Meri- ja vesiratkaisut

Meri- ja vesiratkaisut -yksikön päävastuu on kehittää uusia keinoja merten ja vesistöjen hyvän tilan saavuttamiseksi ja vesivarojen kestävään käyttöön.

Meri- ja vesiratkaisujen yksikkö koostuu seuraavista ryhmistä:

Meri- ja vesiratkaisujen yksikön kehittämispäällikkönä toimivat

Lisätietoja

Anna-Stiina Heiskanen
yksikönjohtaja

 

Meri- ja vesiratkaisut -yksikön ryhmien tehtävät

Vesivarat-ryhmä

 • Vastaa kansallisten hydrologisten seurantojen koordinoinnista, kehittämisestä ja laadunvarmennuksesta.
 • Vastaa hydrologisten seurantojen tarvitsemien tietojärjestelmien ja tietokantojen ylläpidosta ja kehittämisestä.
 • Tuottaa tietoa vesivarojen tilasta sekä osallistuu vesitilannepalveluun, vesivarojen raportointiin ja Tulvakeskuksen toimintaan.
 • Tutkii hydrologisen kierron, vesivarojen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksia ja kehittää tutkimusinfrastruktuuria.
 • Kehittää hydrologisia mittausmenetelmiä kansallisten ja kansainvälisten havaintoverkostojen kanssa.

Ryhmään kuuluu pohjavedet-tiimi.

 • Vastaa kansallisesta pohjavesien tausta-asemien ja roudan seurannan koordinoinnista, kehittämisestä ja laadunvarmennuksesta sekä pohjavesien tutkimuksesta.

Itämeren muutokset -ryhmä

 • Tuottaa tietoa Itämeren tilan muutosten ja ihmisen toiminnan vaikutuksen arvioimiseksi.
 • Vastaa Itämeren tilan seurannasta ja arvioinnista, joihin kuuluu indikaattorien ja arviointityökalujen kehittäminen.
 • Tukee Suomen yhteistyötä mm. HELCOMin Itämeren toimintaohjelman ja EU:n meripolitiikan tiedollisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Ekosysteemien toiminta -ryhmä

 • Tutkii ilmastonmuutoksen ja muiden paineiden vaikutusta merien ja sisävesien eliöyhteisöihin ja ekosysteemeihin.
 • Soveltaa tutkimusta merien ja vesien biogeokemiallisista kierroista uusien kunnostustoimien kehittämiseksi.
 • Kehittää luontopohjaisia, sinistä biotaloutta edistäviä ratkaisuja ja innovaatioita meren ja vesien tilan parantamiseksi.

Valuma-alueet-ryhmä

 • Tuottaa tietoa ja kehittää menetelmiä ja keinoja kohti kestäviä vesienhoidon ja vesivarojen  ratkaisuja valuma-alueelta rannikkovesiin.
 • Tutkii maa- ja metsätalouden hajakuormituksen vähentämisen sekä vesitalouden ja vesistökuormituksen ratkaisuja keskittyen valuma-aluelähtöisesti prosessien kokonaisvaltaiseen hallintaan.
 • Tukee muissa yksiköissä ja ryhmissä tehtävää vesien- ja merenhoidon suunnittelua, tulva- ja kuivuusriskien hallintaa sekä hajakuormituksen mallikehitystä.
 • Osallistuu seuranta- ja mittausmenetelmien sekä tutkimusinfrastruktuurien kehittämiseen.

Likaantumisen vaikutukset -ryhmä

 • Tuottaa tietoa roskien, mikromuovin ja haitallisten aineiden määristä ja vaikutuksista meressä ja vesistöissä sekä kehittää niihin liittyviä seuranta-, arviointi- ja kunnostusmenetelmiä.

Mallinnus-ryhmä

 • Kehittää vesi- ja merimallijärjestelmiä, joilla simuloidaan hydrologiaa, ravinnekuormitusta, vedenlaatua, hiilen prosesseja, haitta-aineiden kulkeutumista sekä biogeokemiallisia kiertoja ja ekosysteemien toimintaa kattaen koko ketjun valuma-alueilta mereen.
 • Vastaa mallijärjestelmien ylläpidosta ja lähtötietojen sekä prosessikuvausten päivittämisestä.
 • Kehittää mallijärjestelmiin kytkettäviä osamalleja, mallitulosten epävarmuuden arviointia ja hyvän mallinnuksen käytäntöjä sekä mallijärjestelmien käytettävyyttä. 
 • Arvioi mallijärjestelmää käyttäen muuttuvan ilmaston, ihmistoimintojen muutosten ja vesien tilan parantamiseen tähtäävien toimenpiteiden yhteisvaikutuksia sisävesien ja merialueiden tilaan.

Vesien- ja merenhoito -ryhmä

 • Tuottaa ja syntetisoi tietoa kestävistä toimintatavoista ja ratkaisuista meren ja vesien hyvän tilan saavuttamiseksi osana systeemitason kestävyysmurroksen keinovalikoimaa,
 • Koordinoi Suomen vesien- ja merenhoidon suunnitteluun liittyvää asiantuntijatyötä sekä edistää Suomen vesialan kansainvälistä strategiaa, Suomen meripolitiikan toimeenpanoa ja Itämeri-yhteistyötä sekä edistää yhteiskunnallista vuorovaikutusta.

Ryhmään kuuluu kansainväliset hankkeet -tiimi.

 • Kehittää, koordinoi ja toteuttaa meri- ja vesiympäristöön liittyviä kansainvälisiä ja kansallisia tutkimus- ja asiantuntijahankkeita.
Julkaistu 2.1.2023 klo 8.02, päivitetty 26.7.2023 klo 13.59

Aihealue:
Kohderyhmä: