Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuoden 2012 jälkeen päättyneet hankkeet.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
1
2
3
4
5
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Suomen materiaalivirta-analyysi ja luonnonvarojen käytön skenaariotyö kiertotaloussopimuksen tueksi (MaViSkene)

Hankkeen tarkoituksena on luoda valmiudet Kiertotalouden strategisen ohjelman tavoitteiden seurantaan sekä vahvistaa eri toimijoiden (toimialajärjestöt, avainyritykset, kunnat, ja maakunnat) tietopohj...

Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA)

Hankkeen tavoitteena on tuottaa avointa tietoa tulvista ja maankäytöstä ilmastotoimien tueksi. Hanke toteutetaan hyödyntämällä ja edelleen kehittämällä aikaisemmissa pilottihankkeissa ja tulvakarttoje...

Luonto takaisin kaupunkeihin (Binatur) - luontopohjaisten ratkaisuiden monimuotoisuus

Luonto takaisin kaupunkeihin, Bringing nature back: biodiversity-friendly nature-based solutions in cities (BiNatUr) -projektissa tutkimme luontopohjaisten ratkaisuiden monimuotoisuutta ja sen kytköks...

Kansallisen pölyttäjäseurannan käynnistäminen (PÖLYSEURA)

Hankkeessa käynnistetään kansallinen pölyttäjien seurantaohjelma, joka täydentää aiempia kansalaishavainnointiin perustuvia pölyttäjäseurantoja. Seuranta noudattaa pääpiirteissään esitystä EU:n yhdenn...

Kansallisen pölyttäjästrategian jalkauttamisen koordinaatio (PÖLYKOORDI)

Hanke edistää keväällä 2022 julkaistun kansallisen pölyttäjästrategian toimeenpanoa koordinoimalla ja tukemalla eri sidosryhmien toimintaa pölyttäjien suojelun hyväksi. Lisäksi hanke viestii eri kohde...

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -jatkohanke

Jatkohankkeessa viestitään uuden luontoselvitysoppaan valmistumisesta ja tietosisällöistä eri käyttäjätahoille. Tiedotuskanavina toimivat muun muassa verkkosivut, some-kanavat ja erilaiset esittelytil...

Hiilineutraaliuden spatiaalisesti tarkka yhdennetty arviointi boreaalisessa maisemassa ja alueilla C-NEUT

Ilmastonmuutoksen, luontokadon ja maankäytön muutosten ongelmat ovat vahvasti kytkeytyneitä. Tämän hankkeen päätavoitteena on tuottaa paikallisesti tarkkaa aineistoa mahdollisuuksista saavuttaa hiilin...

Metsien monimuotoisuuspriorisoinnin kehittämistyöryhmä – UusiMetzä

Työryhmän tavoitteena on kehittää toimiva ja hyväksyttävä menetelmä monimuotoisuudelle tärkeiden metsäisten alueiden tunnistamiseksi sekä tuottaa tällä menetelmällä avoimesti saatavilla oleva kartta-a...

Kestävyyden haasteet - metsien ja kalastuksen hallinta sertifiointijärjestelmien avulla (ConSust)

Hankkeessa arvioidaan kansainvälisten MSC-, FSC- ja PEFC- sertifiointijärjestelmien vaikuttavuutta Suomessa ja Venäjällä ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden näkökulmasta.

Ekologisen kompensaation pilotointi 

Ekologisten kompensaatioiden tavoite on tukea luontokadon pysäyttämistä ja ekologisesti kestävää luonnonvarojen käyttöä. Kompensaatioiden onnistuneen toteutuksen kannalta tarvitaan hyvä toimintamalli ...

Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu Barentsin alueella vuonna 2020 ja sen jälkeen: tilannearviointi ja tie kohti luonnon monimuotoisuuden valtavirtaistamista metsätaloudessa

Barentsin alueen boreaaliset metsät sijaitsevat Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Venäjällä. CBD:n Tämä projekti tekee Barentsin alueen boreaalisten metsien osalta tilannekatsauksen toimiin, joita on t...

Luontotyyppien seurannan kehittäminen Suomessa (LUSEK)

Suomen ympäristökeskus SYKE laatii yhdessä laajan asiantuntijajoukon kanssa ehdotusta uudesta luontotyyppien seurantajärjestelmästä. Toteutuessaan seuranta parantaisi merkittävästi luontotyyppitiedon ...

Kansallinen tiekartta eDNA:n ja muiden molekyylibiologisten seurantamenetelmien tehokkaan, luotettavan ja rutiininomaisen käyttöönoton eri vaiheista (eDNA-tiekartta)

Ympäristö-DNA:lla eli eDNA:lla tarkoitetaan eliöiden ympäröivään ympäristöön levittämää DNA:ta. eDNA-näytteet kerätään vesi- tai maaympäristöstä, lumesta tai ilmasta sen sijaan, että näyte otettaisiin...

Rantaluonnon suojelun puutteet – ilmastonmuutos, maankäyttö ja huonosti tunnettujen luontotyyppien selvitys (Ranta-Putte)

Hankkeessa tutkitaan eräitä rantaluontoon kohdistuvia paineita. Ilmastonmuutoksen seurauksena Itämeren vedenpinta tulee kohoamaan ja osa rannikkoamme ajan myötä jäämään pysyvästi veden alle. Selvitämm...

MAIA

H2020-hanke MAIA (Mapping and Assessment for Integrated ecosystem Accounting) edistää ekosysteemitilinpidon kehittämistä ja toimeenpanoa EU:n jäsenmaissa sekä Norjassa.

e-shape

Horizon 2020 -rahoitteinen e-shape -hanke tuo yhteen Maan havainnointiin avaruudesta keskittyvän EuroGEO -tutkimus- ja asiantuntijayhteisön, ja esittelee kaukokartoitukseen ja pilvipalveluihin tehtyje...

Kohti kattavaa suojelualueverkostoa (KOKASU)

Suomen suojelualueverkoston arviointi ja lisäsuojelun temaattisten ja alueellisten painopisteiden tunnistaminen EU:n biodiversiteettistrategian 2030 ensimmäisen tavoitteen toteutuksen tueksi

Vesivarojen hallinnan parantaminen Pohjois-Laatokan raja-alueella (WaterForLife)

Karjalan tasavalta on maastoltaan hyvin soista, ja tämän takia monien jokien ja järvien vedet ovat voimakkaan humuspitoisia. Sortavalan alueella, Suomen rajan läheisyydessä sijaitseva, 1200 asukkaan K...

ESA Snow Climate Change Initiative (Snow_cci)

Tavoitteena globaalin lumipeitteen muutoksen (lumen peittävyys, lumen vesiarvo) kuvaavan aikasarjan luominen satelliittidatasta 40 vuoden ajalta, pääasiallisesti ilmastotutkimuksen tarpeisiin. Aikasar...

Satellite Snow Product Intercomparison and Evaluation Exercise (SnowPEx)

Hankkeen päämääränä on verrata ja validoida eri toimijoiden kaukokartoituksella tuotettuja globaaleja tai alueellisia lumikarttoja (Lumipeitteen laajuus, Lumen vesiarvo). Näistä tuotteista tehdään myö...


1
2
3
4
5
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle