Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuoden 2012 jälkeen päättyneet hankkeet.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
...
17
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Lumen peittoalatuotteen demonstrointi optisten sensoreiden datasta (SEDOS)

Kehitetään prototyyppi prosessoitityökalu ja menetelmät lumen peittoalatuotteen tekemiseksi tulevasta EUMETSATin Metop-SG/METimage.sensorista. Demonstrointi ja tuotteiden validointi tehdään käyttäen S...

SYKEn ympäristötiedon tiedonhallinnan kokonaisuuden modernisointi - SYTYKE

SYTYKE-hankkeen tavoitteena on ympäristötiedon tiedonhallinnan kokonaisuuden modernisointi sekä tietovarantojen ja tietojärjestelmien kehittäminen. Hankkeessa uudistetaan SYKEn vastuulla olevia ympäri...

DNA-viivakoodauksen hyödyntäminen automaattisessa lajitunnistuksessa (TIMED)

TIMED-projekti pyrkii yhdistämään DNA-viivakoodauksen ja kuviin perustuvan koneoppisen uudella tavalla automaattisen vesistöjen biomonitoroinnin edistämiseksi. Projektissa optimoimme lajitunnistusta k...

Vesivarojen hallinnan parantaminen Pohjois-Laatokan raja-alueella (WaterForLife)

Karjalan tasavalta on maastoltaan hyvin soista, ja tämän takia monien jokien ja järvien vedet ovat voimakkaan humuspitoisia. Sortavalan alueella, Suomen rajan läheisyydessä sijaitseva, 1200 asukkaan K...

ESA Snow Climate Change Initiative (Snow_cci)

Tavoitteena globaalin lumipeitteen muutoksen (lumen peittävyys, lumen vesiarvo) kuvaavan aikasarjan luominen satelliittidatasta 40 vuoden ajalta, pääasiallisesti ilmastotutkimuksen tarpeisiin. Aikasar...

Kemikaalit ja ympäristö – täydennyskoulutus koulutuspaketit (KEMKO)

Luodaan SYKEn koulutusalustalle sähköisiä koulutusjärjestelmiä, joilla tuetaan osaamisen kehittymistä ja tiedon jakamista kemikaaleista sekä niiden ympäristövaikutuksista ja -riskien hallinnasta.

Satellite Snow Product Intercomparison and Evaluation Exercise (SnowPEx)

Hankkeen päämääränä on verrata ja validoida eri toimijoiden kaukokartoituksella tuotettuja globaaleja tai alueellisia lumikarttoja (Lumipeitteen laajuus, Lumen vesiarvo). Näistä tuotteista tehdään myö...

Valumavesi-hanke

Valumavesi-hankkeen päätavoitteena on tuottaa tieteellistä tietoa, menetelmiä ja työkaluja tukemaan maa- ja metsätalouden vesienhallinnan kokonaisvaltaista kestävyyttä muuttuvassa toimintaympäristössä...

Globaali taksonominen, funktionaalinen ja fylogeneettinen diversiteetti virtavesien selkärangatonyhteisöissä (GloBioTrends)

Hanke (1) pyrkii selvittämään puroeliöstön monimuotoisuutta lajiominaisuuksien ja evolutiivisten sukulaisuussuhteiden näkökulmasta, (2) tutkii puroeliöstön biodiversiteetin suhteita luontaisiin tekijö...

Ympäristöviisas viljelijä

Hankkeella lisätään maatilojen välistä, erityisesti kestäviin tuotantotapoihin liittyvää yhteistyötä ja verkostoitumista sekä kehitetään maatiloille ympäristöviisaita toimintatapoja hyödyntäen uusinta...

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Barentsin alueen luonnon monimuotoisuuteen, BARIMS, vaihe 1

Barims-hankkeen tavoitteena on edistää alueellista yhteistyötä kestävän kehityksen ja luonnon monimuotoisuuden turvaamisen näkökulmista Barentsin euroarktisella alueella. Hankkeessa arvioidaan monimuo...

Lähiympäristöjen kehittäminen kaupunkikudosten ja toiminnallisen sekoittuneisuuden näkökulmasta (MIKSERI)

Työn tavoitteena on kehittää sekoittuneisuusmittaristo, jota voidaan hyödyntää eri kaupunkikudosten alueiden kehittämiseen eri mittakaavatasoilla aina lähiympäristöstä kaupunkiseutuun.

Kohti kokonaisvaltaista ja kestävää merialuesuunnittelua – MAREA

Hankkeessa edistetään kestävää merialuesuunnittelua kehittämällä uudenlaisia tapoja mallintaa merien tuottamia hyötyjä eli ekosysteemipalveluita. Lisäksi edistetään lähestymistapaa, jonka avulla palve...

Hyvä lähiö: Paikkatieto ja asukaskokemukset viihtyvyyden ja elinvoiman arvioinnissa ja kehittämisessä (HYVIÖ)

Keskitymme viher- ja vesialueiden saavutettavuuteen ja niiden vaihteluun alueen sosioekonomisen tason suhteen sekä rooliin viihtyisyyden ja terveyden edistäjinä. Asukkaiden kokemia ja suunnittelijoide...

KLIVA – Vesitase, ekosysteemipalvelut ja metallikulkeuma muuttuvassa ilmastossa

Ilmastonmuutos lisää haasteita, kun tavoitteena on kestävä tuotanto ja hyvä vesien laatu. KLIVA-hanke pyrkii antamaan virikkeitä ilmastoon sopeutettuihin toimenpiteisiin maa- ja metsätaloudessa.

Elinvoimainen ja kestävä monipaikkainen Suomi (VN TEAS Monipaikkaisuus)

Hankkeessa tuotetaan kattava kuva monipaikkaisuuden kehityksestä, nykytilasta, tulevaisuudesta ja kestävyydestä sekä tunnistetaan keskeiset keinot, joilla voidaan edistää kestävää monipaikkaisuutta.

Vesivoimatuotantoon rakennettujen jokien ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen monitieteisesti – (ECORIVER)

Hankkeen tavoitteena on arvioida vesivoimalaitosten lyhytaikaissäädön vaikutuksia hydrologisiin olosuhteisiin ja elinympäristöihin suurissa ja pienissä voimatalousvesistöissä. Hankkeessa luodaan arvio...

Suomen ekosysteemiobservatorio FEO

Suomen ekosysteemiobservatorion (FEO – Finnish Ecosystem Observatory) tavoite on luoda kansallinen yhteistyömalli ja tietoalusta tukemaan ekosysteemien tilan laajamittaista seurantaa, arviointia ja tu...

Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu - tiekartta

Hankkeessa tähdätään ympäristömyötäisen suunnittelun (ekodesign) tiekartan luomiseen. Tiekartan avulla kannustetaan yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja liiketoimintaansa ympäristömyötäisempään suunta...

Luontokunta-verkosto

Luontokunta-verkostohanke tähtää kuntien verkostomaiseen yhteistyöhön, joka tukisi monipuolisella tavalla kuntia niiden toimissa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja luonnon kestävässä käytössä. ...


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
...
17
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle