Jätteen määrien ja materiaalivirtojen kehityksen ennakointi - JÄTE-ENNAKKO

Hankkeen tavoite

Hankkeessa tuotetaan tietoa jätemääristä ja niihin vaikuttavista tekijöistä seuraavan valtakunnallisen jätesuunnitelman tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa valtakunnallisen jätesuunnitelman kannalta keskeiset jätevirrat, ja siten ohjauskeinojen ja tavoitteiden asettamista ohjaavat painopistealueet, joihin suunnitelmassa tulee keskittyä. Ennakointitieto jätevirroista ja virtojen sisältämistä hyödynnettävistä materiaaleista mahdollistaa tarkastelun suhteessa EU:n asettamiin tavoitteisiin ja velvoitteisiin.

 Hankkeen toteutus

 Hankkeen sisältö jakaantuu kolmeen osioon:

  • Taustatiedon kokoaminen
  • Yhdyskuntajätteen määrän ja koostumuksen ennakointi, kierrätystavoitteiden saavutettavuus
  • Keskeisten toimialojen jätemäärien kehityksen ennakointi 

 Ennakoinnin pohjaksi kootaan tieto jätemäärien historiallisesta kehityksestä ja niistä tekijöistä, jotka keskeisistä vaikuttavat jätteen määrän ja koostumuksen kehitykseen. Lisäksi laaditaan katsaus keskeisimpiin avaintoimialoihin viimeisimpien kotimaisten tutkimusten perusteella. Osiota 3 varten valitaan tarkasteluun riittävän analyyttisen tarkastelun mahdollistamiseksi kaksi keskeistä toimialaa.

Yhdyskuntajätteen määrän ja koostumuksen kehityksen ennakointi on suunniteltu toteutettavaksi IPAT-mallilla. Jätemäärien kehitystä arvioidaan vuoteen 2020 ja 2030 asti. Kierrätystavoitteiden saavutettavuutta arvioidaan edellisen tarkastelun tulosten perusteella. Tavoitteena on myös selvittää yhdyskuntajätteen sisältämiä kierrätyskelpoisia materiaalivirtoja. Erityistarkastelussa ovat kierrätyspolttoaine, erilliskerätyt kaatopaikalle päätyneet yhdyskuntajätteet, sekajäte, puutarha- ja puistojätteet, metallit, jotka kerätään eroon jätevoimalatuhkasta. Sekajätteen koostumuksen osalta hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan aineistoa sekajätteen koostumustietoja kokoavan LAATUJÄTE-hankkeesta, jota toteuttavat Aalto-yliopisto, HSY ja JLY. Osiossa laaditaan vaihtoehtoisia yhdyskuntajätteen käsittelymalleja, jotka rakennetaan pohjautuen IPAT-mallilla tuotettuihin jätemääräennusteisiin, koostumuksen kehitysennusteisiin ja kierrätyspotentiaalia sisältäviin materiaalimääriin. Käsittelymallit perustuvat kierrätykselle asetettuihin tavoitteisiin. Osiossa arvioidaan myös ohjauskeinojen kohdentamista seuraavan valtakunnallisen jätesuunnitelman laadintaan.

Keskeisten toimialojen jätemäärien kehityksen ennakointi -osiossa tarkastellaan kokonaisjätemäärän sekä muiden merkitsevien tekijöiden kannalta merkityksellisten toimialojen jätemäärien kehitystä. Kartoitettua tausta-aineistoa voidaan peilata toimialakohtaisiin kehitysnäkymiin ja esimerkiksi tarkastelussa olevien toimialojen asiantuntijoiden näkemyksiin jätemääriin vaikuttavista tekijöistä.

 

Hankkeen odotetut tuotokset

 

Hankkeessa tuotetaan valtakunnallisen jätesuunnitelman taustaksi raportti, jossa kootaan hankkeen aikana kertynyt tutkimustieto ja -tulokset. Tuotettu tieto antaa eväitä valtakunnallisen jätesuunnitelman painopisteiden valintaan.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Hanna Salmenperä, Suomen ympäristökeskus SYKE,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Julkaistu 7.11.2014 klo 13.18, päivitetty 15.12.2015 klo 12.54

Kohderyhmä: