Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuonna 2012–2017 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
1
2
3
4
...
14
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Muovien haitalliset ympäristö- ja terveysvaikutukset sekä mahdollisuudet niiden vähentämiseksi (MYSTEERI)

Hankkeessa luodaan katsaus jo olemassa olevaan tutkimustietoon muovien ympäristö- ja terveyshaittoista.

Copernicus Land -aineistojen validointi ja rikastaminen

Osana EU:n Copernicus Land -ohjelmaa tuotetaan maanpeite- ja maankäyttötietoa uusiin tuotteisiin tukeutuen.

Tekoälypalvelut vesisektorilla (AI Vesi360)

Tavoitteen on tutkia tekoälyn hyödyntämistä mm. vedenkorkeuden ennustamisessa. Hanke tukee Tekoäly ja IoT- vesiriskien ja vesivarojen hallinnassa (ÄlyVesi) -hankkeen jatkoa.

Päätöksenteon tukeminen elinympäristöjen tilan parantamiseksi - MetZo III

Päätöksenteon tukeminen elinympäristöjen tilan parantamiseksi -hankkeen tavoitteena on 1) ylläpitää ja kehittää ekologisen päätösanalyysin kapasiteettia Suomessa, 2) kehittää edellisessä hyödynnettävi...

Arseenipitoisen juomaveden käytön vähentäminen Nepalissa (NeAs)

Hankkeen tavoitteena on parantaa kumppaniorganisaation kykyä ohjeistaa ja tukea vesialan toimijoita arseenipitoisen juomaveden käytön vähentämiseksi Nepalissa.

Konenäköpalvelut ympäristöseurannoissa 2025 (Env-AI)

Teknologian avulla voidaan tunnistaa kuva-aineistosta automaattisesti näkyviä kohteita, kuten tietyt vieras-, uhanalais- ja vesikasvilajit sekä elinympäristöjä niin maa-, vesi- kuin liikennealueilla. ...

Elämää veden kiitoradalla: Tietokonenäkö ja syväoppiminen planktonin monimuotoisuuden ja ekosysteemivasteiden tutkimuksessa - FASTVISION

FASTVISION-konsortiossa yhdistyvät Suomen ympäristökeskuksen nykyaikaiset planktonin kuvantamislaitteet ja lajintuntemus, sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietokonenäkö- ja hahmontunnistusosa...

Metsätalouden pohjavesivaikutukset (MEPO)

MEPO-hankkeen päätavoitteena on koota luokiteltuihin pohjavesialueisiin sovellettavissa olevaa tutkimustietoa metsätalouden vaikutuksista pohjaveden laatuun ja määrään. Tutkimustiedon pohjalta tuoteta...

Kiertotalous ja tuotepolitiikan ohjauskeinot (KITUPO)

Hankkeessa selvitetään ekosuunnittelun periaatteiden ja laajennetun tuottajavastuun kehittämismahdollisuuksia sekä muiden mahdollisten tuotepolitiikan ohjauskeinojen käyttöä kiertotalouden tavoitteide...

MAAMERI – Tietoperustan vahvistaminen rannikkovesien tilan parantamiseksi Saaristomeren alueella

MAAMERI-hanke tutkii ravinteiden, erityisesti fosforin, kulkeutumista Saaristomereen ja sen vaikutuksia rehevöitymiseen. Hankkeessa kehitetään arviointi- ja mallinnustyökaluja, joita voidaan hyödyntää...

Ympäristöviisas viljelijä

Hankkeella lisätään maatilojen välistä, erityisesti kestäviin tuotantotapoihin liittyvää yhteistyötä ja verkostoitumista sekä kehitetään maatiloille ympäristöviisaita toimintatapoja hyödyntäen uusinta...

Mikromuovit maatalousmaassa – Päästöt, vaikutukset ja vähentäminen (MicrAgri)

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa maatalousmaan merkittävimmät mikromuovien päästölähteet, arvioida mikromuovien ja muoveja korvaavien materiaalien vaikutuksia maaperässä, löytää menetelmiä mikromuovi...

Ilmastovaikutukset ja ympäristölupamenettely (ILU)

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa ja analysoida vaihtoehtoisia tapoja kytkeä ilmastovaikutusten arviointi ympäristölupamenettelyyn.

Kaivoksen sulkeminen - Vaikutukset ja uudet mahdollisuudet (KAIVASU)

Kaivoksen hallittu sulkeminen on keskeisessä osassa ympäristöllisesti kestävää kaivostoimintaa kehitettäessä. Hankkeessa selvitetään Nivalassa sijaitsevan Hituran suljettavan kaivosalueen mahdollisuuk...

Tekonurmikenttien SBR-rouhepäästöjen arviointi ja ympäristövaikutusten tarkastelu (TEKONURMI)

Tekonurmihankkeessa selvitetään jalkapallokenttien täyteaineena käytetyn kumirouheen kulkeutumista ympäristöön. Tutkimukseen valikoitujen kenttien kumirouheen kulkeutumisreitit määritetään ja niiden o...

Suomen merialueen mikroroskaseurannan toteuttaminen (SUMMIT)

SUMMIT-hankkeessa viimeistellään ja pilotoidaan mikroroskien kansallinen seuranta. Seurannan pääpainopiste on avomeriosuudessa, minkä lisäksi toteutetaan vertailuaineiston keräämiseksi rannikkoseurant...

Vesiruton energia ja ravinteet talteen (Elodea II)

Satoihin järviin Suomessa levinnyt haitallinen vieraslaji kanadanvesirutto (Elodea canadensis) muodostaa otollisissa oloissa usein koko järven vesimassan täyttäviä kasvustoja. Vesirutto leviää herkäst...

Sustainable Drug Discovery and Development with End-of-Life Yield (SUDDEN)

SUDDEN on moni- ja poikkitieteinen tutkimushanke, joka pyrkii ratkaisemaan lääkkeiden kehitykseen, tuotantoon, kulutukseen ja elinkaaren loppuun liittyviä ympäristöhaittoja ja kestävyyshaasteita.

Huonossa tilassa olevat pohjavesialueet ja tuloksia pohjaveden kunnostushankkeista (POTKU)

Hankkeessa käydään läpi ne 97 pohjavesialuetta, jotka ovat huonossa tilassa. Laaditaan katsaus pohjavesialueiden huonojen tilojen syistä ja tehdään arvio, saavutetaanko niissä hyvä tila viimeistään vu...

Pohjoiset meriroskat - tutkimus- ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Itämerellä ja arktisella alueella (POMERO)

POMERO-hankkeessa selvitetään meriroskan esiintymistä ja vaikutuksia Itämerellä ja arktisella alueella sekä vahvistetaan kansainvälistä yhteistyötä, verkostoitumista ja suomalaisten asiantuntijoiden o...


1
2
3
4
...
14
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle