Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Happamien sulfaattimaiden kartoitus- ja tutkimusmenetelmiä yhdenmukaistetaan

Tiedote 22.3.2018 klo 15.55
Maastokartoitus käynnissä Sulfa II -hankkeessa.
Happamien sulfaattimaiden kartoitusta turvetuotantoalueella. © Kuva: Peter Österholm

Happamien sulfaattimaiden kartoittamiseen ja tutkimiseen uusi opas

Happamien sulfaattimaiden kartoittamiseen ja tutkimiseen turvetuotantoalueilla on julkaistu opas (pdf), jonka tarkoituksena on edistää yhtenäisiä menetelmiä ja käytäntöjä tuotantoalueiden happamien sulfaattimaiden selvityksissä. Opasta voidaan myös hyödyntää muiden maankäyttömuotojen yhteydessä tehtävissä sulfaattimaaselvityksissä.

Suomessa on Euroopan suurimmat happamien sulfaattimaiden alueet. Maaperän kuivatustoiminta esimerkiksi turvetuotannon tarpeisiin voi aiheuttaa happamilla sulfaattimailla valumavesien happamoitumista ja metallikuormitusta, jotka yhdessä voivat aiheuttaa haittoja kuivatusalueen alapuolisen vesistön eliöstölle kuten kaloille.

Sulfaattimaaselvitys on tärkeä työvaihe pyrittäessä vähentämään sulfaattimaiden aiheuttamia haittoja turvetuotannossa. Selvityksen perusteella pystytään tunnistamaan riskialueet ja kohdistamaan oikein mitoitetut toimenpiteet oikeille alueille. Oppaan on tarkoitus tukea sekä ympäristölupaviranomaisia että tuottajia happamuushaittoja ehkäisevässä työssä.

Sulfaattimaiden tehokkaamman tunnistamisen ja riskinarvion kehittämisen suhteen tehdään parhaillaan runsaasti tutkimusta, ja nyt julkaistua opasta tullaan pitämään ajan tasalla uuden tutkimustiedon myötä.

Opas on tuotettu Toimintamallit happamuuden ennakoimiseksi ja riskien hallitsemiseksi turvetuotantoalueilla (Sulfa II) -hankkeessa. Oppaan ovat yhteistyössä tehneet Geologian tutkimuskeskus (GTK), Suomen ympäristökeskus (SYKE) ja Åbo Akademi. Hanketta ovat rahoittaneet Euroopan aluekehitysrahasto Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kautta, Bioenergia ry, Nordkalk Oy AB sekä Stora Enso Oyj.

Lisätietoja

  • Projektipäällikkö Mirkka Hadzic, Suomen ympäristökeskus SYKE, p. 0295 251 829, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
  • Geologi Jaakko Auri, Geologian tutkimuskeskus, p. 0295 035 222, etunimi.sukunimi@gtk.fi
  • Tutkijatohtori Miriam Nystrand, Åbo Akademi, p. 02 215 4136, etunimi.sukunimi@abo.fi

Lisää aiheesta

Euroopan aluekehitysrahasto
 
Vipuvoimaa EU:lta
 

Kohderyhmä: