Kohti ennakoivaa rauhanvälitystä - Vesidiplomatian yhteishanke

AJANKOHTAISTA

JULKAISU: Vesidiplomatian konfliktianalyysityökalu - Ohjeistus käytännön soveltamiseen

Lue lisää sivustolta.

JULKAISU: Water Diplomacy Analysis for Central Asia

Ulkopoliittisen instituutin tutkijat kehittivät yhdessä vesidiplomatiaverkoston kanssa konfliktianalyysityökalun vesidiplomatian käyttöön, jota pilotoitiin Keski-Aasiassa. Raportissa tunnistetaan merkittävimmät konflikteihin vaikuttavat ja rauhaa edistävät tekijät, alueelliset dynamiikat sekä veden rooli resurssina. Analyysin lähtökohtana on ennakoiva näkökulma, joka keskittyy erityisesti kriisinsietokykyyn ja yhteistyön mahdollisuuksiin.

Suomi on liittynyt UNECE:n vesisopimuksen ja muiden kumppaneiden kanssa uuteen "Transboundary Water Cooperation Coalitioniin". Tarkoituksena on sitouttaa vesi, rauha ja turvallisuus entistä vahvemmaksi osaksi YK:n vuoden 2023 vesikonferenssia.

  • Lue Suomen lehdistötiedote täältä (8.12.2022).

Hankkeen tausta

Oikeudenmukainen ja hyvään hallintotapaan perustuva vesien hallinta voi toimia yhteistyön ja rauhan rakentamisen lähtökohtana ja tukena, niin paikallisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla. Ilmastonmuutos lisää veteen, sen saatavuuteen ja hallintaan liittyvien konfliktien riskiä.

Vesidiplomatia on lähestymistapa, jolla ehkäistään ja ratkaistaan veteen ja sen käyttöön liittyviä poliittisia jännitteitä vesiosaamisen ja diplomatian keinoin. Vesidiplomatia on viime vuosina tunnistettu yhdeksi Suomen vesialan kansainvälisen strategian toimeenpanon kärjistä ja sen merkitys osana rauhanvälitystä on korostunut. Suomalaisessa vesidiplomatiaosaamisessa yhdistyvät tekninen vesialan tuntemus, kokemus kansainvälisestä rajavesiyhteistyöstä sekä rauhanvälityksen asiantuntemus.

Viimeaikaiset selvitykset osoittavat, että vesidiplomatian toimiva toteutus vaatii nykyistä laajempaa osaamista sekä läheistä yhteistyötä käytännön toimijoiden, tutkimuksen ja politiikan välillä.

Hankkeen tavoitteet

Suomalaisten toimijoiden yhteistyöaloitteena keväällä 2019 perustettu vesidiplomatiaverkosto pyrkii kokoamaan yhteen olemassa olevaa osaamista, tukemaan sen jatkokehittämistä sekä viemään sitä maailmalle. Verkoston koordinaatiotahona toimii Suomen ulkoministeriön rauhanvälityskeskus. Verkostoon kuuluu jo yli 100 asiantuntijaa ministeriöistä, tiedeyhteisöistä ja tutkimuslaitoksista, kansalaisjärjestöistä sekä yksityiseltä sektorilta.

Kohti ennakoivaa rauhanvälitystä – vesidiplomatian yhteishankkeen tarkoituksena on vahvistaa suomalaista vesidiplomatiaverkostoa ja sen jäsenten osaamista. Hanketta rahoittavat Suomen ulkoministeriön rauhanvälityskeskus, ympäristöministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeessa edistetään vesidiplomatiaa verkostomaisesti osana Suomen ennakoivaa rauhanvälitystyötä ja kansainvälistä vesiyhteistyötä, sekä tuotetaan välillisesti tuloksia rauhanvälityksen hyödynsaajille.

Hankkeen tavoitteina on:

  • Tukea suomalaista vesidiplomatiaa ja sen osaajien saamista mukaan rauhanvälitysprosesseihin jalkauttamalla Suomen vesidiplomatian lähestymistapa käytäntöön osana Suomen laajempaa rauhanvälitystoimintaa.​
  • Vahvistaa suomalaista vesidiplomatiavaikuttamista EU:ssa ja kansainvälisesti sekä vahvistaa kansainvälisiä rajavesistösopimuksia ja niiden toimeenpanoa tukemalla suomalaisten asiantuntijoiden aktiivista osallistumista toimintaan.​
  • Tunnistaa ja vastata suomalaisen vesidiplomatiaverkoston koulutus- ja osaamistarpeisiin sekä syventää yhteistyötä ulko- ja turvallisuuspolitikan, rauhanvälityksen ja vesialan asiantuntijoiden välillä.
Kuivuudesta kärsivää vesistöaluetta.
© Adobe kuvapankki

Toteutus

Hankkeen toteutuksesta vastaa Syken ja UPI:n muodostama hankekonsortio. Toteutusta tukee kolmen rahoittavan ministeriön (UM, MMM, YM) yhteinen ohjausryhmä.

Vesidiplomatian yhteishankkeen logo
 
4P logot
 

 

 

Lisätietoja

  • Projektikoordinaattori Elina Häkkinen, Suomen ympäristökeskus Syke, etunimi.a.sukunimi@syke.fi,  029 5 251 124
  • Johtava tutkija Suvi Sojamo, Suomen ympäristökeskus Syke, etunimi.sukunimi@syke.fi, 029 525 1049
  • Kansainvälisten asiantuntijapalveluiden päällikkö Tea Törnroos, Suomen ympäristökeskus Syke, etunimi.sukunimi@syke.fi, 029 525 1714
Julkaistu 9.12.2021 klo 14.59, päivitetty 13.11.2023 klo 11.01

Kohderyhmä: