Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuonna 2012–2017 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
1
2
3
4
...
16
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Makroista mikroihin: luonnossa hajoavien muovien ja niiden lisäaineiden kohtalo pohjoisen Itämeren ravintoverkossa (PLASTER)

PLASTER-hankkeessa seurataan isokokoisten makromuovien hajoamista mikromuoveiksi, sekä mikromuovien siirtymistä eläimiin ja kulkeutumista ravintoverkossa. Lisäksi eräiden muovin lisäaineiden, kuten pa...

Itämeren alueen lääkeainefoorumi (Baltic Sea Pharma Platform)

Itämeren alueen lääkeainefoorumi tuo yhteen ympäristön lääkejäämiin liittyviä hankkeita ja sidosryhmiä koko Itämeren alueelta. Sen tehtävänä on jakaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa tietoa ja ed...

Kosteikkoviljelyllä ilmastollisesti kestävä ratkaisu kasvualustatuotantoon (Kasvua)

Hankkeessa tutkitaan ruokohelven kosteikkoviljelyn potentiaalia matokompostoinnin kautta tuottaa turvekasvualustalle turpeeton korvike. Hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -to...

Luontotyyppien seurannan kehittäminen Suomessa (LUSEK)

Suomen ympäristökeskus SYKE laatii yhdessä laajan asiantuntijajoukon kanssa ehdotusta uudesta luontotyyppien seurantajärjestelmästä. Toteutuessaan seuranta parantaisi merkittävästi luontotyyppitiedon ...

WasteLess Karelias

Hankkeen päämääränä on vähentää maaseutualueiden roskaantumista ja parantaa kylien jätehuoltoa Pohjois-Karjalan ja Venäjän Karjalan alueella. Hanke kannustaa paikallisia asukkaita, viranomaisia ja yri...

Ympäristönsuojelulain toimivuus- ja vaikuttavuusarviointi

Hanke tuottaa tietoa ympäristönsuojelulain (527/2014) vuosina 2014-2019 voimaan tulleiden uudistusten toimivuudesta eri tahojen näkökulmasta sekä siitä, miten uudistamisen eri vaiheissa tehdyt muutoks...

Geneettiset menetelmät kasviplanktonseurantaan (GeMeKa)

Hankkeessa pyritään yhdistämään geneettistä kasviplanktonlajistotietoa valomikroskoskopoimalla saatuun kvantitatiiviseen lajistotietoon. Hankkeen tulokset auttavat kehittämään kasviplanktonin monimuo...

Kansallinen tiekartta eDNA:n ja muiden molekyylibiologisten seurantamenetelmien tehokkaan, luotettavan ja rutiininomaisen käyttöönoton eri vaiheista (eDNA-tiekartta)

Ympäristö-DNA:lla eli eDNA:lla tarkoitetaan eliöiden ympäröivään ympäristöön levittämää DNA:ta. eDNA-näytteet kerätään vesi- tai maaympäristöstä, lumesta tai ilmasta sen sijaan, että näyte otettaisiin...

BlueBioSites -siemenrahahanke vesiviljelyn tueksi

BlueBioSites siemenrahahankkeen aikana on tarkoitus suunnitella varsinainen, suuren mittakaavan projekti selvittämään simpukoiden, makrolevien ja kalojen kasvattamiseen, sekä mikrolevien että järviruo...

Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA)

Hankkeen tavoitteena on tuottaa avointa tietoa tulvista ja maankäytöstä ilmastotoimien tueksi. Hanke toteutetaan hyödyntämällä ja edelleen kehittämällä aikaisemmissa pilottihankkeissa ja tulvakarttoje...

Uusien hankkeiden vaikutusten arviointi suhteessa vesien- ja merenhoidon tilatavoitteisiin – työkalujen nykytila ja kehittämistarpeet (VESIMALLIT)

Kun ympäristölupaprosessissa arvioidaan uusien hankkeiden vaikutuksia vesimuodostumille, erilaisille ennakkoselvitysmenetelmille on suuri tarve. Monia menetelmiä ja malleja, on jo käytössä, mutta tois...

Sinilevien ultraäänitorjunnan vaikutukset planktonyhteisöön (UltraPlan)

UltraPlan-hanke tutkii Pieksämäellä, Jäppilän Ahvenlammella kesällä 2021 toiminnassa olevan ultraääntä tuottavan lautan kykyä torjua sinileväkukintoja sekä sen vaikutuksia kasvi- ja eläinplanktonyhtei...

Hyönteiskantojen seuranta Suomessa

Tähän hankkeeseen on koottu kolme Suomessa pitkään toiminutta hyönteisseurantaa: Valtakunnallinen yöperhosseuranta (1993-), Valtakunnallinen päiväperhosseuranta (1991-) sekä Maatalousympäristön päiväp...

Jokien ja järvien piilevien rekisterin kehittäminen (PIIRE)

Tavoitteena on määritellä ja toteuttaa vesistöjen ekologisen tilan luokitteluun liittyvän järvien ja jokien pohjan piilevien seuranta- ja tutkimustiedon uusi tietojärjestelmä.

Rantaluonnon suojelun puutteet – ilmastonmuutos, maankäyttö ja huonosti tunnettujen luontotyyppien selvitys (Ranta-Putte)

Hankkeessa tutkitaan eräitä rantaluontoon kohdistuvia paineita. Ilmastonmuutoksen seurauksena Itämeren vedenpinta tulee kohoamaan ja osa rannikkoamme ajan myötä jäämään pysyvästi veden alle. Selvitämm...

MAIA

H2020-hanke MAIA (Mapping and Assessment for Integrated ecosystem Accounting) edistää ekosysteemitilinpidon kehittämistä ja toimeenpanoa EU:n jäsenmaissa sekä Norjassa.

e-shape

Horizon 2020 -rahoitteinen e-shape -hanke tuo yhteen Maan havainnointiin avaruudesta keskittyvän EuroGEO -tutkimus- ja asiantuntijayhteisön, ja esittelee kaukokartoitukseen ja pilvipalveluihin tehtyje...

Ilmastotoimenpiteiden kokonaisvaltainen arviointi valuma-alueilla - Systeemianalyysillä kohti hiilineutraalia maankäyttöä (SysteemiHiili)

SysteemiHiili-hankkeessa tavoitteena on parantaa menetelmällisiä valmiuksia ja ymmärrystä maankäytön muutosten vaikutusketjuista ja kokonaisvaikutuksista sekä tukea ilmastoviisaiden, kestävien ja kust...

Ilmastotuuppaus: Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja hiilinielujen vahvistaminen yhteisöllisesti käyttäytymistieteellisin ohjauskeinoin (CLIMATE-NUDGE)

CLIMATE-NUDGE hyödyntää käyttäytymistieteellistä tietoa, erityisesti nudge-ajattelua (tuuppaus), ympäristön suunnittelussa helpottamaan yhteisöjä ja yksilöitä tekemään ympäristön kannalta parempia val...

Alue- ja yhdyskuntarakenteen perusura, tilannekuva ja skenaariot (PERUS-SKENE)

Hanke tuottaa ajantasaisen käsityksen alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdollisista kehityssuunnista sekä ehdottaa toimintamallia alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen seurannan ja ennakoinnin skaalaut...


1
2
3
4
...
16
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle