Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Suomen ja Venäjän yhteistyö Karjalan vesien seurannassa on tuottanut tulosta

Uutinen 7.10.2020 klo 15.21
Suomalaisten ja venäläisten seurantatietojen yhteensopivuutta on parannettu ottamalla näytteitä yhdessä ja vertailemalla maiden vedenlaatuanalyysejä keskenään. Tässä ollaan lähdössä näytteenottoon Ääniselle venäläisten kollegoiden kanssa. @ Kuva: Alexander Berdino

Eco-bridge-hankkeessa on koottu ja sovitettu yhteen Karjalan alueen vesistöjen seurantatietoa ja esimerkiksi maaperätietoja. Tavoitteena on julkaista syys-lokakuun vaihteessa 2020 Internet-alusta, josta vesien käyttäjät saavat ajantasaista tietoa alueen veden- ja ilmanlaadusta.

Suomen ympäristökeskus (SYKE) on osana lähialueyhteistyötä edistänyt veden laadun seurantaa Venäjän Karjalan vesiviranomaisten kanssa. Kaksivuotinen Eco-bridge-hanke päättyy syyskuussa 2020.

Yhteistyön tuloksena julkaistaan syys-lokakuun vaihteessa 2020 Internet-pohjainen työkalu vesien seurannan havaintopaikoista ja seurannan tuloksista.

Kartta-aineistoissa esitetään esimerkiksi hydrologiset asemat ja vedenlaadun havaintopisteet sekä alueen maankäyttö- ja maaperätiedot. Vesien käyttäjät saavat jatkossa palvelusta ajantasaista tietoa alueen vedenlaadusta.

Eco-bridge-hankeen vedenlaadun havaintopisteet Suomessa ja Venäjällä.

Havaintojen vertaileminen on haasteellista

Haasteena hankkeessa on ollut varmistaa suomalaisten ja venäläisten seurantatietojen mahdollisimman hyvä yhteensopivuus ja vertailukelpoisuus. Yhteensopivuutta on parannettu ottamalla näytteitä yhdessä ja vertailemalla maiden vedenlaatuanalyysejä keskenään.

Ymmärrystä esimerkiksi näytteenoton laaduntarkkailusta, analytiikasta ja seurantatietojen hallinnasta lisäsivät opintomatkat SYKEn laboratorioon Helsingissä ja Venäjän valtion viranomaisen, Karjalan tasavallan hydrometeorologisen ja ympäristön seurannan keskuksen (KarCHEM) laboratorioon Petroskoissa.

Maiden vesien tilan arviointikriteerit ja luokitusjärjestelmät poikkeavat toisistaan. Raja-alueilla olisi tarpeen sovittaa ne jatkossa yhteen. Venäjän puolella haasteena ovat lisäksi valuma-alueiden puutteellinen rajaaminen ja maankäyttöluokituksen epätarkkuus. Myös maankäyttö- ja maaperäluokkien yhtenäistäminen edistäisi rajat ylittävää yhteistyötä.

Uusia mittalaitteita hankittiin sekä Venäjälle että Suomeen

KarCHEM varusti projektin aikana neljä automaattista vedenlaadun mittausasemaa Laatokan koillisosaan laskeviin jokiin. SYKE tarjosi tietotaitoaan laitteiden hankinnassa. SYKE myös käännätti tulosten laadunvarmistusta käsittelevän oppaan venäjäksi.

Suomen puolelle hankittiin koekäyttöön fosfaattifosforia jatkuvatoimisesti mittaava passiivikeräin Luode Oy:ltä. Havainnot osoittivat, että fosfaattifosforin pitoisuuden vaihtelu ajan suhteen on huomattavasti suurempaa kuin perinteisellä mittauksella on saatu selville. Tulokset olivat kuitenkin vertailukelpoisia perinteisellä menetelmällä mitattujen tulosten kanssa.

Eco-bridge-hanke kuuluu Karelia CBC-ohjelmaan. Tavoitteena on vahvistaa kansalaisten, viranomaisten ja julkisten organisaatioiden ympäristötietoisuutta sekä yhdenmukaistaa lähestymistapoja ja ympäristön seurannan periaatteita Suomessa ja Karjalassa.

Lisätietoja:

Limnologi Sari Mitikka, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Hydrologi Sirkka Tattari, Suomen ympäristökeskus SYKE, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Linkkejä:


Kohderyhmä: