Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Lettojen esiintyminen, tila sekä ennallistamis- ja hoitotarpeet (LETOT)

Rinneletto
Rinneletto, Palomäki, Juuka.  © Ringa Luostarinen

 

Hankkeen tavoitteet

LETOT-hanke sisältyy ympäristöministeriön Helmi-elinympäristöohjelmaan, jonka tavoitteena on vahvistaa Suomen luonnon monimuotoisuutta ja parantaa elinympäristöjen tilaa.

LETOT-hankkeen tavoitteena on:

1) Saada nykyistä parempi käsitys lettojen

- määrästä ja alueellisesta esiintymisestä

- tilasta ja uhkista maan eri osissa

- suojelutilanteesta

- ennallistamis- ja hoitotarpeista ja -mahdollisuuksista.

2) Parantaa tiedon tasoa lettolajiston (etenkin putkilokasvit ja sammalet) esiintymisestä ja niiden elinympäristöjen tilasta.

3) Koota ja dokumentoida edellä kootut tiedot ominaisuustieto- ja paikkatietoaineistoiksi tavalla, joka mahdollistaa tiedon monipuolisen jatkohyödyntämisen.

Letot edustavat uhanalaisinta suokasvillisuuttamme. Ajantasaista tietoa letoista tarvitaan määritettäessä valtakunnallisia ja alueellisia tavoitteita lettojen tilan parantamiseksi ja priorisoitaessa kiireellisimpiä suojelu- ja tilan parantamistoimia (kuten ennallistamista ja hoitoa) edellyttäviä kohteita. Tavoitteena on myös lisätä avoimesti saatavissa olevaa luontokohdetietoa, jota voidaan hyödyntää maankäytön suunnittelussa, kuten kaavoituksessa ja metsätaloussuunnittelussa. Hankkeen tuottama lettotieto myös vahvistaa lettoluontotyyppien ja -lajien uhanalaisuuden arvioinneissa ja EU:n luontodirektiivin luontotyyppien ja lajien suojelutasoraportoinnissa tarvittavaa tietopohjaa.

 

Lettoräme
Lettoräme, Kuusamo, Oulanka.  © Hannu Nousiainen.
 

Toteuttajat ja sidosryhmät

SYKE koordinoi projektia ja vastaa keskeisistä yhteistyötahoista (SYKE, ELY-keskukset, Metsähallitus/Luontopalvelut, LuTU-suoasiantuntijaryhmä) koostuvan projektiryhmän tukemana hankkeen suunnittelusta, maastotöiden suunnittelusta ja ohjeistuksesta, tulosten kokoamisesta, analysoinnista ja raportoinnista. SYKE vastaa myös pääosin olemassa olevan tiedon kokoamisesta ja analysoinnista.

Hankkeen keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat ELY-keskukset ja Metsähallituksen Luontopalvelut. ELY-keskukset kokoavat olemassa olevaa alueellista lettotietoa ja vastaavat maastoinventointien toteuttamisesta. LETOT-hankkeen maastoinventoinnit kohdistuvat pääosin suojelualueiden ulkopuolisiin kohteisiin, joiden tiedon taso on heikko. Metsähallituksen Luontopalvelut inventoi suojelualueiden lettoja muiden hankkeidensa yhteydessä.

Hankkeen sidosryhmiä ovat letto- tai lettolajisto-tietoa tuottavat, tarvitsevat tai hallitsevat tahot, kuten Luke, GTK, Metsähallitus Metsätalous Oy, Suomen metsäkeskus, Ahvenanmaan maakunnan hallitus, Lajitietokeskus ja yliopistot (kuten Helsingin, Oulun ja Itä-Suomen yliopistot).

 

Hankkeen eteneminen

Tietoa letoista ja niiden lajistosta kootaan olemassa olevista tietoaineistoista, selvityksistä ja tutkimuksista, paikkatieto-, kartta- ja ilmakuva-aineistojen avulla sekä maastoinventoinneilla.

Pilottivuonna 2020 koottiin olemassa olevaa tietoa letoista, lettolajien esiintymisestä ja tilasta koko maassa. Tietoja hyödynnettiin maastoinventointien suunnittelussa vihje- ja indikaattoriaineistona. Keski-Lapin ja Pohjois-Karjalan maastoinventoinneissa testattiin tiedonkeruu- ja tallennusmenetelmiä. Pilottivuoden kokemuksista koottiin väliraportti: Lettojen esiintyminen, tila sekä ennallistamis- ja hoitotarpeet (LETOT) – Tietoaineistojen kokoaminen ja maastoinventoinnin pilotti 2020 (pdf, 5021 KB).

Vuonna 2021 tarkennetaan hankesuunnitelmaa ja tiedonkeruumenetelmiä pilottivuoden kokemuksiin nojautuen ja laajennetaan maastonventointia. Tavoitteena on toteuttaa inventointia Lapin ja Pohjois-Karjalan lisäksi Kainuussa, Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa ja Varsinais-Suomessa.

Tulevina vuosina inventoinnit laajenevat asteittain kaikkien ELY-keskusten alueille, kestäen noin 1-3 vuotta/ELY-keskus. Lapissa tavoitteena on inventoida koko hankkeen ajan.

 

Yhteystiedot

Vanhempi tutkija Aira Kokko, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. +358 295 251 290, etunimi.sukunimi@syke.fi [aira kokko]

Tutkija Suvi Kolu, Suomen ympäristökeskus SYKE, puh. +358 295 252 207,
etunimi.sukunimi@syke.fi [suvi kolu]

 

Kalkkivaikutteinen rimpinen lettoräme
Kalkkivaikutteinen rimpinen lettoräme Kittilässä. © Lauralotta Muurinen.

Aineistot:

Julkaistu 24.3.2021 klo 11.33, päivitetty 10.5.2021 klo 15.37