Metsistä ja soilta tuleva vesistökuormitus 2020

tuoreimmat julkaisut

Metsistä ja soilta tuleva vesistökuormitus 2020. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:6. Loppuraportti julkaistu 31.1.2020 

Tutkimus: Vesiensuojelusta huolehdittava erityisesti suometsien hoidossa (Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta, valtioneuvoston kanslian tiedote 31.1.2020)

Loppuseminaarin tiedote:
Uudet arviot vesistökuormituksesta: metsätalouden ravinnekuormitus on aiemmin arvioitua suurempi (Luonnonvarakeskus ja SYKE 29.11.2019)

Hankkeen aloitustiedote:
Metsistä ja soilta tulevaa vesistökuormitusta arvioidaan uudelleen (maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus ja SYKE 15.2.2019)

MetsäVesi -hankkeessa laskettiin uudet valtakunnalliset arviot metsätalouden vesistökuormituksesta, arvioitiin vanhoilta, kertaalleen ojitetuilta alueilta tulevan vesistökuormituksen suuruus, sekä tuotettiin tietoa niistä epävarmuuksista, joita metsätalouden vesistökuormituksen arviointimenetelmiin liittyy.

Metsätalouden uusissa typpi- ja fosforikuormitusarvioissa näkyy selvästi metsäojitusten vaikutus. Kuormitusarviot ovat noin kaksi kertaa suurempia kuin hallinnossa ja raportoinneissa aiemmin käytetyt vuosiarviot. Metsätalouden osuus kaikesta ihmistoiminnan aiheuttamasta typpikuormituksesta nousee 6 %:sta 12 %:iin ja fosforikuormituksesta vastaavasti 8 %:sta 14 %:iin.

MetsäVesi-hankkeen tulokset tulisi sisällyttää vesienhoidossa käytettävään VEMALA-mallijärjestelmään, ja ne tulisi jatkossa huomioida virallisissa raportoinneissa. Ympäristötekijöiden muutoksesta johtuvan vesien tummumisen ehkäiseminen pitäisi ottaa vahvemmin vesienhoidon tavoitteeksi. Orgaanisen kuormituksen hallintaan tulisi kehittää uusia menetelmiä erityisesti turvemaille.

Perattu oja Karkkilassa. © Kuva: Sakari Sarkkola (Luke)

Lisätietoja

Hankkeen vetäjä, tutkimusprofessori Leena Finér, Luonnonvarakeskus Luke, etunimi.sukunimi@luke.fi

Erikoistutkija Ahti Lepistö, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 21.1.2020 klo 16.15, päivitetty 31.1.2020 klo 10.52

Kohderyhmä: