Elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaalle vähähiilisillä ja resurssiviisailla ratkaisuilla – VÄRE

VÄRE-hankkeen päätavoitteena oli edistää Pohjois-Pohjanmaan kehitystä kohti resurssiviisaampaa ja vähähiilisempää maakuntaa, jossa vältetään materiaalien ja energian tuhlausta ja käytetään kestävästi uusiutuvia raaka-aineita uusiutumattomien luonnonvarojen sijasta. Pääkohderyhmänä olivat Pohjois-Pohjanmaan kunnat sekä cleantech-alan yritykset.

Hankkeessa oli mukana kahdeksan yhteistyökuntaa Pohjois-Pohjanmaalta: Haapajärvi, Ii, Lumijoki, Muhos, Nivala, Pyhäjärvi, Tyrnävä ja Utajärvi. Hankkeessa kartoitettiin yhteistyökuntien tarpeita ja mahdollisuuksia uusiutuvan energian käyttöönottamiseen, energia- ja materiaalitehokkuuden parantamiseen sekä kiertotaloutta edistävien toimenpiteiden toteuttamiseen. Tunnistettuihin tarpeisiin haettiin resurssiviisaita ja vähähiilisiä ratkaisuja yhteistyössä yritysten kanssa, ja kunnille tehtiin erilaisia taustaselvityksiä ja arvioita investointien kannattavuudesta ja niiden vaikutuksista kasvihuonekaasupäästöihin. Kolmelle kunnalle laskettiin energiataseet ja arvioitiin uusiutuvan energian tuotantopotentiaalit. Kahdelle kunnalle laadittiin pitkän aikavälin strateginen toimintasuunnitelma Sitran kehittämän resurssiviisauden tiekarttamallin mukaan.

Hankkeessa kehitettiin ympäristölaajennetun panos-tuotostyökalun ENVIMAT-mallin maakunnallinen sovellus Pohjois-Pohjanmaalle, ja sen avulla arvioitiin eräiden vähähiilisyyttä edistävien investointien vaikutuksia aluetalouteen, luonnonvarojen ottoon ja käyttöön, energiantuotantoon ja -kulutukseen, kasvihuonekaasupäästöihin ja tuotteiden ja palveluiden tuontiin ja vientiin. Lisäksi selvitettiin mahdollisuuksia vaikuttaa liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin paikallisilla toimenpiteillä.

Yhteistyökuntia tuettiin järjestelmällisen ilmastotyön käynnistämisessä ja organisoimisessa, ja niitä kannustettiin liittymään hiilineutraaliutta tavoittelevien kuntien edelläkävijöiden Hinku-verkostoon ja kunta-alan energiatehokkuussopimukseen (KETS). Hankkeen aikana kolme uutta kuntaa liittyi Hinku-verkostoon ja kaksi energiatehokkuussopimukseen. Toimenpiteiden hyödyistä ja niistä saaduista hyvistä kokemuksista viestittiin eri tapahtumissa, Hinku-verkoston ja Canemure-hankkeen verkostojen kautta ja Energia- ja materiaaliloikka-verkkopalvelussa. Yhteistyökunnat toteuttivat jo hankkeen aikana monia vähähiilisiä toimenpiteitä, kuten korvasivat öljylämmitysjärjestelmiä muilla lämmitystavoilla ja tekivät energiatehokkuutta parantavia toimenpiteitä kiinteistöissä, rakensivat aurinkosähköjärjestelmiä ja sähköautojen latauspisteitä ja hankkivat käyttöönsä vähäpäästöisiä ajoneuvoja. Hanke avusti kuntia investointitukien hakemisessa. Hanke toteutti myös aurinkosähköjärjestelmien ja kompostorien yhteishankintakampanjoita yhteistyökuntien asukkaille ja yrityksille. Hankkeen tuella toteutuneiden toimenpiteiden ansioista pystyttiin säästämään arviolta 1 GWh energiaa.

Hankkeen tuotokset

Julkaisut

Työraportit

Uusiutuvan energian tuotannon kannattavuus

Kuntien tiekartat

Tapahtumat

Kuntien ilmastotyön apuvälineet

Linkkejä esimerkkeihin vähähiilisistä toimenpiteistä yhteistyökunnissa

Lisätietoja:

Tutkimusinsinööri Teemu Ulvi, etunimi.sukunimi@syke.fi 

VÄRE logot 555pix
 
Julkaistu 5.6.2018 klo 18.11, päivitetty 27.1.2022 klo 11.17