Biodiversiteettiin ja ekosysteemipalveluihin liittyvä tiedon ja oppimisen mekanismi (EKLIPSE)

Arabianranta, Arabianranta, Arabianranta, Arabianranta, Arabianranta
 

EKLIPSE-hankkeessa toimme yhteen kansalaiset, päättäjät ja tutkijat tarkoituksenamme varmistaa, että ympäristökysymyksiä ratkotaan vain parhailla käytettävissä olevilla tiedoilla. Hanke kehitti omavaraista ja parhaisiin tutkimustuloksiin perustuvaa mekanismia yhteiskunnan eri tasojen laaja-alaiseen käyttöön. Mekanismi käyttää hyväksi jo olemassa olevia ekosysteemien ja luonnon monimuotoisuuden tutkimusverkostoja luodessaan kattavampaa verkostojen verkostoa tukemaan päätöksentekoa.

Eklipse-hanke tuotti virtuaalisen työkalun hallinnoimaan tätä verkostoa ja sen kanssakäymisiä. Tämä yhteisöfoorumi (Science Policy Society-Forum) toimisi välittäjänä päättäjien, tieteentekijöiden ja kansalaisten välillä välittäen aktiivisesti uutta tietoa ja yhteistyön tuloksia eri kerrosten välillä. Yhteisöfoorumin avulla päätöksentekijät saavat laaja-alaista tietoa valitsemistaan aiheista, samalla kun kansalaiset voivat osallistua Science café – tilaisuuksiin ja käyttää foorumia ekosysteemeihin ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvien huoliensa esiintuomiseen. Lisäksi on mahdollisista saada tietoa uusimmista omaan elämään vaikuttavista tieteen läpimurroista.

Biodiversiteettiin ja ekosysteemipalveluihin liittyvä tiedon ja oppimisen mekanismi:

 1. Saatavilla olevan tiedon yhdistämistä
  EKLIPSE helpottaa vastauksien saamista päättäjien kysymyksiin biodiversiteetistä ja ekosysteemipalveluista, jotka vaativat syvyyttä vaativaa analysointia käyttäen hyväksi jo olemassa olevaa tieteellistä tietoa.

 2. Yhteisesti tunnistettavat tutkimustarpeet
  EKLIPSE parantaa esiin nousevien biodiversiteettiin ja ekosysteemipalveluihin liittyvien tai vaikuttavien kysymysten integraatiota politiikan kehitykseen ja tutkimuksen rahoitukseen.

 3. Verkostojen verkon rakentaminen
  EKLIPSE on rakentamassa virtuaalista yhteisöä ihmisistä ja instituutioista, jotka ovat sitoutuneita ja valmiita työskentelemään varmistaen, että kollektiivista tietoa biodiversiteetistä ja ekosysteemipalveluista käytetään tukemaan ympäristöämme ja hyvinvointiamme koskevaa päätöksentekoa.

 4. Tiedettä kaikille
  EKLIPSE rohkaisee kansalaisten osallistumista ja yhteiskunnallista keskustelua biodiversiteetistä ja ekosysteemipalveluista politiikan ja tutkimuksen avulla.

Hankkeen keskeisiä tuloksia ovat erilaiset prosessit, ohjeet ja toimielimet, joiden avulla pyritään varmistamaan tietosynteesien laatua ja tehokkuutta. Näihin lukeutuvat esimerkiksi kriteerit, jotka tietotarvepyynnöille on kehitetty, eettinen viitekehys Eklipen toiminnalle, elin (knowledge coordination body KCB) joka koordinoi tietotarveprosesseja ja neuvotteluja pyynnön esittäjän kanssa, tietotarvekohtaiset asiantuntijaryhmät ja niiden kokoamisprosessit (expert working groups EWG) sekä prosessit, joilla esimerkiksi kansalaisosallistamistoimintoja saa liitettyä osaksi tietotarvepyyntöjä. Lisäksi yksi Eklipsen keskeinen kehittämiskohde oli tutkimus- ja synteesimenetelmien kokoaminen ja analysointi asiantuntijaryhmän avulla (method expert group MEG), jotta erilaisiin tietotarpeisiin voitaisiin vastata tarpeen luonteen vaatimalla tavalla käyttäen parasta saatavilla olevaa tietoa. Tuloksena on ollut 21 menetelmän ohjekirja. Nämä toiminnot ja toimijat muodostavat Eklipse-mekanismin ytimen. Ne ovat olleet toimintojen kehittämiseksi läpi hankkeen sisäisen arvioinnin kohteena.

Osallistamisen kehittäminen oli SYKEn keskeinen vastuualue hankkeessa. Sitä toteutettiin kokeilemalla erilaisia osallistumismenetelmiä huomioiden EU-skaalan ja monitasoisen hallinnan haasteet osallistumisen legitimiteetille. SYKEn vetämä työpaketti prosessoi hankkeen aikana kolme erilaista tietotarvepyyntöä ja tuki tarpeen mukaan osallistamisprosesseja myös muissa tietotarvepyynnöissä.

 • Luonnon moninaiset arvot -tietotarpeessa testattiin tiedekahviloita areenana tuoda tiede, politikka ja yhteiskunta lähemmäs toisiaan. Tiedekahviloita kokeiltiin kansallisella ja EU-tasolla perinteisin ja virtuaalisin menetelmin. Prosessin pohjalta havainnollistettiin haasteita liittyen kansalaisosallistumiseen EU-tason biodiversiteettipolitiikkaan ja kansainväliseen vuoropuheluun aiheiden kompleksisuuden, etäisyyden ja abstraktiuden vuoksi.
 • Toinen keskeinen tietotarvepyyntö liittyi kansalaisosallistamiseen uuden EU biodiversiteettistrategian valmistelussa. Edeltävien havaintojen pohjalta päätettiin pitää seitsemän samansisältöistä työpajaa eri puolilla Eurooppaa ja luoda synteesi työpajojen sisällöstä. Synteesin johtopäätökset syötettiin komission kyselyyn strategiassa huomioitavista asioista. Osana prosessia myös tutkijat arvioivat tiede-yhteiskunta -rajapintaa ja pohtivat miten kansalaisten ja tutkimuksen ilmaisemia ympäristöhuolia voidaan viestiä ja integroida luontevasti.

Hankkeen aikana on vastattu yhteensä yli 13 tietotarvepyyntöön eri menetelmin ja hanke jatkoi tietotarpeiden työstöä myös jatkoajallaan ja omavaraisuuden puitteissa.

Hankesuunnitelman mukaisesti tuotettiin liiketoimintasuunnitelma Eklipse -hankkeen omavaraisuudesta ja toimintojen jatkuvuudesta projektirahoituksen päätyttyä. Tämän työn myötä Eklipse -mekanismi siirtyi Alternet verkoston alaiseksi ja tuotti hinnaston eri toiminnoilleen ja on jatkanut tietotarvepyyntöjen vastaanottamista eri tahoilta.

Eklipse-hankkeen jatko

EKLIPSEn jatkaessa omavaraisena mekanismina on niin SYKElla kuin suomalaisilla ja kansainvälisillä organisaatioillakin nyt käytettävissään palvelu, jolle esittää tietotarvepyyntöjä kun haku uusille tietotarpeille aukeaa (noin kerran vuodessa). Sykeläiset voivat lisäksi jatkossa hakeutua EKLIPSE asiantuntijaryhmiin ja täten laajentaa kansainvälisiä tutkimus- ja yhteistyöverkostojaan. Myös SYKEn sidosryhmät voisat hakeutua näihin tehtäviin.

Hankkeen tulokset ja opit ovat olleet hyödyllisiä niin kotimaisten kuin uusien EU-hankkeiden valmistelussa. Tiede-politiikka rajapinnan toimivuuden kehittäminen on yksi Suomen ekosysteemiobservatorion FEO työpaketeista ja FEO hyötyy merkittävästi Eklipsessä tehdystä tutkimuksesta erityisesti vuorovaikutuksen ja tiedon ja tiedon tuottajien ja käyttäjien välisen luotettavuuden, relevanssin ja legitimiteetin suhteen.

SYKEn vetämä (Eeva Furman) Horizon Europe Science Service -hakemus on myös ollut luonteva jatkumo ja laajennus ja jatko Eklipselle. Science Service -hakemuksessa kehitettiin tiede-pilaria komissiolle uuden biodiveristeettistrategien tehokkaamman toimeenpanon tueksi ja tässä on yhtenä osana hakemusta mahdollisuus oppia Eklipsen vahvuuksista ja heikkouksista.

Tieteelliset julkaisut

Gosselin, F., Galanaki, A., Vandewalle, M., Van Dijk, J., Varumo, L., Ventocilla, J., Watt, A., & Young, J. (2020). MICESE: A New Method Used for the Formulation of Key Messages from the Scientific Community for the EU Post 2020 Biodiversity Strategy. Sustainability, 12(6), 2385. https://doi.org/10.3390/su12062385

Kelemen, E., Pataki, G., Konstantinou, Z., Varumo, L-, Paloniemi, R., Pereira, T., Sousa-Pinto, I., Vandewalle, M., Young, J. (2021) Networks at the science-policy interface: Challenges, opportunities, and the viability of the network of networks approach. In review at Environmental Science and Policy. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2021.05.008

Varumo, L., Paloniemi, R., & Kelemen, E. (2020). Online societal engagement—Increasing legitimate participation in developing EU biodiversity and ecosystem services policies. Science and Public Policy 47(4): 571-580. https://doi.org/10.1093/scipol/scaa036

Varumo, L., Yaneva, R., Koppel, T., Koskela, I.-M., Garcia, M. C., Sozzo, S., Morello, E., & Dictor, M.-C. (2020). Perspectives on Citizen Engagement for the EU Post-2020 Biodiversity Strategy: An Empirical Study. Sustainability, 12(4), 1532. https://doi.org/10.3390/su12041532

Watt, A., Ainsworth, G., Balian, E., Cojocaru, G., Darbi, M., Dicks, L., Eggermont, H., Furman, E., Goudeseune, L., Huybrecht, P., Kelemen, E., Koch, F., Konstantinou, Z., Livoreil, B., Locher, K., Lux, A., Mehring, M., Nesshoever, C., Paloniemi, R., … Young, J. (2019). EKLIPSE: Engaging knowledge holders and networks for evidence-informed European policy on biodiversity and ecosystem services. Evidence & Policy, 15(2), 253-264(12). https://doi.org/info:doi/10.1332/174426418X15314036194114

Raportit

Paloniemi, R., Kelemen E., Young, J.C., Huybrechts P., Saarela S.-R., Watt A.D. 2017. Societal actors’ communication and engagement strategy – a report from the EKLIPSE project.

Varumo, L., Paloniemi, R., & Kelemen, E. (2018). The diverse values of nature and integrating them into decision-making – A report from the EKLIPSE project.

Varumo, L., Paloniemi, R., Kelemen E., Young, J.C. 2020. Recommendations for policy and research to encourage societal debate on and engagement with environmental policy and research. A report from the EKLIPSE project.

Policy brief

Varumo, L., Paloniemi, R., Kelemen, E., Young, J., Koskela, I-M. (2018) Multiple Scales, Multiple Approaches: Towards meaningful engagement in Europe. EKLIPSE policy brief.

Julkaistu 23.8.2016 klo 8.21, päivitetty 14.12.2021 klo 14.01