Tietosuojailmoitus Rakennussektorin ilmastovaikutusten raportoinnin työkalujen uusimishankeen (RakMallit) tutkimukseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE).

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo.syke@ymparisto.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi
Puh. 0295 252 001

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt:

Huostila Anna
Pesu Janne
Siiskonen Sara-Tuuli
etunimi.sukunimi@syke.fi
tietosuojaSYKE@syke.fi

Mihin käsittelymme perustuu

Käsittelemme henkilötietojasi tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta ja tietosuojalain (1050/2018) 4.1 § 3-kohta).

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Kerättäviä henkilötietoja ovat henkilöiden nimi, titteli/asema organisaatiossa, organisaatio, sähköpostiosoite, puhelinnumero.

Käytämme henkilötietoja Rakennussektorin ilmastovaikutusten raportoinnin työkalujen uusimishankeen haastattelututkimukseen liittyviin tutkimustehtäviin. Tutkimustehtävät pitävät sisällään mallien kehitystarpeiden ja sidosryhmien käyttömahdollisuuksien määrittelyä. Henkilötietoja käytetään projektin hallintajärjestelmässä sekä litteroitujen haastatteluiden yhteydessä.

Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia.

Henkilötietojen lähteet

Rekisteröidyn henkilötiedot on kerätty yleisesti saatavista lähteistä kuten esimerkiksi eri tahojen verkkosivuilta.

Henkilötietojen vastaanottajat

SYKEn tutkimustoimintaan osallistuvien henkilöiden lisäksi SYKE voi luovuttaa henkilötietoja mahdollisille muille kyseiseen tutkimukseen osallistuville erikseen nimettäville tutkijoille.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus (SYKE) rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään enintään tarvittava aika, jotta SYKE voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset. Arkistonmuodostamissuunnitelman mukaisesti tiedot poistetaan viimeistään 10 vuoden kuluttua.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä tutkimustoiminnassamme. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä ne yhteyshenkilöllemme.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu. Lisäksi sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Julkaistu 16.6.2021 klo 20.36, päivitetty 23.9.2022 klo 13.14

Aihealue:
Kohderyhmä: