Oulun toimipaikka

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) Oulun toimipaikan tutkimus painottuu sisävesien tilan seurantaan, valuma-alueiden hoitoon ja vesiensuojelumenetelmien kehittämiseen sekä virtavesiluonnon monimuotoisuuden tutkimiseen, yleisten biodiversiteetti-indikaattoreiden kehittämiseen ja kestävään energiatalouteen.

Toimipaikassa työskentelee yhteensä noin 40 henkilöä ilmastoratkaisujen, kiertotalousratkaisujen, yhdyskuntaratkaisujen, luontoratkaisujen, meri- ja vesiratkaisujen, tiedontuotannon laadun, yhteiskunnan muutoksen, tutkimusinfran ja hallintopalveluiden yksiköistä.

Oulun toimipaikassa on FINAS akkreditoitu (T003) testauslaboratorio, jonka toiminta keskittyy kemialliseen ympäristöanalytiikkaan. Lisäksi laboratorio tekee vesienhoitoon liittyvien biologisten näytteiden esikäsittelyä ja tukee erilaisin koejärjestelyin tutkimustoimintaa.

Toimipaikka sijaitsee Oulun yliopiston yhteydessä Ympäristötietotalossa. Sijainti tarjoaa hyvät mahdollisuudet Oulun yliopiston, sektoritutkimuslaitosten, Oulun ammattikorkeakoulun ja monien muiden sidosryhmien kanssa tehtävään yhteistyöhön ja sen kehittämiseen. Parhaiten yhteistyötä kuvastavat yhteiset hankkeet energiatalouden yhteisprofessuuri sekä laboratoriopalveluiden yhteiskäyttö.

Yhteystiedot

Suomen ympäristökeskuksen Oulun toimipaikan tilat sijaitsevat Oulun yliopiston yhteydessä Ympäristötietotalossa Linnanmaalla.

Lisätietoja

Julkaistu 14.3.2019 klo 9.54, päivitetty 17.4.2023 klo 11.52

Kohderyhmä: