Mereisten avainelinympäristöjen suojelu – toiminnallisuudesta arvottamiseen - MERIAVAIN

Avainelinympäristöt tärkeässä roolissa ekosysteemipalvelujen tuottamisessa

Meren käytön lisääntyessä tarve suojella meriekosysteemin toiminnan ja sen tuottamien ekosysteemipalveluiden kannalta tärkeitä vedenalaisia avainelinympäristöjä kasvaa. On tärkeää, että avainelinympäristöjen toiminta ja sijainti tunnetaan, minkä lisäksi tulisi myös olla riittävästi tietoa niitä muodostavien lajien ekologiasta, jotta ihmiselle tuotettujen ekosysteemipalveluiden määrää ja laatua voitaisiin paremmin arvioida.

Avainelinympäristöjen tuottamat ekosysteemipalvelut hyödyttävät ihmistä – joko suoraan tai välillisesti. Esimerkiksi vahvojen kalakantojen taustalla on joukko avainelinympäristöjä, joiden sijainti, toiminta ja kunto vaikuttavat suoraan saalismääriin ja tätä kautta esimerkiksi kalastuselinkeinoon ja virkistyskalastukseen.

Furufladan_hauki_Petra_Pohjola_MetsahallitusLP
© Kuva: Petra Pohjola, Metsähallitus Luontopalvelut

MERIAVAIN lisää tietoa Suomen merialueiden avainelinympäristöistä

SYKEn koordinoiman hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa mereisten avainelinympäristöjen sijoittumisesta, runsaudesta ja laadusta Suomen merialueilla. Hanke pohjautuu VELMU-ohjelmassa kerättyyn aineistoon ja hankkeessa koottuihin tietoihin avainelinympäristöjä muodostavien lajien toiminnasta. Tämän lisäksi tunnistetaan ja kuvataan tärkeimpien avainelinympäristöjen tuottamat ekosysteemipalvelut ja arvotetaan valittuja ekosysteemipalveluita. Hankkeessa kuvataan ja arvioidaan avainelinympäristöihin kohdistuvat uhkatekijät ja tarkastellaan miten olemassa olevalla lainsäädännöllä on onnistuttu suojelemaan avainelinympäristöjä ihmisen toiminnan haitallisilta vaikutuksilta.

Rakkohauru
© Kuva: Heidi Arponen, Metsähallitus Luontopalvelut

Tiedon avulla kestävämpää meren käyttöä

Hankkeessa tuotettu tieto vahvistaa meren kestävän käytön edellyttämää tietopohjaa. Tietoa avainelinympäristöistä ja niiden tuottamista ekosysteemipalveluista tarvitaan merialuesuunnittelussa ja merenhoidon toimenpideohjelman toteuttamisessa, mutta se lisää myös mahdollisuuksia viestiä kansalaisille, hallinnolle ja poliittisille päättäjille vedenalaisen luonnon monimuotoisuuden merkityksestä ihmiselle. Hanke tuottaa tietoa Suomen kansallisen Merenhoitosuunnitelman toimenpiteeseen LUONTO 3 – Vedenalaisten avainelinympäristöjen suojelu. Tämän lisäksi hankkeessa tehtyjä taloudellisia analyysejä voidaan hyödyntää merenhoitosuunnitelman toteutuksessa arvioitaessa meriympäristön taloudellista arvoa.

Sinisimpukoita Tvärminnessä
© Kuva: Essi Keskinen, Metsähallitus Luontopalvelut
Julkaistu 23.11.2018 klo 14.21, päivitetty 10.11.2021 klo 15.14