Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE)

 

Canemure - Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia -hanke edistää ilmastonmuutoksen hillinnän käytännön toimia kuuden vuoden ajan, vuosina 2018-2024. Käytännön ilmastotoimien edistämisen ohella hankkeessa järjestetään koulutusta, luodaan yhteistyöverkostoja ja levitetään hyviä käytäntöjä koko Suomeen. Hankkeessa on mukana 21 toimijaa: kuntia ja kunnallisia organisaatioita, tutkimuslaitoksia ja yrityksiä. Hankkeen budjetti on 15,3 miljoonaa euroa. Suuri osa hankkeen rahoituksesta, 9,1 miljoonaa euroa, tulee EU:n Life-ohjelmasta. Hanketta koordinoi Suomen ympäristökeskus.

Hankkeessa viedään käytäntöön Suomen ilmastopolitiikkaa ja erityisesti  energia- ja ilmastostrategian (EIS) sekä keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelman (KAISU) linjauksia. Euroopan Unionin asettama Suomen kasvihuonekaasujen päästövähennysvelvoite päästökaupan ulkopuolelle jäävälle taakanjakosektorille on 39 % vuoteen 2030 verrattuna vuoden 2005 tasoon. Hankkeen tavoitteina on edistää älykästä ja vähähiilistä liikkumista, lisätä hajautettua uusiutuvan energian tuotantoa ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Lisäksi hanke tukee prosesseja, joilla luodaan kestävää kaupunkirakennetta ja edellytyksiä vähähiiliselle tuotannolle ja kulutukselle. Hankkeessa vähennetään myös maa- ja metsätalouden päästöjä turvemailla. Canemure-hankkeessa toteutetaan lähes kaksikymmentä konkreettista ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen kytkeytyvää osahanketta.

Alueellista toimintaa

Canemure-hankkeen toiminta keskittyy seitsemälle alueelle: Uudellemaalle, Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Pohjois-Pohjanmaalle, Pirkanmaalle, Päijät-Hämeeseen ja Etelä-Karjalaan. Alueiden tärkeimmät tahot muodostavat yhteistyöryhmän, joka edistää alueellisia ilmastotoimia. Alueilla laaditaan maakunnalliset tiekartat, joiden avulla edistetään tavoitteellista työtä ilmastopäästöjen vähentämiseksi. Työryhmien tärkeimpänä tehtävänä on katalysoida alueelle konkreettista toimintaa, synnyttää uusia tutkimus- ja kehittämishankkeita ja aloitteita sekä kannustaa paikallisia yrityksiä, kuntia ja kansalaisia luomaan uusia päästöjä vähentäviä toimintatapoja, jotka samalla lisäävät alueellista hyvinvointia. Työryhmät työskentelevät yhdessä palkatun alueellisen koordinaattorin kanssa.

Asiantuntijaosaaminen tukee alueellista työtä

Suomen ympäristökeskus (Syke), Tampereen yliopisto, Luonnonvarakeskus Luke ja Ilmatieteen laitos muodostavat asiantuntijaorganisaatioina palvelukeskuksen, joka tuottaa uutta tietoa sekä kehittää eri kohderyhmille soveltuvia työkaluja. Palvelukeskus myös viestii osahankkeiden ja analyysien tuloksista ja levittää ilmastonmuutoksen hillinnän hyviä esimerkkejä sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Palvelukeskus arvioi toimien ilmastovaikutuksia ja tukee alueellisten yhteistyöverkostojen ja kuntien ilmastotyötä.

Lisätietoja

HiilineutraaliSuomi-verkkopalvelu

Hankevetäjä, erikoistutkija  Laura Saikku, Suomen ympäristökeskus (Syke) p. 029 525 1140 tai 0400 148 771

Hankkeen vastuullinen johtaja, professori Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus (Syke) p. 029 525 1629 tai 040 740 1708

 

Canemure-hanke saa rahoitusta EU:lta, joilla hankkeen materiaalit on tuotettu. Materiaaleissa esitetty sisältö edustaa kuitenkin ainoastaan hankkeen omia näkemyksiä.

 
Julkaistu 18.12.2018 klo 15.52, päivitetty 26.4.2024 klo 14.24