Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuonna 2012–2017 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
13
Seuraava Viimeinen
Hanke Vaihe
Paikkatietoalusta (PTA)

Paikkatietoalusta-hanke yhtenäistää valtion, maakuntien ja kuntien paikkatiedot ja tuo ne myös yritysten ja yhteisöjen saataville. Tavoitteena on yhtenäistää ja parantaa julkisen hallinnon sähköisiä p...

Mobiili ravinteiden talteenotto kenttäolosuhteissa (MORTTI)

Hankkeessa kehitetään siirrettävien käymälöiden ravinteiden talteenottoa ja hyödyntämistä. Tavoitteena on, että hankkeen loputtua olisi käytössä käymäläjätteen käsittely-yksikkö/laitteisto, jota voida...

Monilähteisen kaukokartoitusdatan käyttö Euroopan lumipeitteen kartoittamisessa - menetelmäkehityksen polttopisteessä erityisesti Sentinel-1 SAR

Hankkeessa kehitetään menetelmiä useiden sensorien, varsinkin Sentinel-1 SAR-kuvien käyttämiseksi lumipeitteen kartoittamisessa Euroopan alueella. Tavoitteena on kehittää menetelmä eri datalähteiden y...

Copernicus Global Land Lot 2 (C-GLOPS2)

Copernicus Global Land Lot 2 on osa Copernicus Global Land –palvelua, teemana kryosfääri ja vesi. SYKE muodostaa kryosfääritiimin yhdessä Ilmatieteen laitoksen ja ENVEON kanssa. Kryosfääritiimi ylläpi...

C fluxes – hiilivirrat maaperästä vesiin

Hankkeessa tutkitaan humuksen (mm orgaaninen hiili ja typpi) ainevirtoja maaperästä vesistöihin ja edelleen rannikkovesiin ison vesistöalueen mittakaavassa. Humuksen eli orgaanisen aineksen huuhtoutum...

BIOWATER - pohjoismainen huippuyksikkö selvittää biotalouden vesistövaikutuksia

BIOWATER-huippuyksikkö keskittyy erityisesti biotalouden vesistövaikutusten tutkimukseen. Erityisesti metsäbiomassan lisääntyneellä käytöllä on ilmeisiä vesistövaikutuksia, joiden ennakoimiseksi ja vä...

Vesistösäännöstelijöiden riskiasenteet ja päätöksentekotavat (RISPEKT)

Hankkeen päämääränä on kehittää nykyistä parempia tapoja tehdä säännöstelypäätöksiä. Keskeinen osa hanketta on tunnistaa säännöstelijöiden riskiasenteisiin ja päätöksentekotapoihin liittyviä olennaisi...

Kestävän liiketoiminnan edistäminen Pohjois-Karjalan kiertobiotaloudessa (KELIPK)

Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (LUKE) yhteistyönä vuosien 2018–2019 aikana toteutettavan hankkeen päätavoitteena on kehittää kestäviä liiketoimintamalleja kiertobiotalouden t...

Teolliset symbioosit materiaalikehitys ja MALLI-Y analyysi Pohjois-Savo

Teolliset Symbioosit -toiminnassa tarkastellaan yritysten ja muiden toimijoiden materiaali- ja sivuvirtoja siten, että toimijat voivat löytää toistensa virroista materiaaleja uusille tuotteille ja lii...

SPICE

SPICE-hankkeen tavoitteena on tukea Itämeren yhteisen meren tilan arvioinnin tekemistä. Hankkeen koordinaattorina on HELCOM-sihteeristö.

Saumaton Perämeri – SEAmBOTH

SEAmBOTH-hankkeen tavoitteena on lisätä pohjoisen Perämeren meriluonnon tuntemusta Suomen ja Ruotsin yhteistyönä.

Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset (CircHubs)

Tulevaisuuden kiertotalouskeskukset (CircHubs) –hankkeessa edistetään uuden liiketoiminnan syntymistä kiertotalouden ympärille. Hankkeessa tunnistetaan Suomen eri kiertotalouskeskuksiin soveltuvia lii...

Hydrologiset seurannat

Hydrologisen kierron seuranta jaetaan hydrometeorologiseen seurantaan, vesistöseurantaan, pienten valuma-alueiden seurantaan sekä hydrogeologiseen seurantaan, joka on laajempi kokonaisuus ja esitellää...

MALPE-koordinaatiosta integroivaan visiointiin (BEMINE)

BEMINE- hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa kaupungistumisen dynamiikasta, joka tukee MALPE-työtä. Hankkeessa tuotetaan mm. malleja, kehitysskenaarioita ja politiikkasuosituksia Suomen kaupungist...

Konenäkö ympäristötiedon tuotannossa (EnVision)

Hankkeen tarkoitus on arvioida konenäön soveltuvuutta lajien tunnistamiseen ympäristötiedon tuotannossa maa- vesi- ja liikennealueilla. Hanke edistää liikenneviraston, ELY-keskusten ja yritysten yhtei...

Rakennekalkin vaikutus Pakkalanjärven fosforikuormitukseen (RAKAVA)

Hankkeen tavoitteena on maatalouden fosforikuormituksen vähentäminen rakennekalkituksella ja rakennekalkitusmenetelmän tutkiminen hiesu- ja hietasavimailla.

Ympäristökuormituksen vähentäminen hiilen ja ravinteiden kiertoa hyödyntämällä (RETURN)

RETURN hankkeessa pyritään edistämään ympäristötoimenpiteiden (ekotekniikat) soveltamista ja käyttöönottoa Itämeren alueella. SYKEn lisäksi hankkeen partnerit ovat Ruotsista ja Puolasta. Suomen pilott...

Uusien biohajoavien materiaalien hajoaminen ja ympäristöriskien arviointi Itämeren meriympäristössä (UBINAM)

UBINAM-hankkeessa tutkitaan biopohjaisten ja biohajoavien muovipakkausmateriaalien käyttöä Suomessa sekä materiaalien hajoamisnopeutta ja hajottajayhteisöjä Itämeren meriympäristössä. Lisäksi tutkitaa...

Biopolymeerien hyödyntäminen vesienkäsittelyssä ja ravinteiden kierrättämisessä (BioP)

Hankkeen tavoitteena on tutkia eri biopolymeerien soveltuvuutta maatalouden valumavesien fosforin saostuksessa sekä syntyvän lietteen lannoituspotentiaalia eri viljelykasveille. Biopolymeerien etuna p...

Kiertotalouteen siirtymisen skenaarioanalyysi (TRANSCIRC)

TRANSCIRC-hankkeessa pyritään tuottamaan kokonaisvaltaista tietoa ja ymmärrystä kiertotalouden mahdollisuuksista, esteistä ja keinoista yhteiskunnan eri tasoilla, jotta resurssien käyttöä voidaan teho...


Ensimmäinen Edellinen
1
2
3
4
5
6
7
...
13
Seuraava Viimeinen