Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuonna 2012–2017 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
...
16
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Hyvä lähiö: Paikkatieto ja asukaskokemukset viihtyvyyden ja elinvoiman arvioinnissa ja kehittämisessä (HYVIÖ)

Keskitymme viher- ja vesialueiden saavutettavuuteen ja niiden vaihteluun alueen sosioekonomisen tason suhteen sekä rooliin viihtyisyyden ja terveyden edistäjinä. Asukkaiden kokemia ja suunnittelijoide...

KLIVA – Vesitase, ekosysteemipalvelut ja metallikulkeuma muuttuvassa ilmastossa

Ilmastonmuutos lisää haasteita, kun tavoitteena on kestävä tuotanto ja hyvä vesien laatu. KLIVA-hanke pyrkii antamaan virikkeitä ilmastoon sopeutettuihin toimenpiteisiin maa- ja metsätaloudessa.

Elinvoimainen ja kestävä monipaikkainen Suomi (VN TEAS Monipaikkaisuus)

Hankkeessa tuotetaan kattava kuva monipaikkaisuuden kehityksestä, nykytilasta, tulevaisuudesta ja kestävyydestä sekä tunnistetaan keskeiset keinot, joilla voidaan edistää kestävää monipaikkaisuutta.

Vesivoimatuotantoon rakennettujen jokien ekosysteemipalvelujen arviointi ja arvottaminen monitieteisesti – (ECORIVER)

Hankkeen tavoitteena on arvioida vesivoimalaitosten lyhytaikaissäädön vaikutuksia hydrologisiin olosuhteisiin ja elinympäristöihin suurissa ja pienissä voimatalousvesistöissä. Hankkeessa luodaan arvio...

Suomen ekosysteemiobservatorio FEO

Suomen ekosysteemiobservatorion (FEO – Finnish Ecosystem Observatory) tavoite on luoda kansallinen yhteistyömalli ja tietoalusta tukemaan ekosysteemien tilan laajamittaista seurantaa, arviointia ja tu...

Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelu - tiekartta

Hankkeessa tähdätään ympäristömyötäisen suunnittelun (ekodesign) tiekartan luomiseen. Tiekartan avulla kannustetaan yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja liiketoimintaansa ympäristömyötäisempään suunta...

Luontokunta-verkosto

Luontokunta-verkostohanke tähtää kuntien verkostomaiseen yhteistyöhön, joka tukisi monipuolisella tavalla kuntia niiden toimissa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ja luonnon kestävässä käytössä. ...

Pienten virtavesien valtakunnallinen tilan arviointi ja mallinnus (PUROHELMI)

Pienten virtavesien elinympäristöjen laadun ja ekologisen tilan heikkenemisestä ei ole Suomessa valtakunnallisesti kattavia vesistökohtaisia arvioita ja tieto purojen kunnostustoimien priorisoimiseksi...

Elinvoimaa Kainuun järviltä Perämeren rannikolle – Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035 (ARVOVESI)

Hankkeen tavoitteena on vesienhoidon, vesivoiman, kalatalouden, alueiden käytön ja elinkeinoelämän tavoitteet yhteen sovittavan toimintamallin kehittäminen Oulujoen vesistöalueelle.

Mikromuovit Suomen vesistöissä – mahdollisten uhkien selvitys (MIF)

Tutkittua tietoa mikromuovien haitoista on toistaiseksi suhteellisen vähän. MIF-hankkeessa yhdistyvä kokeellinen ravintoverkkotutkimus sekä kehittyneet materiaalitutkimusmenetelmät mahdollistavat hait...

Muovien haitalliset ympäristö- ja terveysvaikutukset sekä mahdollisuudet niiden vähentämiseksi (MYSTEERI)

Hankkeessa luodaan katsaus jo olemassa olevaan tutkimustietoon muovien ympäristö- ja terveyshaittoista.

Copernicus Land -aineistojen validointi ja rikastaminen

Osana EU:n Copernicus Land -ohjelmaa tuotetaan maanpeite- ja maankäyttötietoa uusiin tuotteisiin tukeutuen.

Tekoälypalvelut vesisektorilla (AI Vesi360)

Tavoitteen on tutkia tekoälyn hyödyntämistä mm. vedenkorkeuden ennustamisessa. Hanke tukee Tekoäly ja IoT- vesiriskien ja vesivarojen hallinnassa (ÄlyVesi) -hankkeen jatkoa.

Päätöksenteon tukeminen elinympäristöjen tilan parantamiseksi - MetZo III

Päätöksenteon tukeminen elinympäristöjen tilan parantamiseksi -hankkeen tavoitteena on 1) ylläpitää ja kehittää ekologisen päätösanalyysin kapasiteettia Suomessa, 2) kehittää edellisessä hyödynnettävi...

Arseenipitoisen juomaveden käytön vähentäminen Nepalissa (NeAs)

Hankkeen tavoitteena on parantaa kumppaniorganisaation kykyä ohjeistaa ja tukea vesialan toimijoita arseenipitoisen juomaveden käytön vähentämiseksi Nepalissa.

Konenäköpalvelut ympäristöseurannoissa 2025 (Env-AI)

Teknologian avulla voidaan tunnistaa kuva-aineistosta automaattisesti näkyviä kohteita, kuten tietyt vieras-, uhanalais- ja vesikasvilajit sekä elinympäristöjä niin maa-, vesi- kuin liikennealueilla. ...

Elämää veden kiitoradalla: Tietokonenäkö ja syväoppiminen planktonin monimuotoisuuden ja ekosysteemivasteiden tutkimuksessa - FASTVISION

FASTVISION-konsortiossa yhdistyvät Suomen ympäristökeskuksen nykyaikaiset planktonin kuvantamislaitteet ja lajintuntemus, sekä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tietokonenäkö- ja hahmontunnistusosa...

Metsätalouden pohjavesivaikutukset (MEPO)

MEPO-hankkeen päätavoitteena on koota luokiteltuihin pohjavesialueisiin sovellettavissa olevaa tutkimustietoa metsätalouden vaikutuksista pohjaveden laatuun ja määrään. Tutkimustiedon pohjalta tuoteta...

MAAMERI – Tietoperustan vahvistaminen rannikkovesien tilan parantamiseksi Saaristomeren alueella

MAAMERI-hanke tutkii ravinteiden, erityisesti fosforin, kulkeutumista Saaristomereen ja sen vaikutuksia rehevöitymiseen. Hankkeessa kehitetään arviointi- ja mallinnustyökaluja, joita voidaan hyödyntää...

Mikromuovit maatalousmaassa – Päästöt, vaikutukset ja vähentäminen (MicrAgri)

Hankkeen tavoitteena on tunnistaa maatalousmaan merkittävimmät mikromuovien päästölähteet, arvioida mikromuovien ja muoveja korvaavien materiaalien vaikutuksia maaperässä, löytää menetelmiä mikromuovi...


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
...
16
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle