Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuonna 2012–2017 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
1
2
3
4
Seuraava Viimeinen
Hanke Vaihe
Suomen ekosysteemiobservatorio

Suomen ekosysteemiobservatorio (Finnish ecosystem observatory, FEO) -hankkeen pilottiprojektissa suunnitellaan luonnon tilan seurantaa palveleva tiedonhallintajärjestelmä. Sen tavoitteena on tehdä eko...

Suomen pölyttäjähyönteiskantojen tila, seuranta ja hyönteispölytyksen taloudellinen merkitys maataloudelle (PÖLYHYÖTY)

Tässä hankkeessa vastataan kolmeen keskeiseen tietotarpeeseen hyönteisten pölytyspalveluista keskittyen niiden tarjontaan, kehitykseen ja taloudelliseen arvoon koko maan mittakaavassa. Näihin tietotar...

Sentinel-satelliittikuvamosaiikit (FPCUP Sentinel Mosaics)

Hankkeen tarkoituksena on mainostaa EU:n Copernicus-ohjelman Sentinel-satelliittikuvia ja näistä tehtyjä satelliittikuvamosaiikkeja sekä auttaa loppukäyttäjiä näiden käytössä.

IBC-Carbon: Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa

Hankkeen tavoitteena on metsien biodiversiteetin, hiilen varastoinnin ja sidonnan sekä muiden ekosysteemipalveluiden yhteen nivoutuva suojelu, tiedon lisääminen ja menetelmien kehittäminen sekä päätök...

InnoForESt: Älykkäitä tiedon, hallinnan ja liiketoiminnan innovaatioita metsien ekosysteemipalveluiden kestävälle tuotannolle ja kannustimille

InnoForESt-hanke on yhteistyöhanke, jossa Suomen osuuden tavoite on kehittää ekologisten kompensaatioiden tarjontapuolta metsäympäristöissä.

Mereisten avainelinympäristöjen suojelu – toiminnallisuudesta arvottamiseen - MERIAVAIN

Hanke tuottaa tietoa mereisten avainelinympäristöjen sijoittumisesta, runsaudesta ja laadusta Suomen merialueilla. Lisäksi tunnistetaan ja kuvataan tärkeimpien avainelinympäristöjen tuottamat ekosyste...

BONUS ROSEMARIE

BONUS ROSEMARIE -hanke tukee Itämeren ekosysteemipalvelujen kestävää käyttöä. Hankkeessa tuotetaan kolme synteesiraporttia. Ensimmäisen aiheena on Itämeren ekosysteemipalvelujen tila ja tulevaisuus se...

SCANDNAnet

Hankkeen painopiste on perinteisen biomonitoroinnin tunnistusmenetelmien ja DNA-viivakoodaus lähestymistavan soveltuvuuksien ja tarkkuuden vertailu.

Ekosysteemilähtöinen arktinen merialuesuunnittelu – Barents-pilotti (ARKMAS)

Hankkeen tavoitteena on tuottaa työkaluja arktisen alueen kestävään kehittämiseen. Hankkeessa luodaan tiekartta ekosysteemilähtöiseen arktiseen merialuesuunnitteluun ja kartoitetaan miten laajojen ymp...

Tietolähteet ja menetelmät kemikaalipäästöjen ympäristörikostutkinnassa (RISTE)

Kemikaalien ympäristövaikutusten arviointi on tärkeä osa ympäristörikosprosessin eri vaiheissa. RISTE-hankkeessa laaditaan päätöksenteon tueksi järjestelmä, jonka avulla voidaan arvioida, aiheuttaako ...

Uudet työkalut ekologiseen rakentamisen merellä

Hankkeen tavoitteena on tuoda Itämerelle osaamista meri- ja ranta-alueilla käyttökelpoisista rakentamisen ratkaisuista, joilla voidaan ylläpitää mereistä biologista monimuotoisuutta ja tuottaa Itämere...

Kohti ekosysteemitilinpitoa ESTAT-EEA

ESTAT-EEA -hanke keskittyy kansallisten valmiuksien parantamiseen ekosysteemitilinpidon edistämiseksi, puutteiden ja mahdollisuuksien löytämiseen yleisesti sekä kolmen esimerkkitapauksen kautta, sekä ...

Konenäkö ympäristötiedon tuotannossa (EnVision)

Hankkeen tarkoitus on arvioida konenäön soveltuvuutta lajien tunnistamiseen ympäristötiedon tuotannossa maa- vesi- ja liikennealueilla. Hanke edistää liikenneviraston, ELY-keskusten ja yritysten yhtei...

Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (SUMI)

Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa -hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa Suomen luonnonsuojelualueverkoston sopeutumiskyvystä ilmastonmuutoksen, maankäytön ja näiden yhteisvaikutusten aiheut...

Ekosysteemihotelli

Ekosysteemihotelli on uudenlainen toimintamalli maankäytön haitallisten luontovaikutusten ehkäisyyn. Tavoitteena on tuoda uusi ajattelutapa ja etsiä aiempaa joustavampia ratkaisumalleja työvälineeksi ...

Maaperän hiilimalli - Yasso

Dynaaminen malli maaperän hiilimäärän, hiilimäärän muutosten ja heterotrofisen maahengityksen laskemiseen.

Biodiversiteettiin ja ekosysteemipalveluihin liittyvä tiedon ja oppimisen mekanismi (EKLIPSE)

EKLIPSE-hankkeessa tuomme yhteen kansalaiset, päättäjät ja tutkijat tarkoituksenamme varmistaa, että ympäristökysymyksiä ratkotaan vain parhailla käytettävissä olevilla tiedoilla. Tähtäämme rakentamaa...

Luontoon perustuvat ratkaisut alueiden kehittämisen tukena

Luonto- ja kulttuuriympäristöt tarjoavat alueiden kehittämiselle monenlaisia mahdollisuuksia. Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittama hanke Nature-based solutions for regional growth tuottaa Pohjo...

Suomen habitaattipankki

Hankkeessa selvitetään tutkimukseen ja kokeilutoimintaan perustuen ekologisen kompensaation toimivuutta Suomessa. Laajaan yhteistyön pohjalta kehitetään markkinamekanismi biodiversiteetin vähenemisen ...

Kaupunkien täydennysrakentaminen ja viherrakenne - arviointimenetelmä suunnittelun tueksi (KATVI)

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten käytettävissä oleviin paikkatietoihin perustuvaa menetelmää soveltamalla voidaan tukea täydennysrakentamisen suunnittelua ja seurantaa siten, että viherrakente...


1
2
3
4
Seuraava Viimeinen