Hyppää sisältöön

Suomen ympäristökeskus | Finlands miljöcentral | Finnish Environment Institute

sykefi header valkoinen

Pilaantuneiden maa-alueiden kestävät riskinhallintakeinot (PIRISTE)

Hallitusohjelman kärkihankkeiden toimenpiteisiin kuuluva kolmivuotinen Kansallinen pilaantuneiden alueiden kokeiluhanke pyrkii osaltaan edistämään kestävien kunnostusmenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa, mutta sen tueksi tarvitaan muita ohjauskeinoja. Myös joulukuussa 2015 valmistuneessa Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallinta -strategiassa määriteltiin tavoitteet ja ehdotettiin toimenpiteitä kestävän riskienhallinnan toteuttamiseksi.

Yksittäisessä kunnostushankkeessa keskeisenä haasteena on ohjata kunnostusmenetelmien valintaa kaivamisesta muihin kestävän kunnostuksen tavoitteita paremmin tukeviin riskinhallintamenetelmiin kuten in situ -kunnostuksiin. Tulevaisuudessa kierrätyskelpoisen jätteen kaatopaikkasijoittamista rajoitetaan, jolloin maa-ainekset pakostakin ohjautuvat käsittelyyn ja muunlaiseen hyötykäyttöön.

Hankkeen tavoitteena oli edistää kestävien riskinhallintaratkaisujen ja kiertotaloutta palvelevien toimintamallien käyttöönottoa pilaantuneiden maa-alueiden toimintasektorilla sekä tukea alan kotimaisten yritysten vientimahdollisuuksia.

Hankkeessa perehdyttiin riskinhallinnan kestävyysarviointiin ja testattiin sen arviointimenetelmiä. Yhdessä alan toimijoiden kanssa selvitettiin ohjauskeinoja, joilla pilaantuneita maa-alueita koskevaa päätöksentekoa ja toimintaa voidaan suunnata kohti kestävää kiertotaloutta. Lisäksi tunnistettiin kansallisia erityisosaamisalueita, joilla edellytykset kansainvälisen cleantech-liiketoiminnan ja vientituotteiden kehittämiseksi ovat hyvät.

Hankkeen tuloksena suositellaan jatkotarkasteltaviksi viittä julkisen sektorin ohjauskeinoa ja niiden muodostamaa kokonaisuutta. Ohjauskeinot koskevat kestävän riskinhallinnan toimintamalleja ja säädösperustaa, kaatopaikkasijoittamista, maaperän tilan tietojärjestelmää, julkisia hankintamenettelyjä sekä alueiden käytön suunnittelua.

Lisätietoa

Johtava asiantuntija Outi Pyy
etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 7.6.2016 klo 16.53, päivitetty 1.12.2020 klo 13.17