BIODIVERSEA LIFE-IP – meriluonnon puolesta

 

BIODIVERSEA LIFE-IP (2021–2029) on Suomen suurin yhteistyöhanke Itämeren monimuotoisen luonnon turvaamiseksi. 

Tähtäimessä toimiva suojelualueverkosto

Hankkeen tavoitteena on tehostaa meriluonnon suojelua ja edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä Suomen meri- ja rannikkoalueilla.

EU:n biodiversiteettistrategian tavoitteena on, että Euroopan merien pinta-alasta suojellaan 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Biodiversea-hankkeessa selvitetään, miten tämä tavoite voidaan saavuttaa Suomessa mahdollisimman tehokkaalla ja samalla yhteiskunnallisesti kestävällä tavalla.

Pelkkä suojelualueiden pinta-alan lisääminen ei yksin riitä turvaamaan meriluonnon monimuotoisuutta. Hankkeessa etsitäänkin keinoja tehostaa jo olemassa olevaa suojelualueverkostoa esimerkiksi ottamalla entistä paremmin vedenalaiset luontoarvot huomioon alueiden hoidon ja käytön suunnittelussa. Myös ilmastonmuutoksen vaikutuksia eliöstöön ja ihmisen aiheuttamiin paineisiin selvitetään, jotta varmistetaan suojelun tehokkuus myös tulevaisuudessa.

Vahva linkki VELMUun

VELMUn eli Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelman aineistoihin perustuen paikannetaan monimuotoisimmat ja arvokkaimmat vedenalaisen luonnon kohteet ja tehdään koko rannikon kattava tiekartta suojelualueverkoston kehittämiseksi.

Lisäksi tietoa kerätään kunnostuskohteiden valintaan, merialuesuunnittelun tarpeisiin ja merialueen eri käyttötarpeiden yhteensovittamiseen.

SYKEn fokuksena erityisesti suojelualueverkosto ja ihmispaineet

Suomen ympäristökeskuksen pääpaino hankkeessa on suojelualueverkoston kehittämisessä sekä meriluontoon vaikuttavien ihmispaineiden tunnistamisessa ja niiden lievennystoimenpiteissä. SYKE tunnistaa muun muassa lajien ja habitaattien suojelun kannalta akuuteimpia ongelmia ja arvioi paineiden kehittymistä tulevaisuudessa. SYKE luo Suomen ensimmäisen vedenalaisen melun kartan, joka huomioi myös pienveneiden melun, selvittää mereen päätyvien roskien laatua ja toteuttaa yhdessä Metsähallituksen ja Pidä saaristo siistinä ry:n kanssa roskien keruukampanjoita saaristossa. SYKE vastaa vedenalaisen monimuotoisuuden seurantaverkoston ja seurannassa käytettävien indikaattoreiden kehittämisestä ja osallistuu seurannan toteuttamiseen Suomen merialueilla. Lisäksi SYKE kehittää merilintujen kantojen seurantaa ja tekee sosioekonomista tarkastelua hankkeen toimenpiteistä.

Hankkeen kokonaisbudjetti SYKEssä on 4 216 046 euroa, josta EU:n LIFE-ohjelma rahoittaa 2 529 628 euroa.

Laaja konsortio

BIODIVERSEA LIFE-IP -hanketta koordinoi Metsähallituksen Luontopalvelut. Suomen ympäristökeskuksen lisäksi konsortiossa ovat mukana ympäristöministeriö, Ahvenanmaan maakuntahallitus, Geologian tutkimuskeskus GTK, Luonnonvarakeskus (Luke), Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu ja Baltic Sea Action Group.

Hankkeen nettisivut: www.metsa.fi/biodiversea

© Kuva: Mats Westerbom.

Lisätietoja

SYKEn osuutta hankkeessa johtaa tutkimusprofessori Markku Viitasalo, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 0295 251 742

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin LIFE-ohjelmasta. Aineiston sisältö heijastelee sen tekijöiden näkemystä, eikä Euroopan komissio tai CINEA ole vastuussa aineiston sisältämien tietojen käytöstä.

Julkaistu 30.3.2022 klo 13.39, päivitetty 3.11.2022 klo 20.12

Kohderyhmä: