Tietosuojailmoitus fluorattujen kasvihuonekaasujen kyselylomakkeisiin liittyvien henkilötietojen käsittelystä

Tämä tietosuojailmoitus sisältää Euroopan parlamentin ja neuvoston yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) 13 ja 14 artiklan mukaiset tiedot, jotka tulee toimittaa rekisteröidylle. Tässä ilmoituksessa kerrotaan mm. miten keräämme, käytämme, luovutamme ja säilytämme henkilötietoja Suomen ympäristökeskuksessa (Syke).

Sykellä on oikeus tehdä teknisiä muutoksia tähän tietosuojailmoitukseen ilmoittamatta siitä etukäteen rekisteröidyille.

Rekisterinpitäjä ja tietosuojavastaava

Suomen ympäristökeskus (Syke)
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki
Sähköposti: kirjaamo.syke@syke.fi
Salassa pidettävä sähköposti: https://securemail.syke.fi
Puh. 0295 252 001

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilöt:

Tommi Forsberg, suunnittelija
tommi.forsberg@syke.fi
tietosuojaSYKE@syke.fi

Käsittelyn peruste / Mihin käsittelymme perustuu

Käsittelemme henkilötietojasi seuraavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta):

Syken oikeus käsitellä henkilötietoja perustuu Ympäristönsuojelulain 165 §:n velvoitteeseen toimittaa pyydettäessä tiedot Sykelle fluoratuista kasvihuonekaasuista. Kyselylomakkeilla kerättyjä tietoja käytetään Suomen kasvihuonekaasuinventaariossa fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen laskentaan.

Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn tarkoitukset

Kerättäviä henkilötietoja ovat yrityksen nimi, yrityksen yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, yrityksen osoite, yhteyshenkilön sähköposti ja puhelinnumero. Henkilötiedot kerätään, jotta kyselyt voidaan lähettää yrityksille, jotka harjoittavat Ympäristönsuojelulain 165 §:ssä mainittua toimintaa koskien fluorattuja kasvihuonekaasuja. Henkilötietoja käytetään myös tarvittaessa muuhun yhteydenpitoon yrityksiin koskien fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöinventaariota.

Kerättävien henkilötietojen perusteella ei tehdä automaattiseen päätöksentekoon perustuvia päätöksiä eikä profilointia.

Henkilötietojen lähteet

Henkilötiedot on pääsääntöisesti saatu yleisesti saatavilla olevista lähteistä sekä kyselyihin vastanneiden kyselylomakkeella ilmoittamista yhteystiedoista. Yleisesti saatavilla olevista lähteistä haettuja henkilötietoja korjataan yritysten kyselylomakkeilla ilmoittamien tietojen perusteella. Käytettäviä ja yleisesti saatavilla olevia tietolähteitä ovat esimerkiksi yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ), Turvallisuus- ja kemikaaliviraston rekisterit (kemikaalituoterekisteri ja kylmäalan rekisterit) ja Suomen kylmäliikkeiden liiton jäsenrekisteri. Ei yleisesti saatavilla olevia tietolähteitä ovat ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä (YLVA) sekä Syken EU:n F-kaasuasetuksen mukaisen toimivaltaisen viranomaisen tietoaineistot.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta Syken ulkopuolisille henkilöille tai toimijoille. Syken fluorattujen kasvihuonekaasujen päästöjen laskentaan osallistuvien lisäksi Syken EU:n F-kaasuasetuksen mukaisen toimivaltaisen viranomaisen tehtävää hoitavalla henkilöllä on pyynnöstä myös pääsy henkilötietoihin. F-kaasuasetuksen mukaisen toimivaltaisen viranomaisen tehtävää hoitava henkilö on tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelijä, jonka tulee noudattaa Syken sille antamia ohjeita henkilötietojen käsittelyssä.

Henkilötietoja ei pääsääntöisesti siirretä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen suojaaminen

Suomen ympäristökeskus (Syke) rekisterinpitäjänä on toteuttanut tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimet sekä vaatii niitä myös käyttämiltään palveluntarjoajatahoilta.

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kun Syke toteuttaa fluorattujen kasvihuonekaasujen tiedonkeruuta kasvihuonekaasuinventaarion päästölaskentaa varten, jonka jälkeen tarpeettomaksi katsotut tiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojaoikeutesi

Pyrimme tässä ilmoituksessa antamaan kattavan kuvan henkilötietojen käsittelystä fluorattujen kasvihuonekaasujen kyselylomakkeilla tapahtuvan tiedonkeruun yhteydessä. Jos jokin osa toteuttamastamme henkilötietojen käsittelystä jää kuitenkin edelleen epäselväksi, voit esittää tarkentavia kysymyksiä lähettämällä ne yhteyshenkilölle tai Syken tietosuojavastaavalle.

Sinulla on seuraavat tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

Sinulla on oikeus saada tietää, mihin tarkoituksiin ja millä tavoilla käsittelemme henkilötietojasi.

Sinulla on oikeus saada jäljennös käsiteltävistä henkilötiedoistasi.

Jos sinua koskevat henkilötiedot, joita käsittelemme, ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan epätarkat ja virheelliset tiedot. Jos oikaisemme tietoja pyyntösi perusteella, olemme velvollisia mahdollisuuksien mukaan ilmoittamaan oikaisusta kaikille niille, joille tietoja on aikaisemmin luovutettu.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Julkaistu 25.2.2022 klo 14.02, päivitetty 29.3.2023 klo 14.51

Aihealue:
Kohderyhmä: