Tietosuojailmoitus ODS- ja F-kaasupankkien koko ja päästöjen hallinta -tutkimushankkeeseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE).

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt:

Tommi Forsberg, suunnittelija
tommi.forsberg@syke.fi
tietosuojaSYKE@syke.fi

Käsittelyn peruste / Mihin käsittelymme perustuu

Käsittelemme henkilötietojasi yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi ja SYKElle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta).

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Kerättäviä henkilötietoja ovat etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään tutkimushankkeessa suoritettaviin tiedonkeruukyselyihin liittyvään yhteydenpitoon hankkeen aikana sekä tutkimushankkeen jälkeen hankkeen aihepiiriin liittyen.

Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia.

Henkilötietojen lähteet

Henkilötiedot on saatu SYKEn Ympäristönsuojelulain 165 §:n mukaisesti tekemästä tiedonkeruusta koskien fluorattuja kasvihuonekaasuja, rekisteröidyltä itseltään sekä yleisesti saatavilla olevista lähteistä.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta SYKEn ulkopuolisille henkilöille tai toimijoille. SYKEn henkilöistä henkilötietoihin on pääsy ODS- ja F-kaasupankkien koko ja päästöjen hallinta -tutkimushankkeeseen osallistuvilla henkilöillä.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus (SYKE) rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta SYKE voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä SYKEn ODS- ja F-kaasupankkien koko ja päästöjen hallinta -tutkimushankkeeseen perustuvan yhteydenpidon yhteydessä. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä yhteyshenkilöllemme.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu. Lisäksi sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Julkaistu 1.10.2021 klo 9.37, päivitetty 16.11.2021 klo 10.43

Aihealue:
Kohderyhmä: