Kemikaalit ja ympäristö – täydennyskoulutus koulutuspaketit (KEMKO)

Taustaa

Kemikaaleja käyttävät toiminnanharjoittajat, ympäristöalan konsultit, kenttätyötä tekevät ympäristönäytteen-ottajat sekä poliisi ja tullivirkailijat joutuvat usein tilanteisiin, jossa he arvioivat ja ottavat kantaa kemikaalien ja muiden haitallisten aineiden käyttäytymiseen ja vaikutuksiin ympäristöissä. Kussakin tilanteessa tarvittavaa tietoa joudutaan kokoamaan usein eri tietolähteissä, jotka muuttuvat ja kehittyvät nopeasti. Siksi ajantasaisen ja luotettavan tiedon löytäminen ja hyödyntäminen on usein aikaa vievää ja työlästä. Lisäksi alaa säätelevät useat eri säädökset, standardit ja ohjeistukset, jolloin myös kokonaiskuvan muodostaminen kemikaaleja ja niiden käsittelyä koskevista vaatimuksista on haastavaa.

Sähköiset koulutusalustat tuovat uusia mahdollisuuksia täydennyskoulutukseen. Verkko-oppimisympäristö mahdollistaa opiskelun omaan tahtiin ja osallistujien matkustamista vaativien lähiopetuspäivien pitämisen minimissään. Koulutusalustaan voidaan koota laajasti erilaista ja päivittyvää materiaalia hyödyttämään kemikaalitiedon tarvitsijoita.

Tavoite

Luodaan SYKEn koulutusalustalle sähköisiä koulutusjärjestelmiä, joilla tuetaan osaamisen kehittymistä ja tiedon jakamista kemikaaleista sekä niiden ympäristövaikutuksista ja -riskien hallinnasta. Koulutusjärjestelmä koostuu täydentyvistä ja päivittyvistä teemakohtaisista koulutuspaketeista, jotka toteutetaan perinteisen kurssiopetuksen ohella verkkoympäristössä jaettavana materiaalina.

Vuonna 2021 toiminta keskittyy SYKEn koulutusalustan testaamiseen ja sisällöntuottoon, sekä internetin kautta jaettavan materiaalin laadunvalvontaan.

Tulokset

Ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin internetissä olevan tiedon pohjalta sekä sähköpostikyselyllä, mitä aihepiiriin liittyvää koulutusta on jo saatavana. Todettiin, että kemikaaleihin liittyvää koulutusta on jokin verran, mutta hajallaan oppilaitoksissa ja eri toimijoiden verkkosivuilla. Lisäksi kysyttiin Webropol-kyselyllä sidosryhmien koulutustarpeita. Kyselyyn vastasi 143 henkilöä ja kaikki kyselyssä kuvaamat kemikaaleihin ja niiden ympäristövaikutuksiin liittyvät aiheet katsottiin tärkeiksi lisäkoulutuksen aiheiksi. Kyselyn vapaakenttä -osuudessa kuvattiin lukuisia kemikaalien ympäristövaikutuksen arviointiin liittyviä käytännön ongelmia. Vastausten perusteella suunniteltiin ja toteutettiin ensimmäiset lähiopetuksena annettavat koulutustilaisuudet tilaisuuden luennot tallennettiin. Koulutustilaisuuksista ilmoitetaan SYKEn koulutuskalenterissa.

Lisätietoja

Projektin koordinaattori, ryhmäpäällikkö Katarina Björklöf, Suomen ympäristökeskus (SYKE), p. 0295 251 086, etunimi.sukunimi@syke.fi

 

 

KEMKO-koulutus
Kuva: Henna Jylhä

 

Julkaistu 30.12.2020 klo 13.34, päivitetty 19.1.2021 klo 9.39