Elinvoimaa Kainuun järviltä Perämeren rannikolle – Oulujoen vesistöalueen vesistövisio 2035 (ARVOVESI)

Tausta

Oulujoki on Pohjois-Suomessa sijaitseva suuri rakennettu joki, jonka laaja vesistöalue ulottuu Suomen itärajalta Perämeren rannikolle. Oulujoen vesistöalueella on tehty alueellisesti ja aihepiireiltään pääsääntöisesti rajattuja selvityksiä, eikä vesistöön liittyviä suunnitelmia ole riittävästi kytketty maakuntien ja kuntien kehittämisohjelmiin. Koko Oulujoen vesistöä koskeva ja kattavasti vesistöalueen eri teemasisällöt tulevaisuuden näkemyksineen huomioiva selvitystyö puuttuu.

Tavoitteet ja tehtävät

Hankkeen tavoitteena on vesienhoidon, vesivoiman, kalatalouden, alueiden käytön ja elinkeinoelämän tavoitteet yhteen sovittavan toimintamallin kehittäminen Oulujoen vesistöalueelle. Hankkeen tuloksena syntyy monitieteiseen tietoon ja yhteistyöprosessiin pohjautuva Oulujoen vesistöalueen vesistövisio vuodelle 2035. Vesistövisiossa huomioidaan kestävän kehityksen periaatteet niin luontoympäristön, luonnonvarojen käytön, alueen elinvoimaisuuden, vähähiilisen talouden kuin matkailun kehittämisen osalta. Vesistövisio sisältää toimenpidesuunnitelman, jolla yhdessä aseteltuihin tavoitteisiin tähdätään. Hankkeessa pyritään turvaamaan haluttujen kehityskulkujen jatkumo pitkälle tulevaisuuteen.

Hanke jakautuu viiteen työpakettiin, jotka on lyhyesti kuvattu alla. Työpaketteihin osallistuvat kaikki kolme toteuttajaorganisaatiota.

1. Kokonaisselvitys vesistön tilasta

Vastuutaho SYKE

Tässä osatehtävässä laaditaan synteesi Oulujoen vesistöalueen vesien tilasta ja niihin vaikuttavista tekijöistä sekä arvioidaan kehittämistoimenpiteiden tarvetta. ”Vesien tila” käsittää vedenlaadun, ekologisen tilan, luonnon monimuotoisuuden ja vesiturvallisuuden aihepiirit.

2. Kestävä ja vastuullinen säännöstely ja vesivoimatuotanto

Vastuutaho Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu

Osatehtävässä tutkitaan vesivoimatuotannon roolia yleisesti sähköjärjestelmässä ja tapaustarkasteluna Oulujoella. Lisäksi toteutetaan yhteenveto säännöstelyjen toteutumisesta Oulujoen vesistössä aikavälillä 2010–2019 täydentäen aiempia säännöstelyn kehittämisselvityksiä.

3. Kalaston hoidon kehittäminen

Vastuutaho Luke

Osatehtävässä laaditaan synteesi Oulujoen vesistön kalakantojen hoidon nykytilasta ja kehittämistarpeista tukemaan vision ja toimintasuunnitelman laadintaa. Synteesissä selvitetään erityisesti vaelluskalakantojen optimaaliseen hoitoon sekä kokonaiskalaston hyödyntämiseen liittyviä kehitystarpeita aina Oulujokisuulta Oulujärven kautta Kainuun ylimmäisiin latvapuroihin saakka.

4. Yhteisen vesistövision muodostaminen

Vastuutaho SYKE

Tässä osatehtävässä toteutetaan vuorovaikutteinen yhteistyöprosessi koko vesistöaluetta koskevan vesistövision laadinnaksi. Vesistövision valmistelua ohjaamaan perustetaan laajapohjainen ja alueellisesti kattava neuvottelukunta, joka kokoontuu hankkeen aikana säännöllisesti eri puolilla vesistöaluetta. Neuvottelukunnan lisäksi perustetaan vision päätavoitteiden mukaiset alatyöryhmät, jotka kokoavat ja valmistelevat aineistoa neuvottelukunnan käsiteltäväksi. Visiotyöskentely toteutetaan tiiviissä vuorovaikutuksessa kaikkien työpakettien kanssa. Se toimii ohjaavana ja kokoavana sateenvarjona hankkeen muille työpaketeille: hyödyntää niissä kerättyä tietoa, määrittelee tulevaisuuden tavoitteet ja suuntaviivat, jotka ohjaavat hankkeessa laadittavia selvityksiä, ja lopulta kokoaa eri aihealueet yhteen poikkileikkaavassa visiotyössä.

5. Viestintä ja tiedottaminen

Vastuutahot Oulun yliopiston kauppakorkeakoulu ja SYKE

Oulujoen vesistöalueen vesistövisio muodostetaan yli kaksi vuotta jatkuvassa vuorovaikutuksessa eri intressejä edustavien sidosryhmien kanssa, joten viestinnällä on hankkeessa merkittävä rooli. Hankkeessa pyritään tutkimustulosten vaikuttavuuteen sekä yleistajuisella, kuntalaisia tavoittavalla viestinnällä että päättäjille suunnatulla vaikuttamisviestinnällä. Sidosryhmäviestinnässä tähdätään avoimeen, tasapuoliseen ja kaikkia osapuolia kunnioittavaan tapaan viestiä. Koska alueella on eri-ikäisiä ja eri medioita käyttäviä kansalaisia, hankkeesta viestitään sekä nykyaikaisten että perinteisten kanavien kautta.

 

Lisätietoja

Hanke on päättynyt. Kaikki tiedot löytyvät sivustolta www.oulujokivisio.com.

Hankkeen loppuraportti Oulujoen vesistöalueen vesistövisio – ARVOVESI-hankkeen tulokset.

Esite vesistövisiosta

Tarinakartta Oulujoen vesistöalueelta

Hankkeen SYKEn osuuden vastuullinen johtaja, kehittämispäällikkö Seppo Hellsten, puh. +358 29 525 1165, etunimi.sukunimi@syke.fi

Hankkeen SYKEn osuuden projektipäällikkö, tutkija Annika Vilmi, puh. +358 29 525 1818, etunimi.sukunimi@syke.fi

Visioprosessista eli työpaketista 4 hankkeessa vastaa ryhmäpäällikkö Mika Marttunen, puh. +358 295 251 411, etunimi.sukunimi@syke.fi

Hankkeen johtaja, tutkimusprofessori Maria Kopsakangas-Savolainen, Oulun yliopisto, puh. +358 29 525 1297, maria.kopsakangas (at) oulu.fi

Hankkeen projektipäällikkö, tohtorikoulutettava Hannu Huuki, Oulun yliopisto, hannu.huuki (at) oulu.fi

 

EAKR-logot.
ELY-keskuksen logo.
 

 

 

Julkaistu 25.8.2020 klo 8.57, päivitetty 12.5.2023 klo 13.14