Webinaarisarja

Hiili vesistöissä ja ilmastoviisas maankäyttö -webinaarisarja syksyllä 2023

Miten vesi ja ilmastoviisas maankäyttö kytkeytyvät toisiinsa? Tervetuloa kuulemaan uusinta tutkimustietoa kestävästä ja ilmastoviisaasta maankäytöstä erityisesti vesistöjen näkökulmasta! Webinaareissa tutkijamme kertovat, miksi vesistöt tummuvat, miten ilmastonmuutos ja maankäyttö vaikuttavat metsien ja vesien hiilivirtoihin ja miten maankäyttösektorin ilmastotoimiin suhtaudutaan ruohonjuuritasolla. Lisäksi jaamme kokemuksia vesienhallinta- ja ilmastosuunnitelman laadinnasta sekä monitavoitearvioinnin hyödyntämisestä valuma-aluetasolla.

Kaikille avoimen webinaarisarjan tarjoaa SysteemiHiili-hanke, jossa tehdään ilmastotoimenpiteiden kokonaisvaltaista arviointia valuma-alueilla ja tuotetaan ratkaisuja tutkimustulosten hyödyntämisen helpottamiseksi. Hanke on rahoitettu maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta.

Webinaarit pidetään perjantaisin klo 13–14 Teamsissa.

 

Aikataulu ja aiheet:
 

pe 6.10. Maankäytön ilmastotoimenpiteiden ja -ohjauskeinojen hyväksyttävyys – havaintoja maa- ja metsätaloudesta sekä turvealalta (Johanna Leino ja Matias Sivonen, Itä-Suomen yliopisto)

Maankäyttösektorin ilmastotavoitteisiin tähtäävät työkalut ja toimenpiteet vaativat oikeudenmukaisuuteen ja hyväksyttävyyteen liittyviä tarkasteluja. Tässä webinaarissa käsittelemme teemoja 1) turvemaiden jälkikäyttömuotoja ja alan siirtymää sekä 2) maa- ja metsätilallisten ilmastonäkökulmia käsittelevien tapaustutkimusten kautta.

Sosiaalinen hyväksyttävyys: Esimerkkinä turvetuotantoalueiden jatkokäytön ohjaus. Johanna Leino, UEF.

Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen maanomistajien näkökulmasta. Matias Sivonen, UEF.

 

pe 3.11. Vesien tummuminen ja suometsien hoito (Laura Härkönen ja Antti Räike, Suomen ympäristökeskus)

Pohjoisen pallonpuoliskon vesistöt ovat tummuneet viimeisten vuosikymmenien aikana. SysteemiHiili-hankkeessa tehdyn trenditarkastelun perusteella tummuminen on edennyt myös Suomen vesistöissä. Mitä merkitystä tummumisella on ja mitkä asiat siihen vaikuttavat? Onko tummumiselle mitään tehtävissä? Kerromme webinaarissa trenditarkastelun tuloksista, tummumisen ekologisista vaikutuksista ja suometsätalouden linkityksestä vesistöjen tummumiseen.

Vedet tummuvat: Orgaanisen hiilen (TOC) muutokset Suomen vesistöissä. Antti Räike, Syke.

 

pe 17.11. Maankäytön ja ilmastomuutoksen vaikutukset metsien ja vesien hiilivirtoihin: PREBAS- ja VEMALA-mallitarkastelujen tuloksia (Virpi Junttila & Inese Huttunen, Suomen ympäristökeskus (Osittain englanniksi / Partly in English)

Tässä webinaarissa kerromme, kuinka metsien kasvua ja hiilitasetta kuvaava PREBAS-malli on kytketty vesistöjen hiilitasetta kuvaavaan VEMALA TOC-malliin. Tarkastelemme yhteenkytkettyjen mallien avulla muutoksia metsien hiilitaseissa ja vesistöjen hiilikuormituksessa erilaisissa ilmastonmuutoksen, metsien hakkuiden ja turvemaiden käsittelyn skenaarioissa Kiuruveden valuma-alueella.

PREBAS- ja Vemala-mallien hyödyntäminen maankäyttösektorin ilmasto- ja vesistövaikutusten arvioinnissa. Virpi Junttila ja Inese Huttunen, Syke. 

 

pe 8.12. Valuma-aluetason vesienhallinta- ja ilmastotarkastelut – Kiuruveden pilotin kokemuksia (Miika Kajanus, Teija Rantala ja Tuomo Eskelinen, Savonia)

Vesienhallinnalla ratkaisuja maankäytön ilmastohaasteisiin? Maanomistajalähtöinen valuma-aluetason vesienhallinnan tarkastelu etsii vesienhallinnan toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa maa- ja metsätalouden haasteisiin. Tässä webinaarissa kerromme lähestymistavasta, jossa ensin tunnistetaan suuremmalla alueella tärkeitä ”hotspot”-kohteita, minkä jälkeen etsitään yhdessä maanomistajien kanssa toimivia ratkaisuja esimerkiksi tulvien ja kuivuuden, vesistö- ja ilmastopäästöjen, huoltovarmuuden takaamisen ja monimuotoisuuden haasteisiin.

Valuma-aluetason vesienhallinta- ja ilmastotarkastelut - Kiuruveden pilotin kokemuksia. Miika Kajanus, Savonia.

Valuma-aluetason vesienhallinta- ja ilmastotarkastelut - Kiuruveden pilotin kokemuksia 2. Teija Rantala, Savonia.

 

pe 15.12. Monitavoitearviointi valuma-aluesuunnittelussa: Käytännön esimerkkejä (Jyri Mustajoki & Mika Marttunen, Suomen ympäristökeskus)

Monitavoitearviointi on järjestelmällinen lähestymistapa, jonka avulla voidaan tukea erilaisten tavoitteiden yhteensovittamista ja eri toimijoiden vuoropuhelua ympäristösuunnittelussa ja -päätöksenteossa. SysteemiHiili-hankkeessa monitavoitearviointia hyödynnettiin maankäyttösektorin erilaisten toimenpiteiden arvioinnissa, vertailussa ja kohdentamisessa. Tapausesimerkit liittyvät valuma-aluetason vesienhallinta- ja ilmastotarkasteluihin Pohjois-Savossa ja entisten turvetuotantoalueiden jatkokäyttövaihtoehtojen arviointiin Pohjois-Pohjanmaalla.

Monitavoitearviointi valuma-aluesuunnittelussa: Käytännön esimerkkejä. Jyri Mustajoki ja Mika Marttunen, Syke.

 

 

 

Julkaistu 18.8.2023 klo 11.13, päivitetty 15.12.2023 klo 14.05
Kohderyhmä: