Tutkimushanke metsien kestävästä hyödyntämisestä ja hiilen sitomisesta

Tiedote 29.1.2018 klo 9.00
Vanhaa metsää
Kuva: Riku Lumiaro.

Suomen ympäristökeskuksen koordinoiman uuden tutkimushankkeen tavoitteena on edistää sopeutumista ilmastonmuutokseen ja luoda edellytyksiä metsien kestävälle hyödyntämiselle. Metsäluonnon monimuotoisuuden suojelu ja hiilen sitominen muuttuvassa ympäristössä (IBC-Carbon) -hanke valittiin syyskuussa mukaan Strategisen tutkimuksen neuvoston uuteen Sopeutuminen kestävän kasvun edellytyksenä -tutkimusohjelmaan. Hanke nojaa laajaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja yhteiskehittämiseen sidosryhmien kanssa.

Suomen metsät, joet, järvet ja merialueet tarjoavat merkittäviä hyvinvointia lisääviä ja taloudellisia mahdollisuuksia. Samalla kuitenkin monenlaiset maankäyttöön ja ilmastonmuutokseen liittyvät tekijät uhkaavat niiden ekologista tilaa ja voivat heikentää edellytyksiä luonnonvarojen kestävälle käytölle sekä niistä riippuvaisten elinkeinojen, kuten matkailun, kehittämiselle.

Kielteisten trendien muuttaminen mahdollisuuksiksi edellyttää parempaa suunnittelua, ennustettavaa mutta samalla sopeutuvaa ja tieteelliseen tietoon nojaavaa julkista ohjausta sekä monien tuotannonalojen uusiutumista. Ilmastonmuutoksen osalta on lisäksi tärkeää kehittää kannustimia hiilen sidonnan ja varastoinnin tueksi sekä edesauttaa luonnon ja ihmisen ilmastonmuutokseen sopeutumisen edellytyksiä.

IBC-Carbon edistää metsien kestävää hyödyntämistä

Hankkeessa kehitetään optimaalisen maankäytön määrittämiseen soveltuvia malleja sekä vapaaehtoisuuteen perustuvaa korvausjärjestelmää metsänomistajille. Työ toteutetaan vuorovaikutuksessa erilaisten metsä- ja ympäristöalan sidosryhmien kanssa. Hankkeessa viestitään erilaisista sopeutumisvaihtoehdoista ja kestävistä toimintatavoista.

”Hankkeessa pyritään tunnistamaan sellaisia metsäalueita, joiden suojelu palvelisi yhtä aikaa sekä monimuotoisuuden turvaamisen että hiilensidonnan tavoitteita”, kertoo tutkimuskonsortion johtaja, tutkimusprofessori Martin Forsius.

Lisäksi kehitetään uusia menetelmiä toiminnan kestävyyden arvioimiseksi. Hankkeessa on mukana metsäalan, taloudellisten kysymysten, kaukokartoituksen, valuma-alueprosessien sekä metsien monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen asiantuntijoita Suomen ympäristökeskuksesta, Luonnontieteellisestä keskusmuseosta sekä Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoista. 


Lisätietoja

IBC-Carbon-konsortion johtaja, tutkimusprofessori Martin Forsius, Suomen ympäristökeskus,
puh. 0295 251 118; etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Vuorovaikutusvastaava, projektipäällikkö Saija Kuusela,
puh. 040 6722 751; etunimi.sukunimi@ymparisto.fi


Linkit


 


Kohderyhmä: