Liisa Varumo ja Minna Pekkonen: Kunnat voivat olla suunnannäyttäjiä ekologisten kompensaatioiden kokeiluissa

RSS
23.3.2021 Liisa Varumo ja Minna Pekkonen
 

Kiinnostus ekologiseen kompensaatioon kasvaa Suomessa koko ajan. Kompensaatiossa ihmisen aiheuttama luonnon monimuotoisuuden paikallinen heikennys hyvitetään lisäämällä luontoa muualla.

Kotikulmien lähiluonto on monelle rakas virkistymisen ja rentoutumisen paikka. Luontoalueet ovat kuitenkin niukkeneva resurssi tiiviisti rakennetuissa ja kasvavissa kaupungeissa ja kunnissa. Kunnissa voidaan kompensoida esimerkiksi asuinalueiden tai liikenneväylien rakentamisen aiheuttamaa luonnon nakertamista.

Kompensoinnin onnistumiseen tarvitaan kokeiluja, joiden pohjalta voidaan tunnistaa parhaita toimintatapoja, jotka soveltuvat yleiseen käyttöön. Muuten voi syntyä kompensaatioiden villi länsi, jossa toimintatapoja on yhtä paljon kuin toimijoita ja kompensaatioiden ekologinen kestävyys sumentuu.

Ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia tavoitteita joudutaan sovittamaan yhteen

Kompensaatioihin kohdistuu sekä suuria odotuksia että kritiikkiä. Ekologisen kompensaation tavoite on luonnon monimuotoisuuden kokonaisheikentymättömyys. Toisaalta tiedetään, että menetettyä monimuotoisuutta on erittäin vaikea täysimääräisesti korvata. Kompensaation onnistumisen kannalta on tärkeää varmistaa, että luvatut hyödyt toteutuvat ja ettei kompensaatiomahdollisuus madalla kynnystä luontokohteiden heikentämiseen. Se, että kompensaatio on vaikeaa, ei ole syy jättää kompensaatiota tekemättä. Kompensaatiot pohjautuvat Suomessa vapaaehtoisuuteen. Kunnat voivat täten itse miettiä, mitä ne kompensaatioilla tavoittelevat.

Luontoalueen virkistysarvo ei aina kulje käsi kädessä sen ekologisen merkityksen kanssa. Oman lähimetsän menetys voi kirpaista, vaikka kuinka luvattaisiin kompensaationa ennallistaa ja suojella lajistoltaan arvokasta metsää toisaalla. Kompensaatioita suunniteltaessa täytyy sovittaa yhteen ekologisia, sosiaalisia ja taloudellisia tavoitteita. Poliittisessa päätöksenteossa kompensaatioita voi olla helpompi perustella luonnossa virkistymisellä ja liikkumisella kuin puhtaasti luonnonsuojelubiologisilla näkökohdilla.

Yhteisiä toimintatapoja tulee kehittää avoimen vuoropuhelun kautta

Ohjeita ja raportteja ekologisen kompensaatioiden suunnitteluun ja toteuttamiseen on viime vuosina tehty paitsi kansainvälisesti myös Suomessa. Pelkästään niillä käytännön toimijat eivät kuitenkaan vielä pitkälle pääse.

Kun teoriaa viedään käytäntöön, avoin vuoropuhelu kompensaatioihin liittyvistä valinnoista asiantuntijoiden, tutkijoiden ja muiden toimijoiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää. Yhteistyöllä syntyy kunnianhimoisia ratkaisuja, jotka ovat myös toteuttamiskelpoisia, ratkaisuja, jotka huomioivat eri toimijoiden tarpeet ja, mikä tärkeintä, turvaavat myös luontotavoitteet.

SYKEllä on kokemusta yhteistyöstä kuntien kanssa muun muassa ilmastonmuutoksen hillinnässä ja luonnon kestävän käytön edistämisessä. SYKEllä on myös hyvät edellytykset tukea kuntia ekologisten kompensaatioiden suunnittelussa ja toteuttamisen kokeiluissa ja kehittämisessä.

Kompensaatiot on suunniteltava aina tapauskohtaisesti. Eri toimijoilla on oltava yhteiset, mutta joustavat pelisäännöt. Ratkaisujen taustalla olevien päätöksien ja arvovalintojen tulee olla läpinäkyviä. Riittävä tieto ja avoimuus lisäävät kompensaatioiden sosiaalista hyväksyttävyyttä ja uskottavuutta kansalaisten silmissä. Ne mahdollistavat myös kuntalaisten osallistumisen kompensaatioiden suunnitteluun ja onnistumisen arviointiin.

Kunnat voivat olla ympäristövastuullisuuden suunnannäyttäjiä ekologisten kompensaatioiden kokeiluissa ja ratkaisuissa. Kuntien porhaltaessa kovaa vauhtia kohti erilaisia kompensaatiokokeiluja, on tärkeää, että tutkimus ja hallinto lähtevät rohkeasti mukaan yhteiskehittämään toimivia ja kestäviä käytäntöjä.

Liisa Varumo työskentelee biodiversiteettipolitiikan ja luonnonsuojelun ohjauskeinojen parissa. Työntekoa hän kompensoi korona-aikana katselemalla upeita parisuhde- ja remontointi-reality-sarjoja.

Minna Pekkonen on ekologi ja evoluutiobiologi, joka uppoaa aina vain syvemmälle sekä kompensaatioiden pohdinnoissa että tiedeviestinnässä. Etätyöajan sisätiloissa jumittamisen hän aikoo kesällä kompensoida uintiretkillä.

SYKE Policy Brief 19.11.2019. Ekologiset kompensaatiot kannattaa ottaa käyttöön

Ei kommentteja. Ole ensimmäinen kommentoija.