Poronhoidon paikkatiedot ja työkalut maankäytön suunnitteluun (TOKAT)

TOKAT-hankkeen yleistavoitteena on helpottaa kestäviin ja monitavoitteisiin maankäyttöratkaisuihin pääsemistä poronhoitoalueella sekä edistää eri elinkeinojen kestävää toimintaa ja toisiaan tukevaa rinnakkaiseloa huomioimalla porotalous ja sen maankäyttöön liittyvät tarpeet. Hankkeen tavoitteena on tuottaa porotaloutta koskevaa paikkatietoa sekä erilaisia työkaluja ja käytäntöjä tuotetun tiedon hyödyntämiseen. Samalla kehitetään alueen toimijoiden valmiuksia käyttää näitä tietoja ja työkaluja sekä edistetään eri toimijoiden, kuten viranomaisten, poroelinkeinon ja muiden yritysten, yhteistyötä ja vuoropuhelua maankäyttöön liittyvissä kysymyksissä.

Hankkeessa tuotetaan porotaloutta koskevaa paikkatietoa niiden paliskuntien alueelta, joista sitä ei ole vielä tuotettu aiemmassa POROT-hankkeessa (Porot-hanke: Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaava-alue) ja rakennetaan työkaluja ja toimintamalleja, joilla koottuja tietoja voidaan hyödyntää maankäytön suunnittelussa ja muussa viranomaistoiminnassa sekä yritysten toiminnan suunnittelussa. Työkalut ja toimintamallit ovat käytettävissä koko poronhoitoalueella. Hankkeessa tuotetaan digitaaliset paikkatietoaineistot paliskuntien toiminnasta, porolaitumista, poronhoidon rakenteista ja maankäytön häiriövaikutuksista ja koulutetaan poroelinkeinon ja maankäytön suunnittelun parissa toimivia käyttämään näitä tietoja ja työkaluja. Samalla kehitetään toimintamalleja porojen aiheuttamien häiriöiden hallitsemiseksi taajamissa ja matkailukeskuksissa, rakennetaan paikkatietopohjaisia työkaluja poronhoidon huomioonottamiseksi kaavoituksessa sekä luodaan ja kehitetään verkostoja, joiden avulla käydään vuoropuhelua poroelinkeinon ja muiden toimijoiden välillä. Hankkeessa syntyy myös sähköisiä palveluja, koulutusta ja osaamista sekä yhteistyöverkosto, jotka edesauttavat poroelinkeinon ja muun maankäytön sekä yritysten toiminnan suunnittelussa.

Maankäytön suunnittelun näkökulmasta keskeistä on luoda työkalu ja toimintamalli porotalouden ja muiden maankäytön intressien yhteensovittamiseen. Paikkatietotyökaluja voidaan hyödyntää erityisesti maakuntakaavoituksessa, yleiskaavoituksessa, vaikutusten arvioinnissa sekä erillisselvityksissä kuten esim. reitistösuunnittelussa, matkailun Master Planeissa tai suojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmia laadittaessa.

Poro-Haravan avulla ylläpidetään poronhoidon paikkatietoja. Maankäyttö 2/2016 (pdf)

Tokat-hankkeen esite (pdf)

Lisätietoa

Ryhmäpäällikkö Kari Oinonen
Suomen ympäristökeskus SYKE, 
puh. 0295 251 474
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Erikoistutkija Jouko Kumpula
Luonnonvarakeskus Luke
puh. 029 532 7822
etunimi.sukunimi@luke.fi

Lehtori Veikko Maijala
Lapin ammattikorkeakoulu
puh. 040 706 1699
etunimi.sukunimi@lapinamk.fi

 

 

Lippu
 
Vipuvoimaa
 
 
Logo: SYKE
 
Luke
 
Lapin AMK
 

 

Julkaistu 9.4.2015 klo 15.12, päivitetty 3.1.2020 klo 14.10

Kohderyhmä: