Tietosuojailmoitus DeCarbon-Home-hankkeeseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja hankkeessa mukana olevien organisaatioiden toimesta.

Rekisterinpitäjät ja tietosuojavastaavat

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi
Puh. 0295 252 001

Helsingin yliopisto
PL 4 (Yliopistonkatu 3)
00014 Helsingin yliopisto
Sähköposti: tietosuoja@helsinki.fi
Puh. 029 41 911

Luonnonvarakeskus
Latokartanonkaari 9
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@luke.fi
Puh. 029 532 5300

Vaasan yliopisto
Wolffintie 34
65200 Vaasa
Sähköposti: tietosuoja@uwasa.fi
Puh. 029 449 8000

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt:

Suomen ympäristökeskus Syke
Erikoistutkija Enni Ruokamo, etunimi.sukunimi@syke.fi
tietosuojaSYKE@syke.fi

Helsingin yliopisto
Tutkijatohtori Joni Vainikka, etunimi.sukunimi@helsinki.fi
Tietosuoja@helsinki.fi

Vaasan yliopisto
Professori Henna Syrjälä, etunimi.sukunimi@uwasa.fi
Tietosuojavastaava@uwasa.fi

Luonnonvarakeskus
Tutkija Charlotta Harju, etunimi.sukunimi@luke.fi
tietosuoja@luke.fi

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietojasi yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi (tieteellinen tutkimus) (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta).

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Kyselyllä kerättäviä henkilötietoja ovat tutkimukseen osallistuvien taustatiedot, kuten sukupuoli, syntymävuosi, asumismuoto, koulutustaso, ammattiasema, kotitalouden koko ja kotitalouden kuukausittaiset yhteenlasketut tulot. Nämä tiedot kerätään kyselylomakkeella tutkimukseen osallistuvilta itseltään. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämästä väestörekisteristä poimitaan satunnaisotos kyselyn lähettämistä ja toteuttamista varten. Otoksesta saadaan seuraavat tiedot: nimi, osoite, kotikunta, maakunta, syntymäkunta, syntymävuosi ja -päivä, sukupuoli, kotitalouden koko, kieli, asuinrakennuksen rakennustunnus ja sijaintikoordinaatit.

Käytämme henkilötietoja DeCarbonHome-hankkeen tutkimustehtäviin. Kysely toteutetaan selainpohjaisella Webropol-ohjelmalla. Aineisto tallennetaan ja sitä analysoidaan sähköisesti. Aineistoa käsitellään siten, ettei yksittäistä vastaajaa pysty tunnistamaan tuloksista.

Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia.

Kyselyllä kerättävien tietojen perusteella kyselyaineisto yhdistetään muihin aineistoihin, joita ovat Digi- ja väestötietoviraston rakennus- ja huoneistorekisteri ja Suomen ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston paikkatietopohjaiset alueluokitukset.

Kyselyssä kerätään kansalaispaneeliin osallistuvilta nimitieto, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, joita käytetään vain osallistujien arpomisessa ja tavoittamisessa. Osallistuminen on vapaaehtoista.

Kyselyssä kerätään arvontaan osallistuvilta nimitieto, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, joita käytetään vain arvonnan suorittamisessa ja arvonnassa voittaneiden tavoittamisessa. Arvontaan osallistuminen on vapaaehtoista.

Henkilötietojen lähteet

Tiedot saadaan kyselystä (vastaajan itsensä ilmoittamat tiedot) sekä Digi- ja väestörekisterikeskuksen toteuttamasta väestörekisterin satunnaisotoksesta.

Henkilötietojen vastaanottajat

Decarbon-Home-hankkeessa toteutettavan kyselyn parissa työskentelevät henkilöt Sykessä, Helsingin yliopistossa, Vaasan yliopistossa ja Luonnonvarakeskuksessa.

Lisäksi yhteisrekisterinpitäjä voi luovuttaa kyselyvastaukset henkilötietoineen DeCarbon-Home-hankkeessa kyselyn parissa työskenteleville tutkijoille, jotka ovat tutkimuspartnereita (Tallinnan teknillinen yliopisto) Decarbon-Home-hankkeessa. Tutkimuspartnerit ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelijöitä, jotka noudattavat yhteisrekisterinpitäjän sille antamia ohjeita henkilötietojen käsittelyssä.

Yhteisrekisterinpitäjän ulkopuoliset ICT-palvelujen tarjoajat ovat tietosuoja-asetuksen mukaisia henkilötietojen käsittelijöitä, joiden kanssa on tehty tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaiset sopimukset. Lisäksi käsittelijät noudattavat yhteisrekisterinpitäjän niille antamia ohjeita henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta ulkopuolisille tahoille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Yhteisrekisterinpitäjät ovat toteuttaneet tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaativat niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Tutkimuksen päättymisen jälkeen Digi- ja väestötietovirastolta saadut osoite- ja henkilötiedot sekä arvonnassa kerätyt henkilötiedot hävitetään.

Kyselyn avulla kerättyjä henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta yhteisrekisterinpitäjä voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset sekä toteuttaa mahdolliset aineistolla tehtävät tieteelliset tutkimukset. Arkistonmuodostussuunnitelman mukaisesti henkilötiedot poistetaan viimeistään kymmenen vuoden kuluttua hankkeen päättymisestä.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä DeCarbon-Home-hankkeen tutkimustoiminnassa. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä ottamalla yhteyttä yhteyshenkilöihin.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Lisäksi sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Julkaistu 24.2.2022 klo 11.51, päivitetty 29.3.2023 klo 13.55

Aihealue:
Kohderyhmä: