Maankäyttö- ja maanpeiteaineistojen tuottaminen CORINE Land Cover 2018 -hankkeessa ja Copernicus Land -aineistojen validointi Suomessa

Corine Land Cover (CLC) on osa Copernicus Land -ohjelmaa. Corine Land Cover 2018 -hankkeessa tuotetaan vuoden 2018 tilannetta kuvaava koko Suomen peittävä satelliittikuvamosaiikki ja paikkatietoaineistot maankäytöstä ja maanpeitteestä sekä maanpeitteen muutoksista vuosien 2012 ja 2018 välillä.

Copernicus Land -ohjelmassa tuotetaan myös maanpeite- ja maankäyttötietoa uusiin tuotteisiin tukeutuen. Näitä tietoja tuottavat yritysten ja organisaatioiden muodostamat konsortiot. Jäsenmaat puolestaan validoivat ja rikastavat kansallisilla aineistoilla näitä uusia tuotteita.

Tulevaisuudessa on tarkoitus saada käyttöön monikäyttöinen ruututietokanta (grid), jossa on 100 m x 100 m ruutukokoon eri lähteistä laskettuja ympäristötietoja (CLC Core). Aineiston resoluutio on 1,0 ha.

Tausta ja tavoitteet

Euroopan laajuisia CORINE-hankkeita on tehty neljästi ennen vuoden 2018 hanketta, 1990-luvun alussa, vuonna 2000, vuonna 2006 ja vuonna 2012. Suomi ei ollut mukana vielä ensimmäisessä hankkeessa, mutta osallistui vuosien 2000, 2006 ja 2012 hankkeisiin. Suurimmassa osassa hankkeeseen osallistuvia maita aineistojen päivitys on tehty visuaalisella satelliittikuvatulkinnalla.

Suomessa tavoitteena on tuottaa päivitetty, eurooppalaista aineistoa alueellisesti tarkempi aineisto kansalliseen käyttöön sekä maanpeitteen muutokset edelliseen Corine Land Cover 2012 aineistoon nähden. Kansallisen aineiston lisäksi tuotamme myös Euroopan ympäristövirasto EEA:n vaatimusten mukaiset vektoriaineistot sekä maanpeitteessä ja -käytösst että maanpeitteen muutoksista.

Osana hanketta tuotetaan myös Euroopan kattavat korkean erotuskyvyn teemat maanpinnan läpäisevyydestä, metsistä, ruohikoista, kosteikoista ja vesistä. Lisäksi arvioidaan erityisalueiden teema-aineistojen käytettävyyttä. Teemojen tekijät valittiin EEA:n tarjouskilpailun perusteella, ja ne tehdään pääosin koko Euroopan laajuisina. Suomen osalta valmiiden teemojen validointiin osallistui SYKEn lisäksi LUKE.

CLC2018-aineistojen tuottaminen Suomessa

Suomessa Corine maanpeite 2018-aineistot tuotettiin yhdistämällä satelliittikuvilta automaattisesti tulkittuja maanpeitteisyystietoja olemassa oleviin maankäyttöä ja maaperää kuvaaviin paikkatietoaineistoihin. Muutokset vuosien 2012 ja 2018 välillä tuotettiin pääasiassa vertailemalla vuoden 2012 tilannetta kuvaavia lähtötietona käytettyjä paikkatietoaineistoja vuoden 2018 vastaaviin sekä vertaamalla eriaikaisia satelliittikuvia keskenään.

Tulokset

Suomen CLC2018-aineistot:
Suomen kattava satelliittikuvamosaiikki (Satelliittikuvamosaiikki Image2018)
Rasterimuotoinen kansallinen paikkatietokanta (Corine maanpeite 2018 (20 m))
Rasterimuotoinen kansallinen muutosaineisto (Corine maanpeitteen muutokset 2012-2018 (0,5ha))
Vektorimuotoinen paikkatietokanta (Corine maanpeite 2018 (EU 25 ha))
Vektorimuotoinen muutosaineisto (Corine maanpeitteen muutokset 2012-2018 (EU 5 ha))

Aineistoja jaetaan SYKEn Avoin tieto -palvelussa. CLC2018-hankkeeseen osallistuvien maiden vektoriaineistot (sekä Corine maanpeite 2018 (EU 25 ha) että Corine maanpeitteen muutokset 2012–2018 (EU 5 ha) yhdistetään Euroopan maanpeitettä kuvaavaksi paikkatietokannaksi EEA:ssa. Vastaavasti yksittäiset satelliittikuvat yhdistetään Länsi- ja Keski-Euroopan kattavaksi satelliittikuvamosaiikiksi.

Korkean erotuskyvyn aineistot ja erityisalueet

Korkean erotuskyvyn aineistot (englanniksi High Resolution Layers) ovat 10 m tai 20 m pikseleistä koostuvia rasteriaineistoja ja ne tuotetaan automaattisen satelliittikuvatulkinnan avulla. Tuotanto tapahtuu teemoittain keskitetysti pääasiassa koko Euroopan laajuisina aineistoina ja validointi tehdään kansallisesti.

hrls2018
Korkean erotuskyvyn aineistoja on tehty rakennetun ympäristön, metsien, ruohomaiden ja vesien/märkien alueiden osalta. © Lähde EEA, EU/Copernicus, taustakartta MML WMTS 06/2021

Lisäksi EEA on tuottanut erityisalueiden aineistoja kaupungeista (Urban atlas), sisävesien rannoilta (Riparian areas) ja tietyiltä Natura2000-alueiden avoimilta ruohikkomailta (N2K9). Tulkinta perustuu erittäin korkean resoluution satelliittikuviin (2,5 m x 2,5 m). Myös näiden aineistojen laatua ja käytettävyyttä arvioitiin.

Maanpinnan läpäisemättömyys ja puuston latvuspeitto kuvataan prosentteina pikselin pinta-alasta. Metsätyypissä metsäksi määriteltävät pikselit ovat joko havu- tai lehtimetsää. Pysyvissä ruohomaissa, kosteikoissa ja pysyvissä vesistöissä pikselit joko kuuluvat kyseiseen luokkaan tai eivät. Osasta aineistoja on myös erillinen muutostulkinta. Hankkeessa verifioitiin aineistojen laatua yhdessä Luonnonvarakeskus Luken kanssa.

Lisäksi EEA on tuottanut erityisalueiden aineistoja kaupungeista (Urban atlas), sisävesien rannoilta (Riparian areas) ja tietyiltä Natura2000-alueiden avoimilta ruohikkomailta (N2K9). Tulkinta perustuu erittäin korkean resoluution satelliittikuviin (2,5 m x 2,5 m). Myös näiden aineistojen laatua ja käytettävyyttä arvioitiin.

Kaupunkiatlaksen (Urban Atlas) lisätiedot

Urban Atlas -tietoa rikastettiin lisäämällä tarkempia ominaisuustietoja kansallista tietokannoista aineiston polygoneihin. Luokitus perustuu ns. EAGLE-matriisiin, joka on luotu eri maiden kansallisten aineistojen tarkasteluun yhtenäisissä luokissa. Tutustu Eagle-matriisiin.

Rakennetuille Urban Atlas -kuvioille lisättiin maankäytön ominaisuusluokitus. Luokittelun käytettiin EAGLE-matriisin maankäyttöluokkaa ja muita ominaisuuksia. Tärkeimmät luokat liittyvät teollisuuteen, kauppaan ja julkisiin alueisiin, mahdollisesti myös sellaisiin asuinalueisiin, joilla esiintyy muutakin maankäyttöä.

Maankäyttöaineistojen inventointi

Kansallisten maankäyttöaineistojen inventoinnissa luotiin katsaus maankäytön valtakunnallisiin aineistoihin ns. EAGLE-matriisiin mukaisten maankäyttöluokkien ja ominaisuuksien suhteen. Inventoinnissa kuvataan mahdollisia kansallisia tietokokonaisuuksia, joita voidaan käyttää uusien ominaisuustietojen keräämiseen. Aiheesta tuotettiin taulukko, jossa esitetään yhteydet kansallisten aineistojen luokkien ja EAGLE-luokkien välillä.

Rahoitus ja yhteistyötahot

Hankkeen rahoitus tulee EU:lta, joka myös valvoo hankkeen tuloksia. SYKE on vastuussa aineiston tuotannosta Suomessa. Yhteistyökumppani LUKE on mukana korkean erotuskyvyn aineistojen validoinnissa ja korjailemisessa. Aineiston tuottamiseen käytettäviä aineistoja toimittavat lisäksi Maanmittauslaitos, Maa- ja Metsätalousministeriö sekä Väestörekisterikeskus.

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskus (SYKE) Tietokeskus/Paikkatietopalvelut,  Geoinformatiikkatutkimus 
Latokartanonkaari 11, 00790 Helsinki

Pekka Härmä, puh. +358 400 148 738 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [pekka harma]
Riitta Teiniranta, puh. +358 40 739 9081 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [riitta teiniranta]
Markus Törmä, puh. +358 400 148 755 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [markus torma]
Minna Kallio, puh. +358 400 148 741 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [minna kallio]
Suvi Hatunen, puh. +358 40 740 8033 etunimi.sukunimi@ymparisto.fi [suvi hatunen]
Iida Autio, puh. +358 50 339 1084 firstname.lastname @ymparisto.fi [iida autio]

Julkaistu 27.7.2017 klo 13.15, päivitetty 9.3.2022 klo 8.47

Kohderyhmä: