Mereltä kantautuu hyviä uutisia, mutta huoleenkin on edelleen syytä

Uutinen 12.2.2020 klo 8.14
© Riku Lumiaro.

Maalta tuleva ravinteiden ja vaarallisten aineiden kuormitus on laskemassa kaikilla Euroopan merialueilla, mutta kuormituksen aiheuttamat ongelmat eivät toki ole vielä väistyneet. Samoin useimmat kalakannat alkavat toipua Euroopan pohjoisilla merialueilla. Välimerellä ja Mustallamerellä liikakalastus on kuitenkin edelleen suuri ongelma. Nämä asiat selviävät kahdesta uudesta raportista, joita Suomen ympäristökeskuksen merentutkijat ovat olleet tekemässä ensimmäistä kertaa Euroopan mittakaavassa.

”SYKE on edelläkävijä integroitujen ekosysteemiarvioiden kanssa, joissa yhdistetään useita ekosysteemi-indikaattoreita ja saadaan kokonaiskuva alueen paineista ja tilasta. Näiden arvioiden avulla voidaan sanoa, mikä eliöryhmä on kullakin alueella heikoimmassa tilassa ja minkä takia”, tutkimuspäällikkö Samuli Korpinen Suomen ympäristökeskuksesta kuvaa SYKEn roolia hankkeessa.

Ihmisen toiminta merellä on kasvamassa. SYKEn karttapohjaisessa arviossa kalastus kattaa yli 40% reunamerien pinta-alasta ja vastaavasti laivaliikenne yli 90 %. Matalien reunamerialueiden pohjatroolaus muuttaa kokonaisten merialueiden pohjan elinympäristöjä. Vedenalaisen melun ongelmiin on havahduttu viime aikoina, mutta laivaliikenteen aiheuttaman melun kokonaisvaikutuksia ei vielä tunneta tarpeeksi, jotta voitaisiin arvioida haitan vakavuutta. Yhteensä ihmispaineiden kokonaisvaikutusten arviossa käytettiin 15 ihmisen toimintaa kuvaavaa alueellista aineistoa, joiden vaikutuksia arvioitiin 30 meriekosysteemin osatekijälle.

Molemmat raportit osoittavat, että vahvoilla ja konkreettisilla toimilla voidaan ympäristön tilaa parantaa, kuten esimerkiksi sinievätonnikalan kantojen elpyminen kalastuskiellon ansiosta Atlantilla osoittaa. Toisaalta raporttien mukaan heikosti suunnitelluilla toimenpiteillä ei näytä olevan merkittävää vaikutusta. Käyttäen kaikkia meriekosysteemeissä käytettyjä indikaattoreita voitiin osoittaa, että Euroopan meriekosysteemi ei ole samalla tavoin häiriintynyt eri alueilla (Kuva 2).

Kuva 1. Ihmispaineiden kokonaisvaikutusten arvio Euroopan merialueilla. Voimakkaampi keltainen väri kuvaa voimakkaampaa ihmisvaikutusta.
Kuva 2. Lähellä rannikkoa pohjaekosysteemit olivat vaurioituneita, mutta suuret merinisäkkäät ja merilinnut olivat heikoimmassa tilassa kauempana rannikosta. Toisaalta näiden lajiryhmien esiintymisalue on jo pitkään siirtynyt kauemmaksi asutuista alueista.

Raportit

Lisätietoja

  • Tutkimuspäällikkö Samuli Korpinen, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Kohderyhmä: