Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuoden 2012 jälkeen päättyneet hankkeet.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
1
2
3
4
...
17
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Kestävän innovaatiopolitiikan yhteissuunnittelu: kokemukset, instrumentit ja ratkaisut (COSU)

COSU-hankkeessa tutkitaan kestävän innovaatiopolitiikan kehittämistä, tunnistetaan pitkän aikavälin kestävän kehityksen tavoitteita haittaavia epäjohdonmukaisuuksia ja etsitään niihin ratkaisuja yhtei...

Valuma-aluekunnostusten valtavirtaistaminen: uudet lähestymistavat, skaalautuvuus ja muunneltavuus (MERLIN)

Yhteiskunnan murrokseen MERLIN valtavirtaistaa luonnonmukaisten ja luontoon pohjautuvien ratkaisujen parhaita käytäntöjä sosiaalisesti, taloudellisesti, ilmastollisesti ja ekologisesti kestävästi.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä - RYTJ

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ) rakennetaan osana ympäristöministeriön Ryhti-hanketta, jossa uudistetaan julkisen sektorin tiedonhallintaa rakennetun ympäristön tietojen osalta. Rakennet...

Happamien sulfaattimaiden riskikartoitus – keinoja vesistöjen happamuus- ja metallikuormituksen hallintaan (HaSuRiski)

HaSuRiski-hankkeessa syvennetään tuntemusta maankäytön aiheuttamista riskeistä happamilla sulfaattimailla, joista esimerkkinä vesistöjen kemiallisen ja ekologisen tilan heikkeneminen.

Kemialliset taisteluaineet Itämeressä: biotransformaatiotuotteet ja niiden toksisuus WARTOX

Suomen Akatemian rahoittamassa WARTOX-projektissa (2021–2023) tutkitaan Itämeren pohjan mikrobiyhteisöjen tuottamia, taisteluaineista peräisin olevia hajoamistuotteita sekä niiden kertyvyyttä ja myrky...

Kuudella polulla kestävyyteen (KuPoKe)

Hanke tarinallistaa kestävyysmurrosta, pyrkii tunnistamaan kestävyysmurroksen moniulotteisia ongelmia ja löytämään niihin ratkaisuja yhdessä kuntalaisten kanssa.

KILTOVA-2

KILTOVA-projektin tarkoituksena on parantaa kaupunkien valmiuksia arvioida ilmastonmuutoksen hillintätoimenpiteiden erilaisia vaikutuksia, minkä perusteella toimenpiteisiin liittyviä päätöksiä voidaan...

Sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja moninaiset riskit alueellisessa ilmastonmuutokseen sopeutumisessa (SOLARIS)

Hankkeessa tuotamme tietoa ja lisäämme ymmärrystä siitä, millaisia oikeudenmukaisuuskysymyksiä sopeutumispoliitikkoihin liittyy, miten niitä voidaan hallita ja ottaa huomioon päätöksenteossa. Sovellam...

Ympäristöväittämät Suomen markkinoilla

Hankkeen tarkoituksena on selventää kuvaa siitä, millaista Suomessa esiintyvä tuotteiden ympäristömarkkinointi on ja kuinka paljon sitä esiintyy sekä miten asianmukaista ympäristöseikoilla markkinoint...

PuuValuVesi-hanke

Puupuhdistamojen valuma-aluetason pilotointi maa- ja metsätalouden vesienhallinnassa (PuuValuVesi)

Ekologisen kompensaation pilotointi 

Ekologisten kompensaatioiden tavoite on tukea luontokadon pysäyttämistä ja ekologisesti kestävää luonnonvarojen käyttöä. Kompensaatioiden onnistuneen toteutuksen kannalta tarvitaan hyvä toimintamalli ...

Vesistöjen puhtautta edistämässä uusin menetelmin (WaterPlus)

WaterPlus - Vesistöjen puhtautta edistämässä uusin menetelmin -hankkeessa kehitetään vesistöihin kohdistuvien hulevesistä peräisin olevien haitta-aineiden, erityisesti mikromuovien, analysointia ja mo...

Yhteisöllisellä tieteellä kohden kestäviä elinympäristöjä (PUBS)

Hankkeessa tutkitaan arkisia elinympäristöjä, kuten esimerkiksi ruokaympäristöjä, joissa ihmiset tekevät elämäntapavalintojaan sekä lähivesiä, jotka ovat merkittäviä ihmisten hyvinvoinnille. Tavoittee...

Keraaminen purkujäte kiertotaloudessa (KERPUR)

Keraaminen purkujäte kiertotaloudessa (KERPUR) -hankkeessa tutkitaan keraamisen purkujätteen uusiokäyttömahdollisuuksia ja uusiokäytön ympäristövaikutuksia. Toiminta sisältää pilotointeja yritysten ka...

6Aika: CircVol 2 - Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa 2

Hankkeella kannustetaan kierrätettyjen materiaalien uusiokäyttöön ja hyödyntämiseen maa- ja kaupunkirakentamisessa. Tavoitteena on säästää arvokkaita ja ehtyviä luonnonvaroja sekä pienentää toiminnan ...

ODS- ja F-kaasupankkien koko ja päästöjen hallinta

Otsonikerrosta heikentävien aineiden (ODS) ja fluorattujen kasvihuonekaasujen (HFC) ”pankeilla” tarkoitetaan näiden aineiden varastoja käytössä olevissa ja käytöstä poistetuissa kylmälaitteissa, kylmä...

CofiWater-hanke

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa vesien tilan seurannasta kansallisella tasolla vastaavan viranomaisen valmiuksia suunnitella, rakentaa ja käyttää veden laadun arvioinnin järjestelmiä Kolumbiassa.

Kokonaisarviointi kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan toimeenpanosta (KOKOSOPU)

KOKOSOPU-hankkeen päätavoitteena on tuottaa kokonaisarviointi kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutumispolitiikan toimeenpanosta.

Elämää veden kiitoradalla: monilaitekuvantaminen ja kuvien luokittelu avoimella kuvajoukolla planktonin tiheän aikavälin muutosten tutkimuksessa (FASTVISION-plus)

Konsortiossa yhdistyvät SYKEn nykyaikaiset planktonkuvannuslaitteet ja lajintuntemus sekä LUT:n tietokonenäkö- ja hahmontunnistusosaaminen. Automaattisten kuvantamislaitteiden tuottamien kuvien ja mui...

Highly Optimised Energy Systems (HOPE)

Highly Optimized Energy Systems (HOPE) -projekti on perustettu tukemaan alan toimijoita, jotka kehittävät ratkaisuja energiatehokkuuden lisäämiseksi energiaverkoissa ja edistämään alojen välistä integ...


1
2
3
4
...
17
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle