To Ally Technology, NAture and Society for integrated urban water management (ATeNAS)

Biosuodatus

Paikallinen biosuodatusratkaisu Vantaalla. Kuva Antti Rehunen

 

Luontopohjaiset ratkaisut tukevat kaupunkien resilienssiä

Tiivistyvä kaupunkirakenne, lisääntynyt sadanta sekä kuivuus lisäävät haasteita vesien kestävään hallintaan. Monet kaupungit ovat laatineet strategioita ja hyödyntänyt luontopohjaisua ratkaisuja (mm. biosuodatus) kaupunkitulvien ja vedenlaadun hallitsemiseksi. Usein toiminta on jakautunut eri sektoreiden välille, ilman tiivistä sidosryhmäyhteistyötä tai asukkaiden osallistamista suunnitteluun.

ATeNaS-hanke tutkii ja edistää luontopohjaisten ratkaisujen integroivaa käyttöä ja siihen liittyviä oppimis- ja vuorovaikutusprosesseja. Työ pohjautuu jo toteutettujen ratkaisujen arviointiin ja edelleen kehittämiseen tapaustutkimuksissa. Hankkeen tavoitteena on lisätä tietoa luontopohjaisista ratkaisuista ja niiden yhteiskehittämisestä päätöksentekijöiden, yritysten ja kansalaisten kanssa. Hankkeen tavoitteena on:

  • Analysoida ja kehittää ratkaisuja kestävään vesien hallintaan sekä veden määrän että laadun näkökulmasta eri osissa kaupunkirakennetta.
  • Laatia skenaarioita luontopohjaisten ratkaisujen hyödyntämiseen, mallintaa vaikutuksia ja tukea ratkaisujen käytön laajenemista.
  • Varmistaa vaikutusten jatkuvuus kehittämällä paikallisten päättäjien ja sidosryhmien osaamista yhteisen oppimisprosessin kautta.

 

Maakohtaiset tapaustutkimukset

Lodz, Puola: Haasteena Lodka-joen uoman kuivuminen ja ajoittaiset tulvat. Ratkaisukeinoina hulevesien imeyttäminen ja virtaaman hidastaminen kaupunkialueella, yhteis- toiminnallinen suunnittelu ja verkostoituminen, demo-kohde ja skenaario laajemmasta hyödyntämisestä.

Länsi-Lyon, Ranska: Haasteena kaupunkialueen nopea laajeneminen ja ekosysteemipalvelujen heikkeneminen. Ratkaisuna ekosystemipalvelujen, kuten pienten jokien puhdistus-kapasiteetin,  tunnistaminen ja parantaminen, hoito- strategioiden kehittäminen, päätöksentekijöiden kouluttaminen.

Vantaa ja Helsinki, Suomi: Haasteena maanpinnan päällystäminen nopeasti rakentuvissa uudiskohteissa (mm. Aviapolis), rakennetuilta alueilta valuvat epäpuhtaudet ja vesiekosysteemien muutettu tila. Ratkaisukeinoina  maankäytön vaikutusten mallintaminen ja luontopohjaisten ratkaisujen arviointi ja kehittäminen.

Atenas-hankkeen tuloksia

Malmin case-tarkastelun loppuraportti:

Malmin alueellinen viherkerroin. Skenaariotyön loppuraportti. (pdf 3579 kt)

Kivistön case-tarkastelun lopuraportti:

Monitavoitearviointi kaupunkisuunnittelussa ja hulevesien hallintavaihtoehtojen arvioinnissa. Kivistön tapaustarkastelu ja suosituksia menetelmän soveltamiseen. (Vantaan kaupunki)

 

Water JPI:n tavoitteena on yhteiseurooppalainen näkemys siitä, miten kestävän talouden edellyttämät vesihuoltojärjestelmät Euroopassa ja globaalisti voidaan järjestää

ATeNAS -hankkeen rahoittaja on Water JPI (Joint Programming Initiative on Water challenges for a Changing World), joka on Euroopan unionin neuvoston vuonna 2010 käynnistämä ohjelmasuunnittelualoite, joka rahoittaa vesiaiheisia hankkeita. Aloitteeseen osallistuu EU:n komission lisäksi 20 Euroopan maata jäseninä sekä neljä maata tarkkailijoina. Suomessa hankkeita rahoittaa Suomen Akatemia. Lue lisää Suomen Akatemian ja Water JPI -sivuilta.

 

Lisätietoa:

Ryhmäpäällikkö Kati Vierikko, Suomen ympäristökeskus Syke, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

 

 

 

Julkaistu 11.11.2019 klo 16.35, päivitetty 3.4.2024 klo 10.37