Helmi-ohjelman pienvesi- ja rantaluontoverkosto (HELPPI)

Tausta

Helmi-elinympäristöohjelman tavoitteena on tukea pienvesien ja rantaluonnon kunnostustoimintaa. Kunnostamisilla pyritään parantamaan maankäytön muutosten tai vesirakentamisen seurauksena heikentyneiden pienvesien ja rantaelinympäristöjen tilaa ja monimuotoisuutta. Helmi-ohjelman tavoitteena on mm. kunnostaa 600 km puroja, 1050 kpl lähteitä, 80 kpl fladoja ja kluuveja ja 200 kpl rantaluontokohteita vuoteen 2030 mennessä suojelualueilla ja niiden ulkopuolella. Lisäksi tavoitteena on palauttaa vaellusyhteyksiä 700 pienvesikohteelle. Suunnittelussa ja kohdentamisessa huomioidaan valuma-alueella tarvittavat toimet ihmistoiminnan vaikutusten vähentämiseksi. Toimenpidekokonaisuuksia suunnitellaan lisäksi uhanalaisten lajien, kuten raakun, hyönteisten ja sammaleiden esiintymien näkökulmasta. Ympäristöhallinnon Helmi-ohjelman toimeenpanijoita ovat ELY-keskukset ja Metsähallituksen Luontopalvelut, joiden kunnostustoimintaa HELPPI-hanke koordinoi ja fasilitoi.

Kunnostettu koski

© Mari Annala

 

 

 

 

 

 

 

Tavoitteet

Helppi-hankkeen tärkeimmät tavoitteet ovat:

  • Koordinoida ja fasilitoida Helmi-ohjelman pienvesi- ja rantaluontokunnostustöiden toimeenpanoa valtakunnallisesti
  • Tukea Valtakunnallisen pienvesien kunnostuksen koordinaatioryhmää: vastata sihteeristö- ja tukitehtävistä sekä toimeksiantojen toteutuksesta
  • Täydentää toimijoiden tietoaukkoja ja auttaa selvittämään kunnostusten toteuttamisen haasteita
  • Edistää toimijoiden verkostoitumista
  • Järjestää ja koordinoida purojen, lähteiden, rannikon pienvesien ja rantaluonnon kunnostuksia tukevaa koulutusta
  • Vastata Helmi-ohjelman puro- ja lähdekunnostusten koordinaatiosta
Puron kunnostuksen materiaalia © Mari Annala

Hankkeen webinaarien ja koulutusten materiaalit

Hiekkarantakunnostusten työpaja 30.3.2022

Lisätietoja

Mari Annala, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. 050 591 5703, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 27.4.2022 klo 14.00, päivitetty 6.5.2024 klo 14.55