Luontoratkaisut

Luontoratkaisut-yksikön päävastuu on edistää hyvinvointia luontopohjaisilla ratkaisuilla ja ehkäistä luontokatoa.

Luontoratkaisujen yksikkö koostuu seuraavista ryhmistä:

Luontoratkaisujen yksikön kehittämispäällikköinä toimivat

Lisätietoja

Aino Juslén
yksikönjohtaja

 

Luontoratkaisut-yksikön ryhmien tehtävät

Ekosysteemit-ryhmä

 • Tutkii ja seuraa hiilen, ravinteiden ja muiden aineiden kiertokulkua muuttuvissa ympäristöolosuhteissa.
 • Kehittää mallijärjestelmiä, indikaattoreita ja tutkimusinfrastruktuureja ekosysteemimuutosten ja ekosysteemipalvelujen arvioimiseksi ja ennustamiseksi.
 • Suunnittelee, koordinoi ja osallistuu kansallisten ja kansainvälisten seurantaohjelmien ja seurannan alueverkkojen toimintaan.

Ekosysteemitiedon käyttö -ryhmä

 • Tutkii ja tuottaa biodiversiteettiin, ekosysteemien toimintaan ja ekosysteemipalveluihin liittyvää tietoa sekä tekee yhteistyötä ekosysteemitilinpidon kehittämisessä.
 • Testaa ja kehittää uusia menetelmiä ja malleja, joiden avulla voidaan arvioida ekosysteemien tilaa ja esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutusta lajien esiintymiseen ja ekosysteemipalvelujen tuotantoon.
 • Soveltaa paikkatietoa ja uusia kaukokartoitusaineistoja sekä kehittää niiden käytettävyyttä.

Suojelualueet-ryhmä

 • Tekee suojelualueverkoston kehittämistä tukevaa tutkimusta ja asiantuntijatyötä esim. tuottamalla paikkatietoanalyysejä.
 • Osallistuu Helmi- ja METSO-ohjelmien koordinointiin ja seurantaan.
 • Toimii ympäristöministeriön asiantuntijatukena mm. EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanossa, luontodirektiivin raportoinnissa ja sen esillepanossa sekä lähialueyhteistyössä.
 • Tekee elinympäristöjen ennallistamiseen liittyvää tutkimus- ja asiantuntijatyötä.

Lajit-ryhmä

 • Tuottaa ratkaisuja lajikadon ehkäisyyn ja hoitaa eliölajeihin liittyviä arviointi-, seuranta-, asiantuntija- ja tutkimustehtäviä.
 • Vastaa lakiperusteisista ja päätöksentekoa palvelevista lajiston tilan raportoinneista ja arvioinneista, mm. EU:n luonto- ja lintudirektiivien edellyttämät raportoinnit, lajien uhanalaisuusarviointi.
 • Tuottaa tietoa eliölajien ekologiasta, populaatioiden elinvoimaisuuden kehityksestä ja taantuvien lajien populaatioiden heikkenemisen syistä ja parantamiskeinoista sekä kehittää näihin liittyviä tiedonkeruu- ja seurantamenetelmiä ja tiedonhallintaa.
 • Vastaa pölyttäjien pitkäaikaisseurannoista sisältäen EU:n pölyttäjäaloitteen edellyttämän pölyttäjäseurannan ja osallistuu hyönteisseurantojen eurooppalaiseen yhteistyöhön.
 • Vastaa öljyyntyneiden eläinten hoidon valtakunnallisesta koordinoinnista.

Luontotyypit-ryhmä

 • Tuottaa ratkaisuja luontotyyppien monimuotoisuuden turvaamiseen ja hoitaa luontotyyppeihin liittyviä arviointi-, asiantuntija- ja tutkimustehtäviä.
 • Vastaa lakiperusteisista ja päätöksentekoa palvelevista luontotyyppien tilan raportoinneista ja arvioinneista, kuten EU:n luontodirektiivin edellyttämät raportoinnit ja luontotyyppien uhanalaisuusarviointi.
 • Tuottaa tietoa luontotyyppien ekologiasta ja luontotyyppeihin vaikuttavista painetekijöistä, kehittää luontotyyppien seurantaa ja keinoja luontotyyppien tilan parantamiseen sekä edistää luontotyyppiaineistojen, luontotyyppien seurantamenetelmien ja tiedonhallinnan parantamista.

Sisävesien luonto -ryhmä

 • Tutkii, kehittää ja tekee asiantuntijatyötä sisävesien monimuotoisuuteen liittyen.
 • Tutkii ja kehittää vesistöjen ekologisen ja hydromorfologisen tilan indikaattori-, seuranta- ja arviointimenetelmiä.
 • Tutkii, kehittää ja tekee asiantuntijatyötä sisävesien, niihin liittyvien ekosysteemien ja pienvesien kunnostukseen sekä voimakkaasti muutettuihin ja rakennettuihin vesistöihin liittyen.

Meriluonto-ryhmä

 • Tutkii meriluonnon monimuotoisuutta, sen suojelua ja meren kestävää käyttöä.
 • Koordinoi kansallista vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelmaa (VELMU-ohjelma).
 • Kehittää ja soveltaa meriluonnon kartoituksen ja mallinnuksen sekä meritiedon käsittelyn menetelmiä.
 • Vastaa kansallisista ja kansainvälisistä meriluonnon suojeluun ja kestävään käyttöön liittyvistä asiantuntijatehtävistä.
 • Kehittää merialueiden suojelua ja kestävää käyttöä tukevia monitieteisiä ja vuorovaikutteisia menetelmiä.
Julkaistu 2.1.2023 klo 8.02, päivitetty 12.9.2023 klo 7.43

Aihealue:
Kohderyhmä: