Vähähiilisyydestä uutta innovatiivista liiketoimintaa ja kilpailuetua yrityksille ja kunnille - VÄLKE

Miksi energian säästömahdollisuudet jäävät toteuttamatta? Miksi öljylämmitys on edelleen yleistä, vaikka investoinnit uusiutuvaan energiaan olisivat kannattavia? Miksi LED-valot eivät yleisty? Suomen ympäristökeskuksen VÄLKE-hankkeessa tutkitaan hiilineutraalisuuden tiellä olevia esteitä ja yritetään löytää konkreettisia ja kannattavia ratkaisuja vähähiilisyyteen.

Hankkeen tavoitteena on luoda jatkuva prosessi, joka vie Suomea kohti vähähiilistä yhteiskuntaa. Tarkoituksena on synnyttää uudenlainen tapa toimia, kun halutaan pk-yritysten ja kuntien omassa toiminnassaan siirtyvän vähähiilisiin ratkaisuihin. Hankkeen tuloksia ja hankkeessa syntynyttä toimintatapaa tullaan toteuttamaan ja hyödyntämään hankkeen päättymisen jälkeen SYKEn koordinoimassa Kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU – projektissa. HINKUn tavoite, vähentää 80 % kasvihuonekaasupäästöjä, on asetettu vuoteen 2030, joten tässä hankkeessa saatujen tulosten hyödyntämisen jatkuvuus on turvattu.

Tämän hankkeen tulokset ja menetelmät ovat tarkoitettu hyödynnettäväksi kaikkialla Suomessa, siksi demonstraatioilla ja viestinnällä on hankkeessa tärkeä rooli. Suomen ympäristökeskuksen koordinoimassa kohti hiilineutraalia kuntaa HINKU –hankkeessa on havaittu, että hyviäkään keinoja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja samalla parantaa taloudellisia toimintaedellytyksiä ei useinkaan oteta käyttöön. Tämä koskee niin yrityksiä kuin kuntiakin. Mahdollisuudet vähähiilisiin ja taloudellisiin ratkaisuihin ovat usein tiedossa. Investointien toteuttamiseen on tarjolla myös rahoitusinstrumentteja. Mitkä ovat tekijät, jotka muodostavat pullonkaulan käyttämättömän potentiaalin hyödyntämiselle. Tähän ongelmaan tässä hankkeessa haetaan ratkaisua. HINKU-hankkeessa syntynyt tieto ja verkostot luovat edellytykset uudentyyppisten toimintamallien kehittämiselle.

Hankkeessa kehitetään ja testataan uusia menettelytapoja ja toimintamalleja, joilla pystytään nykyistä tehokkaammin saamaan yritykset ja kunnat ottamaan käyttöön kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä cleantech-ratkaisuja, energialähteitä ja menetelmiä. Tavoitteena on myös synnyttää kysyntää vähähiilisyyttä edesauttaville uusille ja innovatiivisille cleantech –tuotteille, -ratkaisuille ja –menetelmille yritysten hankinnoissa ja kuntien julkisissa hankinnoissa. Hankkeessa tuotetaan menetelmäkuvaus prosessista, jolla vähähiilisyyttä edistäviä cleantech-ratkaisuja yrityksissä ja kunnissa tulisi (julkisilla varoilla) tukea parhaan kustannushyötysuhteen saavuttamiseksi.

Tavoitteena on myös tutkia ja analysoida noin 120 pk-yritystä ja 150 kiinteistöä kohdekunnissa. Yritysten ja kiinteistöjen omistajien kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on lisätä vähähiilisyyttä parantavien ratkaisujen käyttöönottoa kohteena olevissa yrityksissä ja kiinteistöissä. Tavoitteena on jo hankkeen aikana vähentää merkittävässä määrin fossiilisen energiankäyttöä ja kasvihuonekaasupäästöjä kohdeyrityksissä ja -kiinteistöissä.

Hankkeen koordinaattorina toimii SYKE ja osatoteuttajina Asikkalan kunta ja Novago Oy. Hankkeen toteutus tapahtuu kahdella alueella. Alueet ja niihin kuuluvat kunnat ovat Lounais-Päijänne (Asikkala, Padasjoki ja Kuhmoinen) sekä Länsi- Uusimaa (Lohja, Raasepori, Hanko, Siuntio ja Inkoo). Hanke toteutetaan kolmessa rinnakkaisessa työpaketissa.

Työpaketit ovat

1) Vähähiiliset liiketoimintamallit yrityksille,

2) Kuntien energiatehokkuuden parantaminen ja kiinteistöjen cleantech-ratkaisut,

3) Vähähiiliset pk-yritysten ja kuntien cleantech-yhteishankintamenettelyt.

Lisätietoja:

Tutkimusinsinööri Jyrki Tenhunen, Suomen ympäristökeskus, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

EU_EAKR_FI_vertical_20mm_rgb.png VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb (2).png

Julkaistu 20.3.2015 klo 7.44, päivitetty 11.6.2015 klo 10.41

Kohderyhmä: