Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pro gradu -tutkielmat

Mikromuovien esiintyminen Helsingin edustan pohjaeläimissä

Työssä selvitetään kuinka paljon mikromuoveja esiintyy pehmeiden pohjien selkärangattomissa eliöissä. Näytteitä tutkimukseen kerätään Helsingin vesialueelta kesän 2017 aikana. Työ liittyy vuonna 2017 tehtävään Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen suorittamaan selvitykseen haitallisista aineista pohjaeläimissä ja sedimentissä.

Pohjaeläinnäytteitä kerätään sekä rannan tuntumasta että pohjilta, jotka eivät ole paineiden välittömässä läheisyydessä. Referenssieläimet kerätään Tvärminnen eläintieteellisen aseman ulkopuolelta, missä ihmispaineiden määrä on mahdollisimman vähäinen.

Työ on osa Ympäristöministeriön rahoittamaa Meriroska-hankekokonaisuutta, jossa on vuodesta 2014 alkaen kartoitettu mikroroskan esiintymistä Itämeressä sekä kulkeutumista ravintoverkossa. Työ tuottaa arvokasta tietoa mikromuovien sekä muoveihin liittyvien haitallisten aineiden määristä pohjan eliöissä.

Aloitusvuosi: 2017
Lopetusvuosi: 2019
Vastuuhenkilö: Anna-Riina Mustonen (SYKE, HY)
Muut henkilöt: Maiju Lehtiniemi (SYKE), Outi Setälä (SYKE), Pinja Näkki (SYKE)
Rahoittajat: Ympäristöministeriö, Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiö
Yhteistyötahot: Emil Vahtera, Marjut Räsänen (Helsingin kaupungin ympäristökeskus), Itä-Suomen yliopisto

Pohjaeläimiä lasipulloissa valmiina käsittelyyn
Selkärangattomia pohjaeläimiä pienissä lasipulloissa. Pohjaeläinten pehmytkudokset hajotetaan entsyymikäsittelyllä, jotta niiden sisällä olevia mikromuoveja voidaan tarkastella. © Kuva: Pinja Näkki

 

Mikromuovien esiintyminen Suomen rannikkokaloissa

Gradutyössä selvitetään mikromuovien määrää Suomen rannikkovesien kaloissa. Työ liittyy kahteen Suomen ympäristökeskuksen tutkimushankkeeseen (RoskatPois! ja MIF), joissa selvitetään mikroroskien esiintymistä ja niistä mahdollisesti koituvia haittoja Suomen aluevesillä.

Tutkimuksen kohteena ovat yleiset, rannan tuntumassa viihtyvät kalalajit, joita kerätään analyyseja varten erilaisten ihmisperäisten paineiden kuormittavilta alueilta. Tällaisia alueita ovat muun muassa satamat, teollisuusalueet, sekä virkistyskäytössä olevat ranta-alueet. Vertailuaineistoa kerätään alueilta, missä ihmistoiminnan vaikutus on vähäinen.

Työn tarkoitus on tuottaa kansallista tietoa mikroskooppisen muoviroskan käyttäytymisestä vesiympäristössä, sekä selvittää kaloille ja sitä kautta mahdollisesti ihmisille koituvia haittoja.

Aloitusvuosi: 2017
Lopetusvuosi: 2018
Vastuuhenkilö: Erika Zidbeck (SYKE, HY)
Muut henkilöt: Maiju Lehtiniemi (SYKE), Outi Setälä (SYKE), Anna-Riina Mustonen (SYKE)
Rahoittajat: Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, Suomen Akatemia

Nuottaa lasketaan veneestä
Rannikkokaloja pyydettiin nuotalla muun muassa Helsingin Munkkiniemessä. © Kuva: Pinja Näkki

 

Mikroroskien – etenkin mikromuovin määrä ja laatu sinisimpukassa

Pro gradu –työn tarkoituksena on selvittää jätevedenpuhdistamoiden merkitystä mikroroskien kulkuväylänä vastaanottavaan vesistöön ja sitä kautta simpukoihin. Tutkimus suoritetaan Hankoniemellä missä sinisimpukoita altistetaan luonnollisissa oloissa yhdyskuntajätevesille.

Altistustyössä simpukat sijoitetaan häkkeihin eri etäisyydelle jätevedenpuhdistamon päästöputkesta, ja niiden mikroroskasisällöt analysoidaan altistuksen loputtua. Lisäksi kerätään näytteet sedimentin ja veden mikromuovipitoisuuksista. Saatuja tuloksia verrataan kuormituksesta vapaana olevan alueen sinisimpukoiden mikroroskamääriin.

Lisäksi työn yhtenä tarkoituksena on kehittää mikroroskien eristämiseen ympäristönäytteistä sekä näytteiden analysointiin liittyviä menetelmiä.

Aloitusvuosi: 2016
Lopetusvuosi: 2017
Vastuuhenkilö: Saana Railo (SYKE, HY)
Muut henkilöt: Julia Talvitie (Aalto yliopisto), Maiju Lehtiniemi (SYKE), Outi Setälä (SYKE)
Rahoittajat: Walter ja Andrée de Nottbeckin säätiö, Maj ja Tor Nesslingin säätiö
Yhteistyötahot: Aalto yliopisto, Itä-Suomen yliopisto

 

Julkaistu 7.8.2019 klo 15.50, päivitetty 7.8.2019 klo 15.48
Aihealue:
Kohderyhmä: