Kohti kattavaa suojelualueverkostoa (KOKASU)

Ajankohtaista

KOKASU-hankkeen raportti on julkaistu!

Lue lisää tiedotteesta: Suomen suojelualueverkostossa täydennettävää ja tutustu raporttiin: Kohti kattavaa suojelualueverkostoa - Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen painopisteet Suomessa

KOKASU-raportin kansi

 

KOKASU-hankkeen seminaari pidettiin tiistaina 14.6.2022

Tilaisuudessa esiteltiin Kohti kattavaa suojelualueverkostoa -hankkeen (KOKASU) tuloksia kahdeksan eri pääelinympäristön (metsät, suot, kalliot ja kivikot, rannikko, tunturit, perinnebiotoopit, sisävedet ja rannat sekä Itämeri) osalta. Esitelmät pohjautuivat Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman hankkeen loppuraporttiin. Seminaarissa esiteltiin monimuotoisuuden turvaamisen temaattisia ja alueellisia painopisteitä sekä toimenpidesuosituksia  tarvittavista suojelu- ja luonnonhoitotoimista, jotta Suomi saavuttaa EU:n biodiversiteettistrategiassa määritellyt suojelutavoitteet vuoteen 2030 mennessä.

 

Esitelmät

 

EU:n Biodiversiteettistrategian sidosryhmätilaisuus 26.5.2021

KOKASU- ja Luonnonmetsät -hankkeet esittäytyivät, aloitettiin aihepiiriä käsittelevä keskustelu

Tilaisuuden esitelmät ja työpajamateriaalit

Hankkeen tausta

EU:n vuoteen 2030 ulottuva Biodiversiteettistrategia ”Luonto takaisin osaksi elämäämme” sisältää useita monimuotoisuuden suojeluun ja elinympäristöjen ennallistamiseen liittyviä kunnianhimoisia tavoitteita. KOKASU-hankkeen osalta merkittäviä ovat strategian kolme ensimmäistä tavoitetta:

  1. Oikeudellisen suojelun piirissä on vähintään 30 prosenttia EU:n maa-alueista ja 30 prosenttia EU:n merialueista, ja ekologiset käytävät on integroitu osaksi Euroopan laajuista luontoverkostoa.
  2. Tiukan suojelun piirissä on vähintään kolmannes EU:n suojelualueista, mukaan lukien kaikki jäljellä olevat EU:n iki- ja aarniometsät.
  3. Suojelualueita hoidetaan tehokkaasti ja käytössä on selkeästi määritellyt suojelutavoitteet ja -toimenpiteet, joiden toteutumista seurataan asianmukaisesti.
© Kuva: Esa Nikunen / SYKEKuvat

Hankkeen tavoitteet

Hanke kokoaa yhteen olemassa olevaa pohjatietoa EU:n Biodiversiteettistrategian 30 prosentin suojelutavoitteen kansallista määrittelyä ja toteutusta varten. Hankkeessa kootaan tutkimus- ja selvityshankkeissa ja erilaisissa prosesseissa tuotettua tietoa ja hyödynnetään monenlaisia paikkatietoaineistoja Suomen suojelualueverkosta ja sen kehittämistarpeista. Hankkeessa tarkastellaan maa- ja merialueiden pääluontotyyppien nykyistä suojelutilannetta ja pyritään hahmottamaan tärkeimmät lisäsuojelun temaattiset tarpeet, ja mahdollisuuksien ja aineistojen niin salliessa, myös hahmottelemaan lisäsuojelun alueellisia painopisteitä siten, että nykyisen suojelualueverkoston yhtenäisyys ja kytkeytyneisyys paranisivat.

Tarkkaa lisäsuojelun määrällistä tai alueellista kohdentamista ei ole hankkeen keston puitteissa mahdollista toteuttaa, eikä se välttämättä palvelisi strategian suojelutavoitteiden käytännön toteuttamisessa, jotka Suomen osalta pyritään todennäköisesti ainakin osittain implementoimaan vapaaehtoisin keinoin. Sen sijaan tavoitteena on tunnistaa sekä temaattisia että aineistojen niin salliessa myös alueellisia lisäsuojelun painopisteitä, erityisesti näiden kysymysten valossa:

  1. Miten hyvin Suomen nykyinen suojelualueverkosto kattaa eri ekosysteemejä ja suojelua tarvitsevia lajeja?
  2. Mitkä ovat selkeimmät suojelun puutteet ja millaisiin ekosysteemeihin lisäsuojelun tarpeet kohdentuvat? Missä nämä alueellisesti sijaitsevat?
  3. Minkäkokoisia pinta-aloja tunnistetut lisäsuojelutarpeet mahdollisesti osoittavat – voidaanko työn pohjalta arvioida suojelualuelisäyksen suuruusluokkaa?
  4. Millaisia jatkoselvitystarpeita lisäsuojelun tarkempi temaattinen ja alueellinen kohdentaminen vaatisi?

Hankkeen lähtökohtana on EU:n biodiversiteettistrategian ja sitä tarkentavan komission teknisen tiedonannon henki, jonka mukaisesti tavoitteena on edistää kansainvälisesti ja kansallisesti tärkeiden luontotyyppien ja lajien suojelutasoa ja täten hidastaa maailmanlaajuista luontokatoa.

Hankkeen toteutus

Hanke toteutetaan Suomen ympäristökeskuksessa (SYKE) Biodiversiteettikeskuksen, Vesikeskuksen ja Merikeskuksen yhteistyönä (yht. noin 3 htv). Toteutuksessa hyödynnetään kirjallisuutta, tuoreimpia luontotyyppien ja lajien uhanalaisuusarvioita ja erilaisia paikkatietoaineistoja monimuotoisuudelle arvokkaista alueista. Tulokset kootaan raporttiin, joka julkaistaan suomen- ja englanninkielisenä vuonna 2022. Hankkeen viestintä ja vuorovaikutus toteutetaan yhteistyössä ympäristöministeriön ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Saija Kuusela, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 0295 251 043.

HUOM! 1.8.2022 alkaen lisätietoja antaa Maarit Jokinen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@syke.fi, puh. 0295 251 169.

Julkaistu 17.2.2021 klo 11.33, päivitetty 14.5.2024 klo 12.35

Kohderyhmä: