Vesivarojen hallinnan parantaminen Pohjois-Laatokan raja-alueella (WaterForLife)

Karjalan tasavalta on maastoltaan hyvin soista, ja tämän takia monien jokien ja järvien vedet ovat voimakkaan humuspitoisia. Sortavalan alueella, Suomen rajan läheisyydessä sijaitseva, 1200 asukkaan Kaalamon kylä sijaitsee suoalueiden keskellä. Kylän jätevedet lasketaan maastoon. Näiltä osin kylä on tyypillinen Karjalan tasavallan raja-alueiden pikkukylä. Myös kylän käyttövesi on heikkolaatuista johtuen ensinnäkin siitä, että se otetaan lähellä virtaavasta Tohmajoesta. Käyttöveden puhdistusta vaikeuttaa ja tekee kalliiksi veden korkea kiintoainepitoisuus, biologinen ja kemiallinen hapen kulutus sekä korkeat raskasmetallipitoisuudet. Lisäksi sääolosuhteiden vaikutus veden laatuun vaikeuttaa puhdistusprosessia. Puhdistuslaitteiden huollosta syntyvä haitallisia kemiallisia yhdisteitä sisältävä pesuvesi päästetään nykyisellään joko maastoon tai takaisin jokeen. Näin ollen Karjalan pienissä taajamissa Kaalamo mukaan lukien on kolme perustavanlaatuista ongelmaa: Käsittelemättömän jäteveden laskeminen joko maastoon tai vesistöihin, juotavaksi kelpaamaton huonolaatuinen käyttövesi ja haitallisia yhdisteitä sisältävän teknisen veden päästäminen luontoon.

Kaalamon kylässä toteutettava hanke toimii pilottina, jonka tarkoitus on luoda muihin vastaaviin taajamiin soveltuva toimintamalli. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa taajamaan pystyttäisiin toimittamaan edullisesti juomakelpoista käyttövettä ilman sen puhdistamisesta aiheutuvia päästöjä ympäristöön. Lisäksi tavoitteena on rakentaa tehokas ja taloudellinen kompakti, täysin automatisoitu, jätevedenpuhdistamo, joka lopettaisi puhdistamattoman jäteveden aiheuttaman luonnon pilaantumisen. Yleisenä tavoitteena on vesi- ja jätevesihuollon tuottaman jätteen vähentymisen kautta toteutuva asuin- ja työskentely-ympäristön parantaminen.

Hankkeen tuomat muutokset nykytilaan verrattuna:

  1. Humanitaariset vaikutukset: Hankkeen toteutus vähentää kylän väestölle aiheutuvaa terveydellistä uhkaa, joka nykyisin aiheutuu heikkolaatuisen juomaveden käytöstä. Kaalamon alueella asuvien ja vierailevien elämänlaatu paranee.
  2. Ekologiset vaikutukset: valuma-alueen, Tohmajoki, Laatokka ja viimein Itämeri, pilaantuminen vähenee, kun käsittelemättömän jäteveden päästäminen luontoon lopetetaan. Tämä käynnistää joen ja järven puhdistumisprosessin.
  3. Taloudelliset vaikutukset: Vesi- ja jätevesihuollon saattaminen eurooppalaiset normit täyttävälle tasolle edistää merkittävästi matkailuelinkeinon kehittymistä alueella, jolla sijaitsee ainutlaatuisia luontokohteita ja historiallisia nähtävyyksiä kuten Ruskealan louhospuisto tai Ruskealan vesiputoukset.
  4. Kerrannaisvaikutukset: Hanke toimii Karjalan tasavallan muille pienille asutustaajamille esimerkkinä teknisin menetelmin toteutetusta tehokkaasta ja taloudellisesta vesi- ja jätevesihuollosta, joka on monistettavissa muillekin paikkakunnille.

Neljä työpakettia tavoitteiden saavuttamiseksi

TP1. Löydetään nykyaikaiset tekniikat käyttöveden ja jätevesien puhdistamiseksi sekä vesi- ja jätevesihuollon järjestämiseki pienissä asutustaajamissa.

TP2. Kaalamon kylän juomavesihuollon nykyaikaistaminen ja parantaminen.

TP3. Kaalamon kylän jätevesihuollon nykyaikaistaminen ja parantaminen.

TP4. Hankkeen näkyvyys ja hankkeen tuloksista tiedottaminen.

Hankkeessa ovat mukana:

Suomen ympäristökeskus (SYKE): asiantuntija
Karelvodokanal Ltd.: koordinaattori

Karelia logo
 

 

Julkaistu 15.1.2021 klo 15.03, päivitetty 15.1.2021 klo 15.17

Kohderyhmä: