Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Tietosuojailmoitus kuntien viherryttämiskyselyssä kerättävien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa SYKE.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi/
Puh. 0295 252 001

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt

Kati Vierikko, erikoistutkija
etunimi.sukunimi@syke.fi

tietosuojavastaava@syke.fi

Käsittelyn peruste

Suomen ympäristökeskuksen oikeus käsitellä henkilötietoja perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 6 artiklan 1 kohdan alakohtaan e (henkilötietojen käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi) ja kansalliseen tietosuojalakiin (1050/2018).

Kyselyn tavoitteet ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Kyselyllä selvitetään, millaisia viherryttämissuunnitelmia kaupungeissa on jo tehty ja mitä on suunnitteilla. Kysely on osa ympäristöministeriölle tehtävää selvitystä, jossa kuvataan Suomen nykytilanne ja tarvittavat toimet biodiversiteettistrategian tavoitteisiin liittyen. Kyselyn toteuttaa Suomen ympäristökeskus (SYKE). Kyselyn kootut tulokset julkaistaan osana VASU-hankkeen loppuraporttia ympäristöministeriölle. Raportissa arvioidaan, mitä EU:n biodiversiteettistrategian (2030) sisältämät tavoitteet tarkoittavat Suomen kannalta.

Valintaperiaatteet ja kyselyyn kutsuttavat

Kutsu osallistua kyselyyn lähetetään sähköpostitse viheralueista, luonnonsuojelusta ja hulevesistä vastaaville viranomaisille kunnissa, joissa asukasmäärä oli vuonna 2020 vähintään 20 000 asukasta.

Sähköpostitietojen lähteet: Kuntien omat verkkosivut.

Kerättävät henkilötiedot ja niiden suojaaminen

  • Kerättäviä henkilötietoja ovat osallistujan nimi, tehtävänimike, organisaatio ja sähköpostiosoite.
  • Webropol-kyselyssä kerätyt henkilötiedot säilytetään ulkoistetussa Webropol-palvelussa (www.webropol.fi). Yhteys palveluun on SLL-suojattu. Tietoihin pääsevät käsiksi vain nimetyt, SYKEn kyseisen kyselyn hallinnasta vastaavat henkilöt SYKEssä.
  • Suomen ympäristökeskus (SYKE) rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta SYKE voi täyttää tässä tiedonannossa kuvatut käsittelyn tarkoitukset. Arkistonmuodostamissuunnitelman mukaisesti tiedot poistetaan viiden vuoden kuluttua kyselyyn osallistumisesta.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä kyselyyn vastaamisen yhteydessä. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä ne yhteyshenkilölle tai SYKEn tietosuojavastaavalle.

Sinulla on seuraavat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet

  • Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi.
  • Sinulla on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoistasi.
  • Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu.
  • Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Lisäksi SYKEn ulkopuolisilla henkilöillä on seuraavat rekisteröidyn oikeudet:

  • Sinulla on oikeus koska tahansa peruuttaa antamasi suostumus.
  • Sinulla on oikeus henkilötietojesi poistamiseen ja niiden käsittelyn rajoittamiseen. Lisäksi sinulla on oikeus pyytää tietojesi siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle. SYKEn ulkopuolinen henkilö voi pyytää koska tahansa tietojensa poistamista, jolloin myös Webropol-ohjelman historiatieto poistuu.
Julkaistu 12.3.2021 klo 8.25, päivitetty 12.3.2021 klo 8.23

Aihealue:
Kohderyhmä: