Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus: sitoumustyökalun arviointi ja kehittäminen (KekeArvi)

KekeArvi-hankkeen tarkoituksena on selvittää, miten kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta ja siinä käytettävää toimenpidesitoumustyökalua tulisi kehittää. Hanke arvioi monipuoliseen aineistopohjaan perustuen sitoumusprosessin ja -työkalun vaikuttavuutta, vahvuuksia, heikkouksia ja riskejä. Tutkimustietoon perustuvat konkreettiset kehittämissuositukset tuotetaan vuorovaikutteisesti sitoumusprosessin osallistujien kanssa. Hanke pyrkii lisäämään tietoisuutta yhteiskuntasitoumuksesta sekä luo edellytyksiä nykyistä huomattavasti laajemman toimijajoukon aktiiviselle ja vaikuttavalle osallistumiselle kestävän kehityksen toteutukseen.

Hanke edistää kansallista kestävän kehityksen työtä ja YK:n Agenda 2030 -ohjelman kansallista toimeenpanoa. Hanke tukee hallituksen kivijalkahanketta 7.2. ja Agenda2030:n laajaa kansallista toimeenpanoa tuottamalla kokonaisvaltaisen arvioinnin sitoumusprosessista, erityisesti sitoumustyökalun toimivuudesta ja vaikuttavuudesta. Hankkeen tulokset auttavat kehittämään työkalusta jatkuvasti uudistuvan ja kustannustehokkaan välineen, joka on helppokäyttöinen ja houkuttelee osallistumaan. Arviointi tunnistaa keskeiset kehittämiskohteet ja niihin liittyvät riskit sekä tukee yhteiskunnallisesti vaikuttavan ja kansainvälisesti uskottavan kestävän kehityksen toimintamallin luomista.

sitoumus2050
 

Hankkeen sisältöteemat

Teema 1. Empiirinen kartoitus yhteiskuntasitoumuksen nykytilasta

1a. Miten työkalu on toiminut kestävän kehityksen tietoisuuden ja toiminnan edistäjänä?
1b. Minkälaisiin uusiin toimenpiteisiin sitoumus on eri organisaatioissa ja toimijoiden keskuudessa johtanut?
1c. Miten sitoumustyökalu toteuttaa parhaiden käytäntöjen levittämisen tavoitetta ja millaisia kokeiluaihioita on tunnistettavissa?
1d. Mitkä ovat sitoumustyökalun käyttöön ottaneiden organisaatioiden motiivit työkalun käytössä?

Teema 2. Kriittinen analyysi sitoumusten laatukriteereistä ja kannustimista

2a. Miten varmistaa sitoumusten laatu ja uskottavuus sekä määritellä näitä kuvaavia tekijöitä?
2b. Miten työkaluun ja sitoumusprosessiin saadaan rakennettua käyttöä kannustavia elementtejä?
2c. Millaisia riskejä ja haasteita liittyy sitoumusten määrän kasvuun?

Teema 3. Kansainvälinen benchmark-selvitys

3a. Millaisia vastaavien kansallisten kestävää kehitystä edistävien työkalujen, ohjelmien sekä aloitteiden parhaita käytäntöjä on olemassa?
3b. Millaisia mahdollisia synergiahyötyjä voitaisiin saavuttaa em. vastaavien työkalujen ja ohjelmien kanssa sitoumuksen kannalta?

Teema 4. Vuorovaikutteinen kehittämiskohteiden tunnistus

4a. Miten yksittäisten sitoumusten määrää voitaisiin edelleen kasvattaa?
4b. Millaisia toimia tulisi toteuttaa, jotta kansalaisia saataisiin paremmin mukaan sitoumukseen?
4c. Miten toimenpiteiden vaikuttavuutta ja synergiahyötyjä (mm. sitoumusklustereiden syntyä) voidaan lisätä?

sitoumus2050 visio
 

Hanke hyödyntää laajasti aiempaa kotimaista ja kansainvälistä kestävään kehitykseen liittyvää tutkimusta ja yhdistää sen hankkeessa tuotettavaan uuteen määrälliseen ja laadulliseen tietoon. Näin voidaan muodostaa synteesi yhteiskuntasitoumustyökalun ja yhteiskuntasitoumusprosessin kehittämiseksi edelleen. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ja avoimuuden hengessä yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa, millä taataan eri näkökulmien kattava huomiointi ja hankkeen yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Hanke on monitieteinen ja monialainen: hyödynnämme yhteiskehittämistä, jossa tiedon käyttäjät otetaan vuorovaikutteisesti mukaan tiedon tuottamisprosessiin; yhdistämme aineistoja ja hyödynnämme eri tieteenalojen tuloksia; nojaudumme erityisesti monitieteiseen arviointitutkimukseen.

KekeArvi-hanke on osa vuoden 2017 valtioneuvoston selvitys ja -tutkimustoimintaa (TEAS)

Hankkeen loppuraportti ja Policy Brief

Lyytimäki Jari, Lähteenoja Satu, Reinikainen Tapio, Schmidt-Thomé Kaisa, Sokero Mikael, Vikström Suvi (2017). Kestävän kehityksen toimenpidesitoumustyökalu: kokonaisarvio ja kehittämismahdollisuudet. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 67/2017. Valtioneuvoston kanslia, Helsinki. 111 s.

Lyytimäki Jari, Vikström Suvi, Lähteenoja Satu, Schmidt-Thomé Kaisa, Sokero Mikael (2017). Kestävän kehityksen edistämiseen tarvitaan lisäpotkua – toimenpidesitoumuksissa paljon potentiaalia. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta. Policy Brief 17/2017. 7 s.

Muita hankkeen tuotoksia

Lyytimäki Jari & Lähteenoja Satu. Uutta imua kestävään kehitykseen. Tieto käyttöön -Blogi 3.10.2017.

Lisää imua kestävään kehitykseen! Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus: sitoumustyökalun arviointi ja kehittäminen (KekeArvi) -hankkeen tuloksia. Kalvopaketti. SlideShare

Sitoumuksista uutta puhtia kestävään kehitykseen. FIBS-blogi 21.6.2017.

"Kestävä kehitys saavutetaan yhteistyöllä". Uutinen 1.6.2017 työpajasta.

"Kun lupaa, on pakko toimia". Uutinen 24.4.2017 työpajasta.

Esitelmä KekeArvi sidosryhmätyöpajassa 24.4.2017: kyselyn alustavia tuloksia

KekeArvi-kyselyn alustavat tulokset (tiivistelmä 21.4.2017, PDF)

Lyytimäki Jari & Vikström Suvi (2017). Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus – vapaaehtoisten sitoumusten mahdollisuudet ja kehittämistarpeet. Ympäristö & Terveys 48(3):30-33.

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumukset syyniin keväällä 2017. Kestävä kehitys -blogi 28.2.2017

Lisätietoja

Erikoistutkija Jari Lyytimäki, SYKE. sp. etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

Julkaistu 1.2.2017 klo 13.12, päivitetty 10.10.2017 klo 20.16

Kohderyhmä: