Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Hankkeet

Hankehaulla löydät käynnissä olevat ja vuonna 2012–2017 päättyneet sekä muita keskeisiä aiemmin päättyneitä hankkeita.

Hakutulos listautuu viimeksi tehty verkkosivu ensin -järjestyksessä.

  • Ruotsinkieliset hanke-esittelyt: Projekt
  • Englanninkieliset hanke-esittelyt: Projects
Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
...
16
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle
Hanke Vaihe
Huonossa tilassa olevat pohjavesialueet ja tuloksia pohjaveden kunnostushankkeista (POTKU)

Hankkeessa käydään läpi ne 97 pohjavesialuetta, jotka ovat huonossa tilassa. Laaditaan katsaus pohjavesialueiden huonojen tilojen syistä ja tehdään arvio, saavutetaanko niissä hyvä tila viimeistään vu...

Pohjoiset meriroskat - tutkimus- ja sidosryhmäyhteistyön kehittäminen Itämerellä ja arktisella alueella (POMERO)

POMERO-hankkeessa selvitetään meriroskan esiintymistä ja vaikutuksia Itämerellä ja arktisella alueella sekä vahvistetaan kansainvälistä yhteistyötä, verkostoitumista ja suomalaisten asiantuntijoiden o...

PÖLYBAT: Katupölyn torjunnan parhaat käytännöt käyttöön

Hankkeen tarkoituksena on selvittää katujen puhtaana- ja kunnossapidon toimien nykytilanne Suomessa

Kohti kestäviä tekstiilisysteemejä: Resurssiviisaan globaalin tekstiililiiketoiminnan yhteiskehittäminen Suomeen (FINIX)

Finix-projektissa yhteiskehitetään Suomeen tekstiilituotannon ja –kulutuksen järjestelmää, joka edistää kestävää kehitystä maailmanlaajuisesti.

Kiertotalous vähähiilisyyden edistäjänä ja luonnon monimuotoisuuden turvaajana (KIVÄBO)

Hankkeen tavoitteena on arvioida, miten ja minkälaisilla kiertotalouden ratkaisulla Suomessa voitaisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, vähentää raaka-ainekäyttöä ja turvata luonnon monimuotoisuutta...

KALPA-3

Selvittää päästöihin ja pitoisuuksiin vaikuttavia tekijöitä sekä eri lähteiden osuuksia erilaisissa katukohteissa ja tunnistaa tehokkaimpia päästövähennysmahdollisuuksia, dokumentoida parhaita käytänt...

NORDUST-2

NorDust II on pohjoismaiden yhteinen katupölytutkimusprojekti, joka kerää yhteen pohjoismaisen huippuosaamisen katupölysysteemin ymmärtämisen ja torjuntakeinojen optimoinnin kehittämiseksi kehittämäll...

Veden laadun parantaminen paikallista käyttöä varten Koitajoessa ja Tohmajoessa sekä jokien ekologisen tilan parantaminen - TohmaKoita

Projektissa pyritään löytämään keinoja Tohmajoen ja Koitajoen sekä Laatokan veden laadun ja ekologisen tilan parantamiseksi. Sekä Tohmajoki että Koitajoki virtaavat lopulta Laatokkaan. Tämän johdosta...

Paikkatietoon ja luontoarvoihin perustuva pienvesien suojavyöhykkeiden suunnittelu (GIS-SUS)

Hankkeen tavoitteena on testata viime vuosina käyttöön tulleista laserkeilausaineistoista johdettujen paikkatietoaineistojen soveltuvuutta metsien käytön suunnitteluun pienvesien läheisyydessä, painot...

Työkaluja ja menetelmiä turvemaiden metsien käytön vesistö- ja ilmastovaikutusten torjuntaan (TurVI)

Hankkeen tavoitteena on löytää suometsien hoitoon menetelmä, jonka avulla voidaan välttää tarpeettoman syvien ojien kaivu ojitusalueilla vesistökuormituksen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ...

Katupölytutkimus

SYKE:n katupölytutkimus

Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi -oppaan päivitys (LUOPAS)

Hankkeessa uudistetaan SYKEn vuonna 2003 julkaisema luontoselvitysopas muuttuneen lainsäädännön ja sen vaatimusten sekä uusien tietojen, kokemusten ja hyvien käytäntöjen mukaisesti. Opasta laajennetaa...

Paikkatietopohjainen menetelmä ympäristön hyvinvointitekijöiden tunnistamiseen (StrateGIS)

Hankkeessa kehitettiin spatiaaliseen monitavoitearviointiin perustuva StrateGIS-työkalu, jolla voidaan tunnistaa rakennetun ympäristön hyvinvointitekijöitä kartalle.

EU toimi: Musta hiili Arktisella alueella

Mustan hiilen päästöjen vähentämiskeinojen kehittäminen Arktisella alueella ja vahvistaa kansainvälistä yhteistyötä Arktisen alueen ympäristönsuojelussa.

Musta hiili Arktisella alueella ja merkitys suhteessa pölylähteisiin (IBA-FIN-BCDUST)

IBA-projekti arvioi Arktisen alueen mustan hiilen (BC, black carbon) ilmastovaikutusten merkittävyyttä verrattuna pölylähteisiin.

BC Footprint - Mustahiilijalanjälki

Black Carbon Footprint -hankkeen tavoitteena on luoda yhtenäinen ja useille tieteen ja tekniikan aloille soveltuva ilmakehää lämmittävän mustanhiilen päästöjen ja vaikutusten metriikka sekä lisätä ymm...

INSPIRE-direktiivin toimenpano ja hallintamalli (INSPIRE2020)

INSPIRE2020-hankkeen tavoitteena oli toteuttaa INSPIRE-direktiivissä tiedontuottajalle määritellyt velvoitteet julkaisemalla vielä puuttuvat, SYKEn ja ELY-keskusten vastuulla olevat INSPIRE- aineistoj...

Maa- ja metsätalouden kuormituksen ja sen vesistövaikutusten seuranta (MaaMet)

Seurantahanke on osa EU:n vesipolitiikan puitedirektiivin ja sen nojalla säädetyn, vesienhoidon järjestämisestä koskevan lain mukaista toimeenpanoa. Säädökset edellyttävät hajakuormituksen ja sen vaik...

Vesihuollon ja vedenkäsittelylaitosten parantaminen Sortavalassa (SortWater)

Parantaa Sortavalan kaupungin vesi- ja jätevesihuoltoa.

Rakennekalkki maatalouden vesiensuojelukeinona (RAKENNEKALKKI)

SYKEn vastuulla hankkeessa on analysoida Eurajoen ja Pakkalanjärven valuma-alueilla ennen rakennekalkitusta ja sen jälkeen kerättyä vedenlaatu- ja virtaama-aineistoa. Hankkeessa toteutetun seurannan p...


Siirry sivulle 1 Siirry edelliselle hakutulossivulle
1
2
3
4
5
6
7
...
16
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle