Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuoden 2016 jälkeen päättyneet hankkeet.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
1
2
3
4
...
8
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Lämpenevä pohjoinen ja vihertyvät virtavedet: lisääntyvien ravinteiden lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutukset (GRiWA, Greener Rivers in Warming Arctic)

Hankkeen tavoitteena on selvittää: 1. Ilmastonmuutokseen linkittyvien, erityisesti kyttyrälohesta johtuvien, ravinnelisäysten esiintyvyyttä; 2. ravinnelisäysten aikaansaamia muutoksia alkuperäisessä e...

Kestoverkosto

Pyrittäessä kohti muovin kiertotaloutta keskeisenä tavoitteena on irrottautuminen fossiilisista raaka-aineista valmistetuista muoveista. Suomen Muovitiekartassa tähän tavoitteeseen sisältyy fossiilise...

Suo 2_0 – Kokonaiskestävyydestä elinvoimaa Ilomantsiin

Tässä hankkeessa selvitetään turvetuotannon vähenemisen ja turvemaiden ennallistamisen keinoja ja vaikutuksia monitieteisesti, mukaan lukien kulttuuritoiminta, matkailu ja muu elinkeinotoiminta, mitä ...

IK Forest

Indigenous Knowledge and Arctic Forests (IKForest) -hankkeen tarkoituksena on tunnistaa, kartoittaa ja edistää metsien suojelun ja ennallistamisen käytäntöjä, joissa huomioidaan alkuperäiskansojen per...

Koulun kasvava rooli matkalla kestävän SINISEEN Euroopaan (BlueLightS)

BlueLights projekti pyrkii vahvistamaan 'sinistä koulutusta' eli meri- ja vesilukutaitoa Euroopassa, edistäen samalla EU:n ’Mission Ocean’ tavoitteita.

ACINMUA

ACINMUA-hankkeen tarkoituksena on kehittää keräys- ja analyysimenetelmiä ilmakehän nano- ja mikromuovien tutkimukseen sekä selvittää muovihiukkasten pitoisuudet ilmakehässä.

Digitaaliset vedet Lippulaiva (DIWA) & Tohtoripilotit

DIWA – Digitaaliset vedet -lippulaiva on huipputason vesitutkimusklusteri, joka synnyttää innovaatioita, tukee päätöksentekoa, tutkimusinfraa ja kouluttaa sekä pohjustaa seuraavaa vallankumousta vesia...

Monimuotoisuutta tukevat alueet (OECM)

OECM (Other effective area-based conservation measures) -hankkeessa edistetään EU:n Biodiversiteettistrategian kansallisten sitoumusten toimeenpanoa määrittelemällä ja raportoimalla suojelualueverkost...

Happamien sulfaattimaiden hyödyntäminen – FiksuHasu

Hankkeessa on tarkoitus kehittää ympäristön kannalta turvallisia ja kestäviä menetelmiä happamien sulfaattimaiden hyödyntämiseen maanrakentamisessa.

Vesihuollon hiilineutraalisuuden edistäminen – tiekartta (Vesihuki 3)

Hankkeen tavoitteena on edistää vesihuoltosektorin hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumista ja päästövähennystoimien tehokasta ja vaikuttavaa kohdentamista. Tavoitteen saavuttamisen tueksi laaditaa...

Biomassat kiertoon Koillismaalla (BKK)

Hankkeessa selvitetään monitahoisesti biokaasutuotannon mahdollisuuksia Koillismaalla sekä erilaisten ympäristönhoidollisten biomassojen, kuten vesiruton ja vähempiarvoisen kalan, hyödyntämismahdollis...

Vesihuollon ilmastonmuutokseen sopeutuminen (VILSO)

Hankkeen tavoitteena on luoda kaikkien suomalaisten vesihuoltolaitosten käyttöön ilmainen työkalu, jonka avulla laitokset voivat arvioida omia ilmastonmuutokseen liittyviä sopeutumistarpeitaan. Työkal...

Peltojen kipsikäsittely yhteistyömuotona Itämeren vedenlaadun parantamisessa (NordGypsum)

Projektin tavoitteena on edistää peltojen kipsikäsittelyä Tanskassa ja Norjassa maatalouden ravinnehuuhtoutumien vähentämiseksi. Projektissa pyritään tiedonvaihdon avulla löytämään menetelmiä, jotka p...

Maanparannusaineiden yhteiskäytön mahdollisuudet – kiertotaloutta ja maanhoitoa (AIN3)

Hankkeen ensimmäisen osan aikana selvitetään, miten kannattaa valita sopivin maanparannusaine (kipsi, rakennekalkki tai ravinnekuitu) peltolohkoille. Osassa 2 maanparannusaineita levitetään kokeilualu...

GOVAQUA-projekti

Euroopan komission Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoittama GOVAQUA-hanke paneutuu vesivarojen hallinnan haasteiden ratkaisemiseen tunnistamalla ja kehittämällä hyviä käytäntöjä lainsäädännössä ja pol...

Puhtaan energiajärjestelmän siirtymä (REPower-CEST)

REPower-CEST-hankkeessa tuotetaan kokonaisvaltainen katsaus fossiilisista polttoaineista irtautumisen keinoista ja valmistellaan tiekartta puhtaan energiajärjestelmän siirtymän toteuttamiseksi Suomess...

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -jatkohanke

Jatkohankkeessa viestitään uuden luontoselvitysoppaan valmistumisesta ja tietosisällöistä eri käyttäjätahoille. Tiedotuskanavina toimivat muun muassa verkkosivut, some-kanavat ja erilaiset esittelytil...

Merien suojelualueiden hallinnan uudet keinot (BLUE4ALL)

Hanke kehittää yhdessä keskeisten sidosryhmien kanssa toimintamalleja ja työkaluja merien suojelualueiden ja niiden verkostojen hallinnan parantamiseksi.

Merialuesuunnittelun keinot edistää meriluonnon suojelua ja ennallistamista (MSP4BIO)

Hanke kehittää tiedepohjaisia ratkaisuja, jotka parantavat meriluonnon suojelua ja ennallistamista EU:n merialueilla. Hankkeen erityisenä mielenkiinnon kohteena on merialuesuunnittelun mahdollisuudet ...

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (Velmu)

Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma (Velmu) kerää tietoa vedenalaisten luontotyyppien, lajien ja niiden muodostamien yhteisöjen esiintymisestä Suomen merialueilla. Ohjelman pä...


1
2
3
4
...
8
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle