Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Vedenlaaturekisterin laadunvarmennuksen digitalisointi (OUTLIER)

Tausta ja tavoitteet

Seurantatiedon tuotanto on muuttunut ja muuttuu yhä. Yhä useammin seurantatieto tulee suoraan toimittajalta tietojärjestelmiin, mikä vähentää manuaalisten työvaiheiden määrää, mutta on samalla syntynyt tarve kehittää automaattista seurantatiedon laadunvarmennusta. Hankkeessa on tarkoitus hyödyntää käytettävissä olevia tietoaineistoja tehokkaasti tuotetun veden laaturekisteriin siirrettävän tiedon laadun hallinnassa käyttäen uusia mallintamismenetelmiä.

Tavoitteena on automatisoida erityisesti vedenlaaturekisteriin vietävän tiedon laadunhallinta niin, että tuotetun tiedon laatua voidaan valvoa automaattisesti ja hälyttää laatuvirheistä sekä arvioida tuotetun tiedon luotettavuutta lähes reaaliaikaisesti. Hankkeen tavoitetta sekä rajausta tarkennetaan hankkeen kuluessa. Hankkeessa läpikäydään nykyisiä laadunvarmennuksen menetelmiä ja työkaluja sekä pilotoidaan niitä koealueilla. Lisäksi suunnitellaan laadunvarmennuksen toteutus.

Vaikuttavuus ja asiakashyödyt . Laadunvarmennuksen digitalisointi vähentää manuaalista työtä ja parantaa tiedon laatua ja käytettävyyttä.

Palvelukyky Tieto voidaan saattaa avoimeksi aiempaa nopeammin ja tiedon laatua voidaan tarkkailla jatkuvasti ja ongelmiin voidaan puuttua aiempaa nopeammin.

Aikaansaannoskyky Tutkimus ja kehittämishankkeissa kehitettyjä menetelmiä saadaan käyttöön ja niiden edelleen kehittäminen nähdään järkeväksi.

Tuottavuus ja taloudellisuus Arvoketjun lyhentyessä manuaalisten työvaiheiden määrää voidaan vähentää digitalisoimalla.

Lisätietoja

Erikoistutkija Jari Silander, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Artikkeli

A practical approach to improve the statistical performance of surface water monitoring networks (2019)

Julkaistu 16.3.2016 klo 15.54, päivitetty 4.7.2019 klo 13.41