Pohjoismainen julkaisu maahanmuuttajien luontolähtöisestä kotoutumisesta

Uutinen 14.6.2017 klo 9.24
Maahanmuuttajat nuotiolla
Adil Sadiku Naturskyddsföreningen
Örebro län

 

Pohjoismailla on mahdollisuus nousta edelläkävijäksi luontolähtöisessä kotoutumisessa. Luontolähtöiset menetelmät ovat toimiva ja kustannustehokas vaihtoehto maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseen.

Nyt ilmestyneessä Nature-based integration: Nordic experiences and examples  -julkaisussa raportoidaan ORIGIN-hankkeen ensimmäisen vaiheen tulokset. Hankkeen päämääränä on selvittää millainen rooli luonnolla, luontolähtöisillä menetelmillä ja luonnon virkistyskäytöllä voi olla osana maahanmuuttajien kotoutumista.

Tarve syventää pohjoismaista yhteistyötä

Hankkeessa kartoitettiin ja vaihdettiin kokemuksia luontolähtöisestä kotoutumisesta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Tulosten perusteella kiinnostus luontolähtöisten menetelmien käyttöön lisääntyy jatkuvasti. Useissa eri Pohjoismaissa on käynnissä runsaasti hankkeita ja kokeiluja, joissa saadut kokemukset ovat olleet rohkaisevia. Toistaiseksi tieto kokemuksista ja hyvistä esimerkeistä ei kuitenkaan tavoita tehokkaasti toimijoita. Tarve syventää pohjoismaista yhteistyötä on siksi polttava.

Hankkeen tulosten pohjalta on laadittu seuraavat suositukset luontolähtöisen kotoutumisen edistämiseksi:
-    maahanmuuttajanäkökulma tulisi ottaa paremmin huomioon toimintaa suunnitellessa
-    yhteistyön tueksi tarvitaan yhteisiä käsitteitä ja määritelmiä
-    tietoa hyvistä esimerkeistä ja käytännöistä tulisi levittää yli rajojen
-    tiedonvaihdolle ja yhteistyölle tarvitaan yhteispohjoismainen alusta

Mitä seuraavaksi?

Hankkeen seuraavassa vaiheessa tartutaan näihin ensimmäisessä vaiheessa tunnistettuihin haasteisiin ja tuodaan yhteen pohjoismaisia toimijoita yli rajojen. Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) vetämässä hankkeessa on mukana tutkimuslaitoksia sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoita Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Hanketta rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvoston maaekosysteemit-ryhmä (TEG).

Lue lisää

Lisätietoa

Erikoistutkija Kati Pikänen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi, p. 0295 251 101


 


Kohderyhmä: