Tietosuojailmoitus Yhteisöllisellä tieteellä kohden kestäviä elinympäristöjä (KARKKI/PUBS) -hankkeeseen liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE). 

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus SYKE
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://turvaviesti.ymparisto.fi/
Puh. 0295 252 001

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt

apulaisprofessori Taru Peltola, etunimi.sukunimi@syke.fi

Tietosuojavastaava, tietosuojaSYKE@syke.fi

Käsittelyn peruste

Käsittelemme henkilötietoja annetun suostumuksen perusteella (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta) sekä tieteellistä tutkimusta varten (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan e alakohta). Lisäksi käsittelyn perusteena on tietosuojalain (1050/2018) 4§ 1. ja 3. momentti. 

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

KARKKI – kansalaistiedettä arkiympäristöstä (viralliselta nimeltään Yhteisöllisellä tieteellä kohden kestäviä elinympäristöjä PUBS) -hankkeessa kerättäviä henkilötietoja ovat nimi, taustaorganisaatio, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi kerätään video-, kuva- ja äänimateriaalia. Tiedot kerätään kyselylomakkeilla, haastatteluilla sekä työpajoissa ja muissa hankkeen järjestämissä tilaisuuksissa. Osallistuminen on vapaaehtoista. 

Henkilötietoja käytetään tutkimusaineiston keruuta, yhteydenpitoa sekä tutkimuksesta viestintää varten. Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden nimiä ei käytetä tutkimusaineiston analyysissa tai tulosten raportoinnissa. Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia. 

Henkilötietojen lähteet

Kyselyihin, haastatteluihin tai hankkeen järjestämiin tilaisuuksiin osallistuvien henkilötiedot on saatu julkisilta nettisivuilta, julkisista asiakirjoista ja osallistujilta itseltään. Kun tiedot pyydetään osallistujilta itseltään, heiltä pyydetään suostumus henkilötietojen tallentamiseen ja käyttöön. Tutkimusta varten koottavien henkilötietojen keräämisestä ja käytöstä sovimme erikseen asianosaisten kesken.  

Henkilötietojen vastaanottajat

SYKEn PUBS- hankkeeseen nimetyillä henkilöillä on pääsy henkilötietoihin. Lisäksi kyselyiden tekemiseen käytettävän Webropol-ohjelman palveluntarjoajan henkilöstöllä on pääsy henkilötietoihin. Äänitallenteet litteroivalla henkilöstöllä tai palveluntarjoajalla on pääsy haastatteluiden ja työpajojen äänitallenteisiin. Palvelun tarjoaja on tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelijä, jonka tulee noudattaa SYKEn sille antamia ohjeita henkilötietojen käsittelyssä. 

Henkilötietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 

Henkilötietojen suojaaminen

Webropol-palvelulla kerätyt henkilötiedot säilytetään Webropol-palvelussa (www.webropol.fi). Yhteys palveluun on SLL-suojattu. Tietoihin pääsevät käsiksi vain nimetyt, SYKEn webropol-tunnukset omaavat PUBS-hankkeeseen nimetyt tutkijat SYKEssä.  

Suomen ympäristökeskus (SYKE) rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta. 

Henkilötietojen säilytys 

Henkilötietoja säilytetään tarvittava aika, jotta SYKE voi täyttää tässä ilmoituksessa kuvatut käsittelyn tarkoitukset. Tiedot poistetaan hankkeiden päättymisen jälkeen viimeistään vuonna 2025.  

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi. Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä PUBS-hankkeessa. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä sähköpostia yhteyshenkilöllemme. 

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu. Lisäksi sinulla on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseen liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa tietojesi käsittelyä. 

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. 

Julkaistu 23.3.2022 klo 10.58, päivitetty 20.4.2022 klo 12.35

Aihealue:
Kohderyhmä: