Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Provision of harmonized land cover information for Lucas from the Finnish datasets (FinLUCAS1)

Suomen ympäristökeskus (SYKE)  ja Luonnonvarakeskus (Luke)  aloittivat vuodenvaihteessa 2015 Eurostatin rahoittaman FinLucas1 hankkeen, jonka tavoitteena on selvittää, kuinka suomalaisilla aineistoilla ja tiedonkeruujärjestelmillä voitaisiin vastata Suomen osalta niihin tietotarpeisiin, joita Eurostat kerää EU-tasolla LUCAS (Land Use/Cover Area Frame Survey) inventoinnissa.

Taustaa ja tavoitteet

LUCAS on Euroopan yhteisön tilastovirasto EUROSTATin toteuttama maastokartoitus, joka kerää tilastotietoa maanpeitteestä ja maankäytöstä kattavasti koko EU:n alueella. Maastokartoituksella pyritään tuottamaan tilastotietoa maankäytön ja maanpeitteen nykytilasta ja muutoksista mm. ympäristön ja maatalouden tilan seurantaa varten.

Maastokartoitusta on kehitetty vuodesta 2001 lähtien ja vuonna 2009 se laajeni kaikkiin jäsenmaihin. Tiedot kerätään kolmen vuoden välein. Maastotyöosuus kilpailutetaan ja vuonna 2015 kartoituksen toteuttaa Eftas. Suomen alueella maastopisteitä on noin 13 400 vuonna 2015.

Maastokartoitus on ollut osin päällekkäinen kansallisten maastoinventointien ja tiedontuotannon kanssa. Päällekkäisen työn ja suurten kustannusten takia Eurostat rahoittaa projekteja, joiden tarkoituksena on harmonisoida Lucas-maastokartoitusta ja kansallisia inventointeja.

Maanpeitettä ja –käyttöä kuvaavia  tietoja kerätään Suomessa eri virastoissa erilaisiin tietotarpeisiin: maastokartoitus, luonnonvarojen käyttö, elinkeinotukien valvonta, maankäyttö ja rakentaminen. Suomen maanpeitettä ja –käyttöä sekä näiden muutoksia kuvaavia paikkatietoja on yhdistetty sekä  kansallisiin että eurooppalaisiin tarpeisiin mm. CORINE-, SLICES- hankkeissa.

FinLUCAS1-projektissa tavoitteena on selvittää mitä kansallisia in situ- ja paikkatietoaineistoja ja tiedonkeruujärjestelmiä voitaisiin käyttää Eurostatin toteuttamassa Lucas-tiedonkeruussa. Lisäksi tavoitteena on selvittää miten näistä kansallisista aineistoista voitaisiin tuottaa maankäyttöä ja peitettä kuvaavat tilastotiedot Eurostatin edellyttämällä tarkkuustasolla. 

Rahoitus ja yhteistyötahot

Hanketta rahoitetaan sekä EU:n että kansallisin varoin. Kansallisina rahoittajina ovat SYKE ja LUKE. EU (Eurostat) rahoittaa noin kolme neljäsosaa kustannuksista ja lisäksi koordinoi ja valvoo hankkeen tuloksia.

Tärkeänä yhteistyöryhmänä ovat kansallisia maanpeiteseurannan aineistoja tuottavat laitokset: Geologian tutkimuskeskus, Maanmittauslaitos, Maaseutuvirasto, Tilastokeskus, ja Väestörekisterikeskus.

Lisätietoja

Erikoistutkija Elise Järvenpää, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, +358 295 251 236, Tietokeskus/Paikkatietopalvelut, PL 140, 00251 Helsinki, Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Vanhempi tutkija, Sakari Tuominen,  etunimi.sukunimi@luke.fi, +358 295 322 167, Talous ja yhteiskunta/Luonnovarojen hyödyntäminen, PL 18, 01370 Vantaa, Luonnonvarakeskus (LUKE)

 

Julkaistu 20.6.2016 klo 14.56, päivitetty 20.6.2016 klo 14.55

Kohderyhmä: