Rantaluonnon suojelun puutteet – ilmastonmuutos, maankäyttö ja huonosti tunnettujen luontotyyppien selvitys (Ranta-Putte)

Hankkeessa tutkitaan eräitä rantaluontoon kohdistuvia paineita. Ilmastonmuutoksen seurauksena Itämeren vedenpinta tulee kohoamaan ja osa rannikkoamme ajan myötä jäämään pysyvästi veden alle. Selvitämme meriveden pinnan nousulle alttiimmat alueet ja haavoittuvimmat luontotyypit. Tutkimme myös, mitä mahdollisuuksia etenkin suojelualueiden luontotyypeillä on siirtyä sisämaahan päin muuttuvan rantaviivan mukana ja voisiko siirtymistä edesauttaa luonnonhoitokeinoilla.

Itämeren hiekkarannat on lajistoltaan rikas luontotyyppi, jota uhkaavat mm. virkistyskäytöstä johtuva kuluminen ja toisaalta yleisestä rehevöitymiskehityksestä johtuva umpeenkasvu. Samat ilmiöt vaikuttavat myös sisävesien hiekkarannoilla, jotka tunnetaan Itämeren hiekkarantoja huonommin. Selvitämme, miten laajamittaista hiekkarantojen väheneminen on, pyrimme tunnistamaan kunnostuskelpoisimmat ja potentiaalisesti arvokkaimmat hiekkarantakohteet ja selvitämme suojelualueiden ulkopuolelle jäävät tärkeät hiekkaranta-alueet. Yhteistyössä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa etsimme myös keinoja erityisesti sisävesien hiekkarantojen tilan parantamiseksi.

Toteutus

toteuttamisen keskiössä ovat erilaiset paikkatietoanalyysit (rannikon topografia, tulvamallinukset, maanpeite- ja maankäyttöaineistot, ilma- ja satelliittikuvat), joiden avulla selvitetään meriveden pinnan kohoamisen vaikutuksia ja hiekkarannoilla tapahtuneita muutoksia. Hiekkarantojen osalta hyödynnämme myös vanhoja kartoitusaineistoja (mm. Luonnonsuojelulain luontotyyppien inventoinnit) ja julkaisuja. Tuloksia voidaan käyttää rannikon suojelualueverkon kehittämistyössä ja luonnonhoidon suunnittelussa ilmastonmuutokseen varautumisen kannalta.

Hiekkaranta
Hangon Vedagrundetin hiekkarantaa ja dyyniä, 28.8.2019. © Kuva Terhi Ryttäri.

Tulosten raportointi

Hankkeen tulokset julkaistaan vuoden 2022 lopussa julkaistavassa loppuraportissa. Tavoitteena on myös, että huomattava osa tuottamastamme paikkatietoaineistosta saatetaan yleiseen käyttöön esimerkiksi maankäytön ja etenkin suojelualueiden suunnittelua varten. Hankkeen vaiheista julkaistaan päivityksiä myös sosiaalisen median kanavilla.

Lisätietoja

Hankkeen vetäjä, vanhempi tutkija Terhi Ryttäri (etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. +358 295 251 585 tai +358 400 148692)

 

 

Julkaistu 28.4.2021 klo 13.59, päivitetty 3.4.2024 klo 11.55

Kohderyhmä: