoarvoiltaan tärkeät kohteet.

Suojelualueverkoston paineiden ja riskitekijöiden synteesin perusteella tehdään ehdotuksia suojelualueverkoston ilmastoviisaasta kehittämisestä.

Tunturimaisema
Ilmastonmuutos on merkittävä uhkatekijä tunturipaljakan luontotyypeille, kuten lumenviipymille.
Käsivarren erämaa-alue © Kimmo Syrjänen

 

Ajankohtaista

 

Hankkeen julkaisut:

Määttänen, AM. 2022. Red-listed boreal species are in trouble as forested PAs become more isolated. Behind the paper. Nature Portfolio Earth and Environment Community. Springer Nature. June 01, 2022.

Määttänen, AM., Virkkala, R., Leikola, N. & Heikkinen, R.K. 2022. Increasing loss of mature boreal forests around protected areas with red-listed forest species. Ecological Processes 11, 17 (2022). https://doi.org/10.1186/s13717-022-00361-5

Heikkinen, R.K., Kartano, L, Leikola, N., Aalto, J., Aapala, K., Kuusela, S. & Virkkala, R. 2021. High-latitude EU Habitats Directive species at risk due to climate change and land use. Global Ecology and Conservation 28 (2021) e01664. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2021.e01664

Lehikoinen, P., Tiusanen, M., Santangeli, A., Rajasärkkä, A., Jaatinen, K., Valkama, J., Virkkala, R. & Lehikoinen, A. 2021. Increasing protected area coverage mitigates climate-driven community changes. Biological Conservation 253 (2021) 108892. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108892.

Niittynen, P., Heikkinen, R.K., Aalto, J., Guisan, A., Kemppinen, J. & Luoto, M. 2020. Fine-scale tundra vegetation patterns are strongly related to winter thermal conditions. Nature Climate Change https://doi.org/10.1038/s41558-020-00916-4

Niittynen, P., Heikkinen, R. & Luoto, M. 2020. Decreasing snow cover alters functional composition and diversity of Arctic tundra. PNAS. https://doi.org/10.1073/pnas.2001254117

Virkkala, R., Lehikoinen, A. & Rajasärkkä, A. 2020. Can protected areas buffer short-term population changes of resident bird species in a period of intesified forest harvesting? Biological Conservation 244 (2020) 108526.

Virkkala, R., Aalto, J., Heikkinen, R.K., Rajasärkkä, A., Kuusela, S., Leikola, N. & Luoto, M. 2020. Can Topographic Variation in Climate Buffer against Climate Change-Induced Population Declines in  Northern Forest Birds? Diversity 12. 56.

Aapala, K., Akujärvi, A., Heikkinen, R., Pöyry, J., Virkkala, R., Aalto, J., Forss, S., Kartano, L., Kemppainen, E., Kuusela, S., Leikola, N., Mattsson, T., Mikkonen, N., Minunno, F., Piirainen, S., Punttila, P., Pykälä, J., Rajasärkkä, A., Syrjänen, K. & Turunen, M. 2020. Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa – kohti ilmastoviisasta suojelualuesuunnittelua. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 1/2020: 1-66.

Pöyry, J. & Aapala, K. (toim.) 2020. Lajit ja luontotyypit muuttuvassa ilmastossa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 2/2020: 1-207.

Heikkinen, R.K., Leikola, N., Aalto, J., Aapala, K., Kuusela, S., Luoto, M. & Virkkala, R. 2020. Fine-grained climate velocities reveal vulnerability of protected areas to climate change. Scientific Reports 10: 1678.

Virkkala, R. , Heikkinen R., Kuusela, S. Leikola, N. & Pöyry, J. 2019. Significance of protected area network in preserving biodiversity in a changing northern European climate. Julk.: Leal Filho, W., Barbir, J. & Preziosi, R. (toim.):Handbook of Climate Change and Biodiversity, s. 377-390, Springer.

Kuusela, S., Aapala, K., Aalto, J., Heikkinen, R.K., Leikola, N., Pöyry, J. & Virkkala, R. 2018. Finnish protected area network in a changing climate. Poster presentation. CAFF, Arctic Biodiversity Congress, 9. - 11.10. 2018, Rovaniemi.

Virkkala, R., Rajasärkkä, A., Heikkinen, R.K., Kuusela, S., Leikola, N. & Pöyry, J. 2018. Birds in boreal protected areas shift northwards in the warming climate but show different rates of population decline. Biological Conservation 226: 271-279.

Pöyry, J., Heikkinen, R.K., Heliölä, J., Kuussaari, M. & Saarinen, K. 2018. Scaling distributional patterns of butterflies across multiple scales: Impact of range history and habitat type. Diversity and Distributions 24: 1453-1463.

Virkkala, R., Lehikoinen A. 2017. Birds on the move in the face of climate change: High species turnover in northern Europe. Ecology and Evolution, 2017;7:8201–8209.https://doi.org/10.1002/ece3.3328

Aapala, K., Akujärvi, A., Heikkinen, R., Kuhmonen, A., Kuusela, S., Leikola, N., Mikkonen, N., Ojala, O., Punttila, P., Pöyry, J., Raunio, A., Syrjänen, K., Vihervaara, P., & Virkkala, R. 2017. Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa – esiselvitys. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 23/2017, 1 – 153.

 

Hankkeen tiedotteet:

Metsien paikkalinnut vähenevät hakkuiden lisääntyessä 21.4.2020

Suuri paikallisilmaston vaihtelu hidastaa pohjoisten metsälintulajien vähenemistä ilmaston lämmetessä 13.2.2020

Kohti ilmastoviisasta luonnonsuojelualuesuunnittelua 10.2.2020

Suojelualueiden pienilmasto muuttuu voimakkaasti. 4.2.2020

Suojelualueiden lintutiheydet ovat pienentyneet ja lajit siirtyneet kohti pohjoista ilmaston lämmetessä. 29.8.2018

Suojelualueiden merkitys korostuu muuttuvassa ilmastossa. 13.9.2017

Suomen linnusto muuttuu voimakkaasti. 8.9.2017

Birds are on the move in the face of climate change. 7.9.2017

 

 

Lisätietoja:

Vastuullinen johtaja, johtava tutkija Risto Heikkinen, Suomen ympäristökeskus SYKE

puh 0295 251 151, etunimi.sukunimi@syke.fi

Vanhempi tutkija Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus SYKE
puh. 0295 251 052, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 18.8.2017 klo 15.42, päivitetty 2.6.2022 klo 17.29