Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuoden 2012 jälkeen päättyneet hankkeet.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
1
2
3
4
...
18
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Valtakunnallinen perinnebiotooppien päivitysinventointi 2019–2023

Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa ja Metsähallituksen luontopalveluiden sekä ELY-keskusten toteuttamassa hankkeessa päivitetään perinnebiotooppien tietoja ja etsitään uusia kohteita.

Laserkeilaus vesien hallinnassa osana kestävää maankäytön ja metsien suunnittelua (LaserVesi)

Hankkeen tavoitteena on tehostaa kansallisen laserkeilausohjelman tuottaman datan hyödyntämistä. Lasereilausaineistosta 5 p/m2 luodaan uusia tuotteita vesien hallintaan pilottialueille. Tuloksena saad...

Kohti kestävää digitaalista vesienhoitoa (Green-Digi-Basin)

Hankkeen tavoitteena on edistää vihreää ja digitaalistä siirtymää valuma-aluetasoisessa vesivarojen hallinnassa.

Itämeren maiden kaupunkiyhteistyö meriympäristön suojelussa (BALTICITIES)

BALTICITIES-hankkeen tavoitteena on parantaa Suomen ja Baltian maiden rannikoiden tilaa vahvistamalla yhteistyöverkostoja eri maiden rannikkokaupunkien ja yhteiskunnan eri toimijoiden välillä sekä lis...

Ilmastoviisas Meri-Lappi (ILME)

Ilmastoviisas Meri-Lappi -hankkeessa tuetaan Meri-Lapin seutukunnan kuntien, yritysten ja kuntalaisten käytännön toimia vihreän siirtymän vauhdittamiseksi.

Elinvoimaiset kaupunkiseudut

Elinvoimaiset kaupunkiseudut -hankkeen tavoitteena on edistää elinvoimanäkökulmaa ja elinvoimapotentiaalin tunnistamista ja hyödyntämistä kaupunkiseutujen suunnittelussa ja kehittämistyössä.

Hylkyjen saneeraus vesiensuojelun tehostamisohjelmassa

Hankkeen tavoitteena on määrittää Suomen aluevesillä hylkykohteet, jotka voivat lähitulevaisuudessa aiheuttaa ympäristön pilaantumisvaaraa öljyn päästessä ruostuvien tankkien läpi. Hanke selvittää ölj...

Päästöjen alueellinen skenaariomallinnus FRES

Alueellinen päästöskenaariomalli (FRES) on työkalu, jolla mallinnetaan Suomen päästöjä

Sisävesien monimuotoisuuden mallinnus ja lajikadon arviointi biologisten seuranta-aineistojen avulla (VESIBIO)

Hankkeessa otetaan ekologisen tilan seurannan aineistot tehokkaampaan käyttöön. Näin saadaan tarkempaa tietoa sisävesien ekosysteemien lajiston nykytilasta ja kehitysnäkymistä. Keskeinen tuotos tuleva...

Perustuotannon rautarajoitteisuuden mekanismit Eteläisellä valtamerellä – bakteerien merkitys raudan kierrossa (IMICROBE)

Hanke tutkii bakteerien sisältämän raudan merkitystä Eteläisen valtameren perustuotannolle.

Biodiversiteettinexus (BIONEXT)

BIONEXT-hanke pyrkii valtavirtaistamaan biodiversiteetin huomioon ottamisen poliittisessa päätöksenteossa.

DNA-menetelmien hyödyntäminen vesistöjen tilan ja monimuotoisuuden arvioinnissa (eDNA-monitor)

Hankkeessa testataan, kehitetään ja validoidaan DNA-menetelmien soveltuvuutta sekä vesistöjen tilan että lajistollisen monimuotoisuuden arviointiin.

Kaupunkien viherryttämissuunnitelmien tukeminen (GreeningCities)

EU:n biodiversiteettistrategiassa 2030 on asetettu kunnille ja kaupungeille viherryttämistavoitteita luonnon monimuotoisuuden tukemiseksi ja säilyttämiseksi. GreeningCities -hankkeessa arvioidaan kunt...

PlastLIFE SIP - Muovien kestävä kiertotalous

PlastLIFE SIP - Muovien kestävä kiertotalous -hanke edistää Suomen muovitiekartan toimeenpanoa seitsemän vuoden ajan, vuosina 2023-2029. Hankkeen tavoitteena on kestävä muovien kiertotalous Suomessa ...

Kaupunkivihreä tiivistyvissä kaupungeissa

Tavoitteena on fasilitoida kuntien ja muiden toimijoiden yhteiskehittämistä etsien kuntien ja kaupunkien esittämiin haasteisiin käytännön ratkaisuja. Ratkaisut voivat perustua olemassa olevan tiedon k...

Kuntien mahdollisuudet käyttää maankäyttösektorin nettohiilinieluihin perustuvaa kompensointia (KUNTANIELU)

Hankkeen päätavoite on luoda kunnille edellytyksiä vahvistaa maankäyttösektorin nettonielua sekä luoda perusta kuntatason kompensaatiotoiminnalle, jolla kunta voi edetä kohti hiilineutraaliutta. Hankk...

Öljypäästön aiheuttaman vahingon tai sen vaaran huomattavuuden kriteerit (ÖLARVI)

Hankkeen tavoitteena on tuottaa Suomen kansallinen kriteeristö merellä tapahtuvien öljypäästöjen ympäristövaikutusten arviointia varten.

Kestävä vesivarojen hallinta IoT-pohjaisen tekoälyn avulla (SWAIN)

Hankkeessa pyritään mahdollistamaan lähes reaaliaikainen reagointi päästöonnettomuuksiin, arvioimaan paremmin päästön leviäminen ja pyrkiä lieventämään päästöjen vaikutuksia pitkällä aikavälillä sekä ...

Suomen materiaalivirta-analyysi ja luonnonvarojen käytön skenaariotyö kiertotaloussopimuksen tueksi (MaViSkene)

Hankkeen tarkoituksena on luoda valmiudet Kiertotalouden strategisen ohjelman tavoitteiden seurantaan sekä vahvistaa eri toimijoiden (toimialajärjestöt, avainyritykset, kunnat, ja maakunnat) tietopohj...

Tutkijoiden yö (Blue Nights)

Hankkeen keskeisenä tavoitteena on innostaa erityisesti nuoria merentutkimuksen pariin ja lisätä heidän kiinnostustaan tutkijanuralle.


1
2
3
4
...
18
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle