Biotalous ja puhtaat ratkaisut kestävän kasvun perustana (CLEANBIO)

Tausta

Cleantechiin ja biotalouteen liittyvät tarpeet ja mahdollisuudet kansallisesti ja globaalisti ovat jatkuvasti kasvaneet ja laajentuneet kattamaan teknologisten ratkaisujen lisäksi myös systeemisiä ratkaisuja ja kuluttajalähtöisiä palveluja. Suomessa kasvua on pyritty vauhdittamaan mm. kansallisen biotalousstrategian ja hallituksen cleantech-strategian sekä valtioneuvoston Kasvun kärjet -periaatepäätöksen avulla. Nämä hiljattain käyttöönotetut ohjauskeinot ovat osa alojen kasvun toimintaedellytyksiä rakentavaa jatkumoa. Esimerkiksi bioenergian edistämisessä vuosikymmenten aikana tehty systemaattinen työ on tuottanut globaalistikin ainutlaatuisia tuloksia. Pääministeri Sipilän hallitus jatkaa ajankohtaisten strategioiden toteuttamista, ja tätä varten saavutettu kehitys on tarkoitus arvioida ja päivittää strategiat.

Tavoitteet

Hankkeessa tuotettiin kokonaisvaltainen arviointi kansallisen biotalousstrategian ja cleantech-strategian tavoitteiden toteutumisesta ja vaikutuksista, sekä suosituksia siitä, miten strategioita tulisi päivittää. Hankkeessa tarkasteltiin mm. sitä, mistä vaikuttavuudessa mahdollisesti ilmenevät ongelmat johtuvat ja millaisten keinojen avulla niitä voidaan ratkaista. Hanke keskittyi arvioimaan cleantechin ja biotalouden jo toteutuneita taloudellisia vaikutuksia, erityisesti vaikutuksista liikevaihdon ja viennin kasvuun sekä uusien työpaikkojen syntymisen näkökulmasta. Hankkeessa tarkasteltiin cleantechin ja biotalousstrategian ympäristövaikutuksia keskeisten mittareiden avulla. Lisäksi arvioitiin Suomen roolia kansainvälisenä edelläkävijänä cleantechissä ja biotaloudessa ja tuotettiin kuvauksia onnistuneista yritysesimerkeistä läpimurtojen edellytysten tunnistamiseksi (vaikutuspolut).  Aineisto koostui skenaariomallinnuksesta, haastatteluista ja työpajoista, tilastoista, yritysesimerkeistä sekä kirjallisuudesta, strategioista ja muista dokumenteista.

Tulokset

CLEANBIO-hankkeen tulokset palvelevat päätöksentekoa, hallitusohjelman toimintasuunnitelman toteuttamista sekä politiikan seurantaa ja kehittämistä. Hanke tukee bio- ja kiertotalouden sekä cleantechin edistämistä Suomessa tuottamalla tietoa eri politiikkatoimien valmisteluun ja julkisen ohjauksen suuntaamiseen. Hankkeessa tuotettiin suosituksia siitä, miten strategioita tulisi päivittää. Hanke tuotti tietoa myös elinkeinoelämälle erityisesti kansainvälisen edelläkävijyyden hyvistä esimerkeistä ja niihin johtaneista menestystekijöistä sekä potentiaalisimmista markkina-alueista. Hankkeen tavoitteena oli lisäksi edistää eri toimijoiden välistä vuoropuhelua ja tuoda yhteen eri näkökulmista nousevia ideoita ja kehittämistarpeita.

Lisätietoja: erikoistutkija Riina Antikainen, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 8.4.2016 klo 10.59, päivitetty 28.12.2016 klo 11.13

Kohderyhmä: