Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuoden 2012 jälkeen päättyneet hankkeet.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
1
2
3
4
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Liikennehankkeiden maankäyttövaikutusten jälkiarviointi – LIIMAVA

Hanke parantaa kyvykkyyksiä liikennehankkeiden ja maankäytön suunnittelun vaikutusten arvioinnille, ja vie niitä parhaimmillaan yhä integroidumpaan suuntaan. Hankkeen päätavoitteena on määritellä anal...

Tietopohjaa ilmastoviisaaseen maankäyttöön (TIIMA)

Hankkeen tavoitteena on tuottaa avointa tietoa tulvista ja maankäytöstä ilmastotoimien tueksi. Hanke toteutetaan hyödyntämällä ja edelleen kehittämällä aikaisemmissa pilottihankkeissa ja tulvakarttoje...

Merialuesuunnittelun yhdentäminen Itämerellä ja Pohjanmerellä (eMSP NBSR)

eMSP NBSR -projekti kokoaa yhteen merialuesuunnittelusta (MSP) vastaavat viranomaiset, ja hallitustenväliset organisaatiot sekä tutkimusorganisaatioita Itämeren ja Pohjanmeren alueilta. Hanke pyrkii l...

Laserkeilaus vesien hallinnassa osana kestävää maankäytön ja metsien suunnittelua (LaserVesi)

Hankkeen tavoitteena on tehostaa kansallisen laserkeilausohjelman tuottaman datan hyödyntämistä. Lasereilausaineistosta 5 p/m2 luodaan uusia tuotteita vesien hallintaan pilottialueille. Tuloksena saad...

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -jatkohanke

Jatkohankkeessa viestitään uuden luontoselvitysoppaan valmistumisesta ja tietosisällöistä eri käyttäjätahoille. Tiedotuskanavina toimivat muun muassa verkkosivut, some-kanavat ja erilaiset esittelytil...

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä - RYTJ

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ) rakennetaan osana ympäristöministeriön Ryhti-hanketta, jossa uudistetaan julkisen sektorin tiedonhallintaa rakennetun ympäristön tietojen osalta. Rakennet...

6Aika: CircVol 2 - Suurivolyymisten sivuvirtojen ja maamassojen hyödyntäminen kaupungeissa 2

Hankkeella kannustetaan kierrätettyjen materiaalien uusiokäyttöön ja hyödyntämiseen maa- ja kaupunkirakentamisessa. Tavoitteena on säästää arvokkaita ja ehtyviä luonnonvaroja sekä pienentää toiminnan ...

Ilmastotuuppaus: Kasvihuonepäästöjen vähentäminen ja hiilinielujen vahvistaminen yhteisöllisesti käyttäytymistieteellisin ohjauskeinoin (CLIMATE-NUDGE)

CLIMATE-NUDGE hyödyntää käyttäytymistieteellistä tietoa, erityisesti nudge-ajattelua (tuuppaus), ympäristön suunnittelussa helpottamaan yhteisöjä ja yksilöitä tekemään ympäristön kannalta parempia val...

Alue- ja yhdyskuntarakenteen perusura, tilannekuva ja skenaariot (PERUS-SKENE)

Hanke tuottaa ajantasaisen käsityksen alue- ja yhdyskuntarakenteen mahdollisista kehityssuunnista sekä ehdottaa toimintamallia alue- ja yhdyskuntarakenteen kehityksen seurannan ja ennakoinnin skaalaut...

KEKANUA I & II Kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit ja Ilo irti indikaattoreista! Kestävän kaupunkikehityksen avainindikaattorit käyttöön

Hankkeessa raportoidaan indikaattoridata YK:n Uuden kaupunkikehitysohjelman kansallisen raportoinnin tarpeisiin ja kehitetään kestävän kaupunkikehityksen indikaattorit kansallisen kestävän kaupunkikeh...

Lähiympäristöjen kehittäminen kaupunkikudosten ja toiminnallisen sekoittuneisuuden näkökulmasta (MIKSERI)

Työn tavoitteena on kehittää sekoittuneisuusmittaristo, jota voidaan hyödyntää eri kaupunkikudosten alueiden kehittämiseen eri mittakaavatasoilla aina lähiympäristöstä kaupunkiseutuun.

Hyvä lähiö: Paikkatieto ja asukaskokemukset viihtyvyyden ja elinvoiman arvioinnissa ja kehittämisessä (HYVIÖ)

Keskitymme viher- ja vesialueiden saavutettavuuteen ja niiden vaihteluun alueen sosioekonomisen tason suhteen sekä rooliin viihtyisyyden ja terveyden edistäjinä. Asukkaiden kokemia ja suunnittelijoide...

Elinvoimainen ja kestävä monipaikkainen Suomi (VN TEAS Monipaikkaisuus)

Hankkeessa tuotetaan kattava kuva monipaikkaisuuden kehityksestä, nykytilasta, tulevaisuudesta ja kestävyydestä sekä tunnistetaan keskeiset keinot, joilla voidaan edistää kestävää monipaikkaisuutta.

Tekonurmikenttien SBR-rouhepäästöjen arviointi ja ympäristövaikutusten tarkastelu (TEKONURMI)

Tekonurmihankkeessa selvitetään jalkapallokenttien täyteaineena käytetyn kumirouheen kulkeutumista ympäristöön. Tutkimukseen valikoitujen kenttien kumirouheen kulkeutumisreitit määritetään ja niiden o...

Kiertotalouden tilannekatsaus ja tietotarpeet (KITIT)

KITIT-hanke oli kokeilu siitä, miten tutkimustietoa voidaan jonkin teeman osalta tuottaa ketterästi asiantuntijaverkostoja eri tavoin hyödyntäen ja valmista tutkimustietoa koostaen.

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -oppaan päivitys (LUOPAS)

Hankkeessa uudistetaan SYKEn vuonna 2003 julkaisema luontoselvitysopas muuttuneen lainsäädännön ja sen vaatimusten sekä uusien tietojen, kokemusten ja hyvien käytäntöjen mukaisesti. Opasta laajennetaa...

Paikkatietopohjainen menetelmä ympäristön hyvinvointitekijöiden tunnistamiseen (StrateGIS)

StrateGIS on spatiaaliseen monitavoitearviointiin perustuva menetelmä, jolla voidaan tunnistaa rakennetun ympäristön hyvinvointitekijöitä kartalle.

Kiertotalouden ratkaisuja mahdollistava maankäytön suunnittelu (KITARA)

KITARA-hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten maankäytön suunnittelulla voitaisiin edistää kiertotalouden ratkaisuja. Hanke muodosti kokonaiskuvaa siitä, miten ja millaisia kiertotalousratkaisuja o...

Nuoret kaupunki- ja aluesuunnittelussa - yhteinen ja sukupolvien välinen oppiminen kestävyysmuutoksen vauhdittajana (URGENT)

URGENT-projekti saattaa yhteen kaupunki- ja maakuntatason suunnittelun sekä perus- ja lukiokoulutuksen. Tavoitteenamme on kestävän kehityksen kasvatusta uudistamalla tukea nuorten osallisuutta sekä yh...

Sentinel-satelliittikuvamosaiikit (FPCUP Sentinel Mosaics)

Hankkeen tarkoituksena on mainostaa EU:n Copernicus-ohjelman Sentinel-satelliittikuvia ja näistä tehtyjä satelliittikuvamosaiikkeja sekä auttaa loppukäyttäjiä näiden käytössä.


1
2
3
4
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle